gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Artikler

GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen 2017.11.14

Gud har gitt sitt eget land som gave til sitt eget folk Israel. Salm. 78:55. Gjennom Moses ble Israel ført ut av Egypt, men gjennom Josva ble Israel ført inn i Kana’an. Josv. 1:5-6. Gud er god imot Israel og ga dem derfor «det gode landet». 5.Mos. 8:10. Da israelittene inntok det, trengte de ikke å opparbeide landet. Det lå der ferdig og ventet på dem, som forutsagt i 5.Mos. 6:10-11: «Store og gode byer som du ikke har bygd, hus fulle av gode ting som du ikke har samlet, utgravde brønner som du ikke har gravd, vingårder og oljetrær som du ikke har plantet».  Jerusalem sett fra Oljeberget

Les hele artikkelen


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen 2017.09.05

Gud er den som eier himmel og jord. 1.Mos. 14:19.22. Bakgrunnen for det er at Gud er himmelens og jordens skaper. 1.Mos. 1:1. Om dette skaperverket sier salmisten: «Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn». Salm. 115:16. Men jorden er betrodd menneskeheten etter en spesiell fordelingsnøkkel: «Da Den Høyeste ga folkene arv, da han skilte menneskenes barn, satte han folkenes grenser etter tallet på Israels sønner», sier Moses i sin avskjedssang. 5.Mos. 32:8. Når Moses nevner tallet på Israels sønner, tenker han på de 70 israelitter som i sin tid kom til Egypt. 1.Mos. 46:27. Tallet 70 er i Skriften knyttet til folkeslagene, for ifølge 1.Mos. 10:1-32 var det nettopp 70 folkeslag som nedstammet fra Noahs sønner Sem, Kam og Jafet.
  Israels første statsminister,David Ben Gurion, leser Uavhengighetserklæringen i Tel Aviv Kunstmuseum 14. mai 1948.

Les hele artikkelen


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen 2017.04.26

Gud vil at hans folk skal oppleve frihet. Det ble tydelig uttrykt av presten Sakarja: «Lovet være Herren, Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det»! Luk. 1:68. Begrepet forløser ble brukt om den som kjøpte sin slektning fri fra trelldom under en fremmed. 3.Mos. 25:47-49. Overfor Israel står Herren i et nært forhold. Det er et far- sønneforhold. 2.Mos. 4:22. Det innebærer at Gud har innløsningsplikt overfor sitt folk. Jes. 52:3. Herren kan derfor si til Israel: «Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min». Jes. 43:1. Ingen mennesker kunne gjøre dette for Israel. Dette begrunnes i Salm. 49:8-9: «En mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham – for utløsning av deres sjel er for dyr»  Den evige hovedstad, Jerusalem

Les hele artikkelen


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen 2017.02.13

Israel er Guds jordiske eiendomsfolk. 5.Mos. 7:6. Det begynte med bare èn person, Abraham. Jes. 51:2. Det utviklet seg til å bli en flokk på 70 personer som dro ned til Egypt. 1.Mos. 46:27. Under oppholdet i Egypt som varte i 430 år, ble Israel til et tallrikt folk. Apg. 7:17. Dette tallrike folket får første gang høre at det var «et hellig folk», da det var kommet til Sinai. 2.Mos. 19:6. Bakgrunnen for denne betegnelsen var at Israels folk var blitt skilt ut fra Egypt og innviet til Gud. 2.Mos. 3:8. 19:4. Som et adskilt og innviet folk, var Israel blitt satt til side for Gud. En som skjønte dette, var profeten Bileam. Han sa: «Se, det er et folk som bor for seg selv, og blant hedningefolkene regner det seg ikke». 4.Mos. 23:9.  Byen Jeriko er gravd frem

Les hele artikkelen


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen 2016.11.08

Uttrykket Guds folk møter vi fem ganger i Skriften. I GT hører vi på hebraisk om am elohim i Dom.20:2. 2.Sam. 14:13. Og i NT hører vi på gresk om laos theou i Hebr. 4:9. 11:25. 1.Pet.2:10. Men det finnes også lignende uttrykk som Herrens folk, ditt folk, hans folk og mitt folk, som er nevnt omkring fire hundre ganger  Jerusalem sett fra Oljeberget

Les hele artikkelen


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen 2016.09.01

Den bibelske åpenbaring avslutter med Åpenbaringsboka. Den kalles gjerne for Johannes’ åpenbaring, siden den beskriver de syner som apostelen Johannes fikk på øya Patmos. Åp. 1:1. 22:8. Dit var Johannes blitt landsforvist p.g.a. sitt frimodige vitnesbyrd om Jesus Kristus. Åp. 1:9.  Charles Hansen (t.h) sammen med Gunnstein Nes

Les hele artikkelen


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen 2016.05.25

Brevene omfatter mye av stoffet i NT. Av de 27 bøker i NT er det hele 21 brev. 13 av disse brevene har apostelen Paulus som avsender. 1 av dem, Hebreerbrevet ,er stilet til troende i Jerusalem. Og 7 av brevene er alminnelige brev. Brevene har som regel antikkens form med avsender, adressat og hilsen nevnt først, og så en hilsen til slutt. Paulus dikterte sine brev, men pleide å avslutte med sin egen håndskrift. Rom. 16:22. 1.Kor. 16:21. Mens evangeliene og Apostlenes gjerninger beskriver historiske fakta om henholdsvis Jesu og menighetens virke, så understreker brevene betydningen av Jesu gjerning  Getsemane have i Jerusalem

Les hele artikkelen


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen 2016.05.25

Misjonshistorien i NT er skrevet ned av Lukas i Apostlenes gjerninger. Skriftet er en fortsettelse av hva han skrev i sitt evangelium. Mens Lukas i det første bind av sitt tobinds verk skrev om Jesu jordiske gjerning, så skriver han i det andre bind om Jesu gjerning gjennom sin menighet. Apg. 1:1-2. Noe av denne misjonshistorien var Lukas selv øyenvitne til. Derfor er det flere vi-avsnitt i denne boka. Apg. 16:10-17. 20:5-15. 21:1-18. 27:1-28:16. At en lege skrev Apostlenes gjerninger, merkes også ved medisinske uttrykk som blir brukt. Kol. 4:14. Apg. 9:18. 28:3-8
  Israels evige hovedstad, Jerusalem

Les hele artikkelen


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen 2016.05.25

NT fortsetter å berette den frelseshistorien som ble begynt i GT. Fire skribenter gir i evangeliene hver sin fremstilling av Jesu jordiske gjerning. Fremstillingen blir kalt for evangelium. Opprinnelig betydde det greske ordet evangelion lønn for å overbringe et godt budskap. Slik brukes ordet i Septuaginta, den greske oversettelse av GT, i 2.Sam. 4:10 og 18:22. Senere ble det brukt om et godt budskap, som herolden ropte ut. Slik brukes ordet i 2.Sam. 18:20 og 2.Kong. 7:9. Justin Martyr var den første som brukte ordet evangelium i betydningen evangelieskrift. I den betydningen har vi evangeliet etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes
  Båt på Gennesaretssjøen

Les hele artikkelen


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen 2015.09.01

Den hebraiske bibel som var Jesu bibel, var tredelt. Det går fram av Jesu ord til Emmausvandrerne: "Han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham". Luk. 24:27. Med uttrykket "Skriftene" mente Jesus de bøkene i GT som ikke går under kategorien loven og profetene. Ketuvim er den hebraiske betegnelsen på skriftene. Opprinnelig besto skriftene av disse elleve bøker: Salmenes bok, Jobs bok, Salomos ordspråk, Ruts bok, Høysangen, Forkynneren, Klagesangene, Esters bok, Daniel, Esra og Nehemja, som ble regnet som èn bok og 1. og 2. Krønikebok, som ble regnet som èn bok.
  Jerusalem. Foto: Sindre Sørhus

Les hele artikkelen


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen 2015.05.05

Den hebraiske bibel som var Jesu bibel, var tredelt. Det går fram av
Jesu ord til Emmausvandrerne: "Han begynte fra Moses og fra alle
profetene og forklarte for dem i alle Skriftene det som er skrevet om
ham". Luk. 24:27.  Den oppstandne Jesus ved graven

Les hele artikkelen


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av 2015.02.23

Sakset fra Miffs hjemmeside: www.miff.no

Matti Friedman (bildet) var journalist for nyhetsbyrået AP i Israel. Han lærte seg raskt hva mediene vil rapportere og hva de vil fortie. Nå presenterer han også en forklaring på hvorfor.
  Matti Friedman

Les hele artikkelen


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen 2015.02.10

Den hebraiske bibel som var Jesu bibel, var tredelt. Det går fram av
Jesu ord til Emmausvandrerne: "Han begynte fra Moses og fra alle
profetene og forklarte for dem i alle Skriftene det som er skrevet om
ham". Luk. 24:27.  Grunnmuren av synagogen i Kapernaum. Den underste mørke stenen er fra Jesu tid

Les hele artikkelen


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen 2014.11.18

Gud har talt til menneskene gjentatte ganger i historien. Hebr. 1:1-2.
Guds ord har dermed kommet til oss både muntlig og skriftlig. 2.Mos.
20:22. 24:12. Gud taler fremdeles gjennom nådegavene. Apg. 2:14-18. Men
den skriftlige åpenbaring som Gud har gitt oss i Skriften, er avsluttet.
Av den grunn taler apostelen Paulus om at han var satt til "å fullføre
Guds ord". Kol. 1:25  The tower of David i Jerusalem

Les hele artikkelen


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen 2014.09.03

Ved Jesu første komme til jorden kom Guds rike nær. Matt. 4:17. Ved Jesu gjenkomst til jorden vil Guds rike bli opprettet. Dan. 2:44. Jesus antydet i lignelsen om pundene at nettopp slik ville det bli: " Han var nær Jerusalem, og de mente at Guds rike straks skulle komme til syne. Han sa da: En mann av høy ætt dro til et land langt borte for å få kongemakt og så komme tilbake". Luk. 19:11-12.  Fiken modnes i Galilea

Les hele artikkelen


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen 2014.05.06

Guds rike er i dag et himmelsk rike. 2.Tim. 4:18. Men Herren er fast
besluttet på at Guds rike også skal bli et jordisk rike. Jesus lærte
derfor disiplene å be: "Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen,
så og på jorden". Matt. 6:10.  Davidskilden ved Ein Gedi

Les hele artikkelen


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen 2014.04.07

Islam er etter alt å dømme en viktig endetidsfaktor. Mye taler for at Dyret ”antikrist” vil opptre i Allahs navn. Da vil templet fungere som en Moské, større enn både Mekka og Medina. Guds dom vil først ramme de Arabiske nasjoner rundt Israel


Les hele artikkelen


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen 2014.02.04

Med pinsedagen slik den beskrives av legen Lukas i Apostlenes gjerninger kapittel 2, begynte en ny fase av Guds rike. Apg. 11:15. Jesus var blitt forkastet som Israels konge. Luk. 19:14. Han måtte helt til himmelen for å få anerkjennelse og kongemakt. Apg. 2:36. Luk. 19:12.  Getsemane øst for Jerusalem. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen 2013.11.13

Herren er jordens rettmessige eier. Salm. 24:1. Han kom hit i tidens
fylde for å opprette sitt rike. Mark. 1:15. Med Jesu fødsel var altså en
konge født inn i verden. Matt. 2:2. Joh. 18:37. Dette ble oppfattet som
en krigserklæring av djevelen, som var her som okkupant. 1.Joh. 5:19.
Han inspirerte derfor kong Herodes til barnemord av guttebarn i
Betlehemsområdet, fra to år og yngre. Matt. 2:16.  Torget i den utgravde byen Betsaida, som Jesus besøkte ofte

Les hele artikkelen


Israel og paktene
Av Thor Evje 2013.11.06

I Rom 9;4-5 finner vi et betydningsfullt bibelvers. Det Paulus der sier om sitt eget folk, Israel, er viktig bl.a. for forståelsen av jødenes plassering i frelseshistorien:
"De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret, Guds herlighet og paktene, deres er loven, tempeltjenesten og løftene, dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er Gud over alle ting, lovet i all evighet. Amen."  Forhenget til et Torahskap

Les hele artikkelen


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen 2013.08.27

Profeten Samuel levde i en overgangstid i Israels historie. Med Samuel avsluttes dommertiden. Apg. 13:20. Og med ham introduseres kongetiden, siden både Saul og David ble salvet til konge av ham. 1.Sam. 10:1. 16:13. Saul ble konge etter et krav fra Israels eldste. De sa til Samuel: "Nå er du blitt gammel, og sønnene dine vandrer ikke på dine veier. Så sett nå en konge over oss til å styre oss, slik som alle folkene har"! 1.Sam. 8:5. Dette kravet var et opprør imot Guds rike i Israel. Herren sa til Samuel: "Lyd folket i alt det de sier til deg! For det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem". 1.Sam. 8:7. Men selv om Saul ble innsatt til konge, så sto han likevel ansvarlig overfor Herren, den evige konge. Derfor ble Saul kalt for "Herrens salvede". 1.Sam. 26:11. Så selv om kongetiden var begynt, så var fremdeles Guds kongedømme til stede i Israel. Herren kunne si til folket: "Jeg gir deg en konge i min vrede, og tar ham bort igjen i min harme". Hos. 13:11.  Judea bergland. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen 2013.04.28

Etter at vannflommen hadde gått over jorden, ble det en ny verdensorden. Apostelen Peter sier at "den daværende verden" gikk under, da den ble oversvømmet av vann. 2.Pet. 3:6. For Gud var det da tid for noe nytt. Det skjedde gjennom Guds Sønn. "Ved ham har han også skapt verden" heter det i Hebr. 1:2. På grunnteksten står det tidsaldrene. Den tidsalder som kom etter vannflommen, innebar ordningen med øvrighet. Det er Gud, den evige konge, som står bak denne ordningen: "Det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud.  Palmestaden Jeriko. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen 2013.02.24

Det har i det siste vært satt fokus på Israel og landløftene i den kristne dagspresse. Har Israel og landløftene noe relevans? Gjelder landløftene til Israel i dag eller var det bare i GT dette hadde gyldighet? Her er stridens kjerne for mange i dag! Denne forvirring er også i ferd med å slå rot inn i store deler av den yngre garde i frikirkeligheten.
  Ordet og Israels reisesekretær Gordon Tobiassen

Les hele artikkelen


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen 2013.02.04

Vi hører mye om Guds rike i Skriften. Det er en oversettelse av det hebraiske ordet malkut i GT og det greske ordet basileia i NT. Begge ordene betyr nærmest kongedømme. Når vi hører om Guds kongedømme, går det både på hvilken makt denne kongen har og hva han hersker over.  Getsemane hage på Oljeberget

Les hele artikkelen


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen 2012.11.08

I 3.Mos. 23 omtales Herrens høytider. Den sjuende årlige høytiden som nevnes der er Hag Hassukkot, løvhyttefesten. 3.Mos. 23:33-44. Om den var dette fastsatt: "Fra den femtende dagen i denne samme sjuende måneden, skal løvhyttefesten holdes for Herren. Og den skal vare i sju dager". 3.Mos. 23:34. Denne høstfesten fant altså sted i måneden Tishri, som tilsvarer september / oktober. Denne festen ble feiret som en minnefest: "Dere skal bo i løvhytter i sju dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter, for at deres etterkommere skal vite at jeg lot Israels barn bo i løvhytter da jeg førte dem ut av landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud". 3.Mos. 23:42-43. Det måtte ikke gå i glemmeboka at Gud sørget for Israel under ørkenvandringen i førti år.  En hassadisk rabbiner bærer Loláb - de "fire slag" på Sokkåt - Løvhyttefesten

Les hele artikkelen


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen 2012.08.30

Herrens høytider omtales i 3.Mos. 23. Den sjette årlige høytiden som der nevnes er Yom HaKippurim, den store forsoningsdagen. 3.Mos. 23:26-32. Herren ga klar befaling til Moses når denne høytiden skulle finne sted: "Den tiende dagen i den samme sjuende måneden er det soningsdag". 3.Mos. 23:27. Denne høstfesten fant altså sted i måneden Tishri, som tilsvarer september / oktober. For Israel var denne dagen svært viktig: "En høyhellig sabbat skal den dagen være for dere". 3.Mos. 23:32. Grunnen til det var: "Da skal det gjøres soning for dere, for Herrens, deres Guds åsyn". 3.Mos. 23:28.  Ypperstepresten i Det aller helligste. Fra nasjonalparken i Timna i Negev. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Basunklangdagen
Av Charles Hansen 2012.05.02

Herrens høytider omtales i 3. Mos. 23. Den femte årlige høytiden som der nevnes er Yom Teruah, basunklangdagen. 3.Mos. 23:23-25. Denne dagen er den første dagen i måneden Tishri, som er jødenes sjuende måned ifølge deres religiøse kalender. Det tilsvarer september/oktober for oss.  Besøk i synagogen på Massadaborgen ved Dødehavet. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Ukenes høytid
Av Charles Hansen 2012.01.27

Når Herrens høytider omtales i 3.Mos. 23, er Chag Shavuot, ukenes høytid, den fjerde årlige høytiden som nevnes. 3.Mos. 23:15-22. Denne høytiden går under flere betegnelser. i 2.Mos. 34:22 omtales den som "ukenes høytid". Det var fordi den kom sju uker etter påsken. I Mose lov het det: "Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere bærer fram svingekornbåndet, skal dere telle sju hele uker". 3:Mos. 23:15.  "Jesusbåten" funnet i Gennesaretssjøen, nå på museet i Nof Ginnosar Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen 2011.11.09

Når Herrens høytider omtales i 3.Mos. 23, er Bikurim, førstegrødens høytid, den tredje årlige høytiden som nevnes. 3.Mos. 23:9-14. Den var en integrert del av de usyrede brøds høytid og fant sted "dagen etter sabbaten". 3.Mos. 23:11. Denne høytiden ble ikke feiret under Israels ørkenvandring, men først da folket var kommet inn i Kana'an. Josv. 5:10-12.  Den fruktbare Huledalen nord for Galilea. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen 2011.09.01

Når Herrens høytider omtales i 3. Mos. 23, er Hag hammazzot, de usyrede brøds høytid, den andre årlige høytiden som nevnes. 3.Mos. 23:6-8. Høytiden skulle feires i forlengelsen av påsken og vare fra den 15. nisan og i sju dager. Denne ukelange vårfesten skulle Israel feire til minne om hva som skjedde ved utgangen av Egypt.  Bokrullskapet i synagogen i Trondheim. Foto: Ole Bernhard Sørbøe

Les hele artikkelen


Antisemittismen i den kristne kirke gjennom tidene
Av Jørgen Bernhard 2011.07.18

Et besøk på Yad Vashem, museet for Holocaust i Jerusalem, er dypt frustrerende. Den bestialske utryddelsen av 6 millioner mennesker etterlater dype sår i sjel og sinn.
Yad Vashem er etablert for å huske historien. Å huske fortiden er grunnleggende i jødisk tro og kultur." Husk at du selv var trell i Egypt". Fortiden står prentet i den jødiske sjel. Men vi? Husker vi?
Endlösung (den endelige løsning)  Jødisk gutt i Tyskland under Nazi-Tyskland

Les hele artikkelen


Påsken
Av Charles Hansen 2011.05.29

Når Herrens høytider omtales i 3Mos 23, er påsken den første årlige høytiden som nevnes, 3Mos 23:4–5. Den skulle feires til minne om Israels utgang av Egypt, 2Mos 12:1–14. Denne hendelsen skapte et helt nytt avsnitt i Israels historie.
  Statsminister David Ben Gurion sammen med sin provisoriske regjering den 14. mai 1948

Les hele artikkelen


Sabbaten
Av Charles Hansen 2011.02.02

Når Herrens høytider omtales i 3. Mos. 23 , så nevnes den ukentlige høytiden, sabbaten, først. Den er nemlig jødenes viktigste høytid. Sabbaten kalles derfor for høyhellig. 3.Mos. 23:3. Det sies ikke om de andre høytidene, med unntak av den store forsoningsdagen. 3.Mos. 23:32.  Hanokkálysestaken

Les hele artikkelen


Høytidene
Av Charles Hansen 2010.11.07

I 1.Mosebok hører vi om syndefallet. I 2. Mosebok hører vi om Guds forløsning. Og i 3. Mosebok hører vi om det forløste folkets gudstjeneste og samfunn med Gud. Et helt kapittel i 3. Mosebok, kapittel 23, er viet høytidene. Disse høytidene befalte Gud sitt utvalgte folk Israel å overholde, først i tabernaklet og siden i templet. 3.Mos. 23:2. 2.Mos. 23:14-17. 5.Mos. 16:1-16. Høytidene blir kalt for Herrens høytider for å understreke at Herren er annerledes enn hedningenes guder, og at hans folk skal leve annerledes enn hedningene. 3.Mos. 23:2.4. 5.Mos. 12:2-5.  Fra Getsemanehaven i Nasjonenes kirke i Jerusalem,der Jesus Messias kjempet sin lidelseskamp i bønn. Foto: Sidre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Hemmeligheten med kvinnen og dyret
Av Charles Hansen 2010.10.28

I Jesu forkynnelse gikk ofte samtid og fremtid over i hverandre. Jesus sa jo: "Den time kommer, og er nå." Joh. 4:23. 5:25. Det samme opplevde apostelen Johannes da han fikk syner på Patmos. Da fikk han denne befalingen: "Skriv det du så, det som nå er og det som skal komme etter dette". Åp. 1:19.  Utgravd romersk militærby nær Beit She´an i Jordandalen. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Guds hemmelighet blir fullbyrdet
Av Charles Hansen 2010.05.06

Johannes´ åpenbaring gir en grundig beskrivelse av hvordan denne tidsalder får sin ende. Åp. 6:1-19:21. På Oljeberget var Johannes blant dem som spurte om hvordan det hele skulle fullbyrdes. Mark. 13:1-4. I sin endetidstale forutsa Jesus så endetidsbegivenhetene. Matt. 24:1-25:46. På Patmos fikk Johannes siden en repetisjon av dette i tegns form. Åp. 1:1-2. I den forbindelse heter det i Åp. 10:7: "I de dager når den sjuende engelens røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal også Guds hemmelighet bli fullbyrdet, slik som han forkynte for sine tjenere profetene".  Vi ser ned fra Golan mot Yarmukdalen, som er grensen mellom Israel og Jordan. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Hemmeligheten med de 7 stjerner og de 7 gullysestaker
Av Charles Hansen 2010.02.24

På øya Patmos fikk apostelen Johannes avdekket hemmeligheter av Gud. I et syn fikk han se Jesus Kristus gå midt mellom sju lysestaker av gull. Åp. 1:12-13. Og i Jesu høyre hånd så han sju stjerner. Åp. 1:16. Det apostelen så , ble han så bedt å skrive ned i en bok og sende til sju menigheter på fastlandet i Lille-Asia: I Efesus, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea. Åp. 1:11.  Utsiktsbillede over Gennesaretssjøen sett fra nord Foto: Eiliv Didriksen

Les hele artikkelen


Gudsfryktens hemmelighet
Av Charles Hansen 2009.11.20

Gudsfryktens betydning understrekes gjentatte ganger i Skriften. Den vise Salomo sier: "Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap". Ordspr. 1:7. Han sier at "Herrens frykt forlenger livet". Ordspr. 10:27. Og han sier også: "Å frykte Herren er en livets kilde, så en slipper fra dødens snarer". Ordspr. 14:27. Gudsfrykt er rett og slett den holdning som menneskene bør ha til Gud. Salomo kan av den grunn si: "Frykt Gud og hold hans bud! Det er noe som gjelder alle mennesker". Pred. 12:13.  Jerusalem sett fra syd. Foto: Eilif Didriksen

Les hele artikkelen


Lovløshetens hemmelighet
Av Charles Hansen 2009.09.20

I begynnelsen da Gud skapte himmelen og jorden, var det ingen synd. Alt var da i sin skjønneste orden. Pred. 3:11.En dag gjorde imidlertid en salvet kjerub opprør imot Gud. Esek. 28:11-15. Jes. 14:12-15. Kjeruben ble med dette til djevelen og Satan. Åp. 12:9. Med seg i opprøret fikk djevelen en tredjedel av englene. Åp. 12:4. Etter fallet blant englene, skjedde et nytt fall med menneskeslekten i Eden. Rom. 5:12-19.  Gammel vinpresse i Kapernaum. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Troens hemmelighet
Av Charles Hansen 2009.04.26

I 1. Timoteus´ brev skriver apostelen Paulus til medarbeideren Timoteus om "hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll". 1.Tim. 3:15. Det tales i den forbindelse om innsettelse av tilsynsmenn og menighetstjenere. Om menighetstjenerne blir det sagt: "Det må være slike som bevarer troens hemmelighet i en ren samvittighet". 1.Tim. 3:9. Det betyr at selv om menighetstjenerne skal skjøtte ulike praktiske oppgaver, så må de ha et klart åndelig ståsted.  Den gylne port i Jerusalem sett fra Kedrondalen. Foto: Eiliv Didriksen

Les hele artikkelen


Hemmeligheten Kristus i dere
Av Charles Hansen 2009.02.19

Kristi komme til verden ble forutsagt allerede på fallets dag. 1.Mos. 3:15. Siden ble det forutsagt at Kristus skulle komme av Abrahams ætt og at han skulle tilhøre Juda stamme. 1.Mos. 22:18. 49:10. Profeten Mika varslet at Kristi fødsel skulle finne sted i Betlehem. Mika 5:1. Og profetene Jesaja og Sefanja varslet at Kristus skulle være i Israels midte. Jes. 12:6. Sef. 3:15. Men i Kolosserbrevet avdekker Paulus en hemmelighet angående Kristus som ikke var kjent i GT-lig tid: "Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter, nå er den blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet". Kol. 1:26-27. Kristus er altså knyttet ikke bare til jøder, men også til hedninger. Men det gjelder jøder og hedninger som tror på Kristus. Om dem kan det hete: "Kristus er alt og i alle". Kol. 3:11.  Jordanelven litt sør for Gennesaretssjøen. Foto: Ole Bernhard Sørbøe

Les hele artikkelen


Evangeliets hemmelighet
Av Charles Hansen 2008.11.25

Evangeliet er et godt budskap. Nah. 2:1. Budskapet har sin kilde i Gud. Derfor kalles det for Guds evangelium. Rom. 1:1. Dette gode budskapet handler om Kristus. Derfor kalles det for Kristi evangelium. 1.Kor. 9:12. Hva Kristus skulle utføre for oss, var forutsagt i de GT-lige skrifter. Rom. 1:2.  Charles Hansen(h) sammen med tidligere formann Kjell Furnes. Foto: Eiliv Didriksen

Les hele artikkelen


Høydepunkter i Israels historie 1914-2007
Av 2008.10.25

Balfour-erklæringen

Når vi taler om høydepunkter i Israels historie, er det naturlig å begynne med Balfourerklæringen. Selve navnet Balfour er etter den britiske utenriksminister Arthur James Balfour. I november 1917 sendte han et brev, til Lord Rothschild som var leder for den jødiske kolonien i England. I brevet heter det blant annet at den britiske regjering så positivt på opprettelsen av et nasjonalt hjem for jødene i Palestina. Med dette begynte et helt nytt kapittel i jødenes historie. Jødenes hjemstavnsrett til Palestina ble erkjent, land og folk ble knyttet sammen.

Balfourerklæringen ble jødenes Magna Charta. Det avgjørende for dem var at de hadde fått anerkjennelse som folk på lik linje med andre folk. Betydningen av dokumentet økte ettersom ikke mindre enn 52 stater umiddelbart sluttet seg til erklæringen. Da Folkeforbundet vedtok mandatet for Palestina i juli 1922, ble Balfour-erklæringen inkludert i forordet, og Storbritannia fikk ansvaret for å tilrettelegge forholdene for et jødisk nasjonalhjem i Palestina.

  Per Haakonsen her sammen med Ordet og Israels nye formann Gunnstein Nes. Foto: Eiliv Didriksen

Les hele artikkelen


Israel er Guds folk fremdeles
Av 2008.10.19

Israel var Guds folk i gammeltestamentlig tid, det er vi alle enige om. Men langt fra alle vil være enige i at Israel er Guds folk også i nytestamentlig tid. De fleste vil nok si at jødene av i dag er å forstå på lik linje med andre folkeslag og staten Israel på lik linje med andre stater. Israels særstilling er visket helt bort.

Den alminnelige forståelse av jødene som folk, er nok farvet av Midt-Østen konflikten. Toneangivende kretser både her hos oss og i den vestlige verden, er ytterst kritiske til staten Israel. Mange er blitt sittende igjen med en negativ innstilling – ikke bare til staten Israel – men også til jødene som folk. Hvor negativ denne holdningen er, fikk vi demonstrert i Jostein Gaarders kronikk i Aftenposten i august 2006. Her heter det:
”Vi tror ikke på forestillingen om Guds utvalgte folk. .. Å opptre som Guds utvalgte folk er ikke bare dumt og arrogant, men en forbrytelse mot menneskeheten. Vi kaller det rasisme.”

Å hevde at jødene er Guds utvalgte folk, er altså en forbrytelse mot menneskeheten, ja, det er bent frem rasisme. Dessverre viste påfølgende gallup at denne forståelsen av Israel hadde stor tilslutning i det norske folk.  Massada ved Dødehavet. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Gud og Allah
Av Thor Evje 2008.09.25

Om Guds navn i Bibelen og Koranen

For ikke mange år siden var kristentroen nokså enerådende i vårt land. Nå har vi et religiøst mangfold hvor særlig muslimene er svært synlige. I Oslo finnes en rekke moskeer, og over hele verden bøyer folk seg for Allah i bønn.  Gennesaretsjøen sett fra nordenden. Foto: Ole Bernhard Sørbøe

Les hele artikkelen


Israel, kirken og endetiden - Et oppgjør med
Av Thor Evje 2008.05.26

I de nytestamentlige skrifter finner vi utsagn som viser hva de første kristne trodde
på og hva det ble undervist om når det gjaldt endetiden. De bygget sin tro på Jesu
undervisning og profetiene som også taler om løftene til Israel.

Ikke minst Åpenbaringsboken viser på sin måte de troendes kamp som ender med
Guds rikes endelige gjennombrudd: En gang skal Guds bolig være hos
menneskene. «Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal
være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke
være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte». Åp
21:3–4.  Vestmuren i Jerusalem, jødenes helligste sted.

Les hele artikkelen


Hemmeligheten om menighetens forvandling
Av Charles Hansen 2008.04.24

I sin avskjedstale til disiplene ga Jesus løfte om å hente dem: "Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er". Joh. 14:2-3. Men Jesus sa ikke hvordan han skulle hente dem. Det var det apostelen Paulus som fikk åpenbart: "Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet". 1.Kor. 15:51-52.  Aquadukten i Cesarea ved havet. Foto: Eiliv Didriksen.

Les hele artikkelen


Landløftet - i teologenes sorte gryte
Av 2008.03.11

Har Bibelens landløfte havnet i teologenes sorte gryte? Jeg er redd for det.

For oss som er alminnelige lekfolk, står det usvikelig klart i Det gamle testamentet at Kanaans land tilhører det jødiske folk. Gang på gang heter det at landet er gitt Abraham og hans ætt «for alle tider». Landløftet har ingen begrensning i tid. Det gjelder like mye i vår egen tid som i gammeltestamentlig tid. Men det nekter teologene og kirken for. Løfter, profetier og utsagn i Det gamle testamentet kan ikke uten videre overføres til nytestamentlig tid, sies det. Det er nødvendig med en nytolkning.

  Det moderne Tiberias med Gennesaretsjøen.

Les hele artikkelen


Hemmeligheten om Israels forherdelse
Av Charles Hansen 2008.02.23

Apostelen Paulus dikterte sin sekretær Tertius til å skrive følgende til menigheten i Roma: "Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet - for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob". Rom. 11:25-26.  Blomsterprakt i Kibbotz i Israel. Foto: Eiliv Didriksen.

Les hele artikkelen


Israel og landløftene
Av 2008.02.17

Israels land er svært omstridt – både blant politikere og teologer. De fleste mennesker i dag synes å mene at Israel bør nøye seg med en stripe langs Middelhavet og overlate resten av området til palestineraraberne. Teologene går enda lenger, de kan for sin del ikke se at Bibelen inneholder noe løfte om land til Israel i det hele tatt. For oss som ser på Midt-Østen konflikten med Bibelens øyne, blir det derfor en oppgave å finne ut av hva Bibelen faktisk sier om land til Israel. Og det er det vi skal vie denne bibeltimen til. Men først noen ord om Israels historie.  Citadellet i Jerusalem ved Jaffaporten. Foto: Ole Bernhard Sørbøe

Les hele artikkelen


Israel, kirken og endetiden
Av Thor Evje 2007.12.13

Et oppgjør med «erstatningsteologien»

I de nytestamentlige skrifter finner vi mange utsagn som viser hva de første kristne trodde på og hva det ble undervist om når det gjaldt endetiden. De bygget sin tro på Jesu undervisning og profetiene som også taler om løftene til Israel. Ikke minst forteller Åpenbaringsboken på sin måte om de troendes kamp som ender med Guds rikes endelige gjennombrudd: En gang skal Guds bolig være hos menneskene. «Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte». Åp 21:3–4.
  Statuen av Henrik Wergeland i Wergelandsparken i hans hjemby Kristiansand. Wergeland er den mest elskede og kjente nordmann blant jødene verden over. Hver 17. mai legger jødene i Norge ned krans på hans gravsted. Foto: Ole Bernhard Sørbøe

Les hele artikkelen


Skriftsyn og Israelsyn
Av Per Braaten 2007.11.18

Israelsyn "Har Gud virkelig sagt."

Bibelen er en omstridt bok.

Den Hellige Skrift blir i dag angrepet fra mange hold. Det er for så vidt ikke noe nytt, for slik har det vært – mer eller mindre – gjennom hele historien. Bibelen er uten tvil verdenslitteraturens mest angrepne bok. Den er elsket og hatet, beundret og foraktet, respektert og latterliggjort. Stormløpet mot Bibelen har bare tiltatt i styrke og intensitet.
Til å begynne med ble Bibelen angrepet av vantro og kristendomsfientlige mennesker. De lette med lys og lykte etter påståtte feil og indre selvmotsigelser, og når de mente seg å ha funnet noe, utbasunerte de – ofte med en stor grad av selvsikkerhet og skadefryd – resultatet av sin ”bibelgranskning”. Dette førte til at de arrogant forkastet troen på Bibelen som Guds inspirerte og ufeilbarlige sannhetsord.
  Jerusalem med Vestmuren. Foto: Eiliv Didriksen

Les hele artikkelen


Kristi hemmelighet
Av Charles Hansen 2007.11.14

Det er i Efeserbrevet og Kolosserbrevet at apostelen Paulus taler om "Kristi hemmelighet". Ef. 3:4. Kol. 4:3. For Paulus var denne hemmeligheten spesiell. Han sier derfor i Ef. 5:32: "Denne hemmeligheten er stor - jeg taler her om Kristus og menigheten". Forholdet mellom Kristus og menigheten er så særskilt at apostelen kan fastslå at "Kristus er menighetens hode", mens de Kristus-troende er "lemmer på hans legeme". Ef. 5:23.30.  Vakre blomster ved Genesaretssjøen. Foto: Eiliv Didriksen.

Les hele artikkelen


Guds hemmelighet, Kristus
Av Charles Hansen 2007.09.29

Mye sies om Kristus i GT. Vi får der høre om hans fødsel i Betlehem og hans virke i Galilea. Mika 5:1. Jes. 9:1-2. Der omtales både Kristi vesen og hans velgjerninger. Jes. 42:2. 35:4-6. Hvordan Kristus skal gjøre inntog i Jerusalem og hvordan han skal bli verdsatt, omtales i henholdsvis i Sak. 9:9 og Sak. 11:13.  Jeusalem by night.

Les hele artikkelen


Israel i politikkens lys
Av Ole Bernhard Sørbøe 2007.06.06

La det være sagt med en gang – Israels situasjon er meget alvorlig – politisk vurdert. Israel er truet av ytre fiender, men Israel er også truet av indre oppløsning. Med i dette bildet hører også den manglende støtte Israel har blant verdens nasjoner.

Den umiddelbare ytre trussel kommer fra Israels arabiske nabobefolkning. På Gazastripen regjerer Hamas, som daglig skyter raketter innover Israel spesielt mot byen Sderot som ligger noen kilometer utenfor Gazastripen. Israel frykter også for den store innsmugling av våpen som har skjedd etter at Egypt fikk kontrollen med grensestasjonen Rafah mot Sinai.

  Den syvarmede lysestaken nær Knesset i Jerusalem. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Himlenes rikes hemmeligheter
Av Charles Hansen 2007.04.30

Da Jesus slo seg ned i Kapernaum, begynte han å forkynne: "Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær"! Matt. 4:17. Tidligere hadde den samme forkynnelsen lydt gjennom forløperen hans, døperen Johannes. Matt. 3:1-2. Senere lød også denne forkynnelsen gjennom Jesu tolv apostler. Matt. 10:7. Denne forkynnelsen lød til det folket som Jesus virket iblant, Israel. Matt. 10:5-6.
  Utsikt over Genesaretssjøen der Jesus fortalte de fleste av sin lignelser. Foto: Eiliv Didriksen

Les hele artikkelen


Hemmelighetene
Av Charles Hansen 2007.02.19

Ordet hemmelighet møter vi 28 ganger i NT. Mysterion heter det på gresk. Det kommer av myeo som betyr å lukke, i betydningen å lukke øynene. Den som lukket øynene kunne meditere. Dermed kunne ting bli åpenbart for ham. Han kunne innvies i mysteriene som fantes i mysteriereligionene. Dette er
ordets betydning på klassisk gresk før NT ble skrevet. I NT er det Herren Jesus Kristus og apostlene Paulus og Johannes som bruker ordet. Deres bakgrunn for å bruke ordet ligger i GT og ikke i mysteriereligionene.  Ypperstepresten inne i det aller helligste i Tabernaklet i Timnat Park i Negev. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Menneskestyrets husholdning
Av Charles Hansen 2007.02.08

Guds handlemåte med menneskene ble forandret etter vannflommen. Da sa Gud til Noah: "Gå ut av arken, du og din hustru og dine sønner og dine sønnekoner med deg. Alt levende som er hos deg, av alt kjød, fugl og fe, og alt kryp som rører seg på jorden - før det ut med deg"! 1.Mos.8:16-17.  Den såkalte Sabrakaktusen i Negevs ørken. Foto: Eiliv Didriksen

Les hele artikkelen


Erstatningsteologien
Av Arne Christian Servan 2007.02.06

Med uttrykket ertatningsteologi mener vi en teologi som lærer at kirken i Den nye pakts tid erstatter Israels plass som Guds folk. Det vil si den posisjon som Israel hadde i den gamle pakts tid. I den nye pakts tid er det kirken, og bare den, som er det sanne Israel.
  Jødisk Hanukkalysestake

Les hele artikkelen


Rikets husholdning
Av Charles Hansen 2006.11.20

Guds handlemåte med menneskene vil bli forandret når Jesus Kristus kommer tilbake til jorden i makt
og stor herlighet. Matt. 24:30. En maktovertagelse vil da finne sted. Da vil det lyde: "Kongedømmet
over verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet". Åp. 11:15.  Trapp fra Jesu tid(bygd av romerne) opp til yppersteprestens gård i Jerusalem.

Les hele artikkelen


Kristentroens jødiske røtter
Av Thor Evje 2006.09.30

Det er god grunn til å minne om hvilken bakgrunn kristentroen har. Mange har visst glemt troens opprinnelse og hva vi har å takke det jødiske folk for. Når jeg tenker på hva som har skjedd opp gjennom historien, og hvordan kristenheten har oppført seg overfor det jødiske folk, blir jeg beskjemmet. Hvordan har vi kunnet ta den jødiske Messias til vårt hjerte og glemme hans folk? Det er nesten som om hele kristentroens begynnelse er radert ut.  Charles Hansen var taler på Ordet og Israels sommerstevne på Gvarv 2006.

Les hele artikkelen


Gnostisismens og kristendommens jødiske røtter
Av Marian Eigeles 2006.09.12

Judas evangelium er ikke det eneste fremstøt for å rehabilitere Judas Iskariot.
Men det som gjør dette skrift annerledes, er det at Judas presenteres som disippelen som stod Jesus nærmest. Og Judas' handling fremstilles ikke som forræderi, men som noe han gjorde, fordi Jesus hadde bedt ham om å gjøre det.
  Marian Eigeles tolker Charles Hansens tale til hebraisk for Suzi og Victor Smadja.

Les hele artikkelen


Nådens husholdning
Av Charles Hansen 2006.09.01

Guds handlemåte med menneskene ble forandret da Jesus Kristus hadde fullført sin gjerning på jorden. Som en bekreftelse på dette satte han seg ved Guds høyre hånd i himmelen. En ny skapning hadde da sett dagens lys, menigheten. 2.Kor. 5:17. Fra Abraham til Kristus besto menneskeheten av to grupper: Jøder og hedninger. Ef. 2:11-12. I den tid som nå er, består menneskeheten av tre grupper: Jøder, hedninger og Guds menighet. 1.Kor. 10:32.  Fylkessekretær i Buskerud, Sverre Th. Hansen, leder Charles Hansens bibeltime på sommerstevnet 2006 på Sagavoll folkehøyskole.

Les hele artikkelen


Lovens husholdning
Av Charles Hansen 2006.04.20

Guds handlemåte med menneskene ble forandret da Israels folk kom til Guds berg i Sinai ørken. Det var tre måneder etter at Herren hadde forløst Israel fra Egypt. 2.Mos.19:1-4. Til da hadde Israel fått mange løfter. 1.Mos.12:2-3. Men ved Sinai fikk det samme folket forpliktelser: "Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk -for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk". 2.Mos.19:5-6. Gud ga da loven til Israel. Det var engler som brakte den til Moses og Moses som brakte den til folket. Gal.3:19. Joh.
1:17.  Ortodokse jøder på vei til synagogen på sjabbáten.

Les hele artikkelen


Løftets husholdning
Av Charles Hansen 2006.02.12

Guds handlemåte med menneskene ble forandret da Gud åpenbarte seg for Abram i Ur i Kaldea og sa: "Dra ut fra ditt land og fra din slekt, og gå til det land som jeg vil vise deg"! Apg. 7:3. Denne Abram var en etterkommer av Sem. 1.Mos. 11:10-32. Om Sem hadde Noah sagt: "Lovet være Herren, Sems Gud". 1.Mos. 9:26. Gjennom semitten Abram ville Herren gjøre et spesielt verk. Det fikk Abram høre om dahan kom til Karan, som lå i grenselandet: "Jeg vil gjøre deg til et stort folk". 1.Mos. 12:2. Dette løftet la grunnlaget for at Guds utvalgte folk Israel så dagens lys. 1.Mos. 17:7.  Fossen ved Banjas er en del av Jordan i Øvre Galilea,

Les hele artikkelen


Uskyldighetens husholdning
Av Charles Hansen 2006.01.10

Guds handlemåte med menneskene begynner i Eden, 1 Mos 2:8. Der ble Adam og Eva plassert av Gud. Som skapningens krone ville Gud at menneskene skulle bli mange, oppfylle jorden og herske over den på Guds vegne, 1 Mos 1:28. Skulle dette bli en virkelighet, var det avhengig av at menneskene lyttet til sin skaper. Derfor ble Adam satt i Edens hage for å dyrke og vokte den, 1 Mos 2:15.  Blomster ved Gennesaretssjøen. Foto: Eiliv Didriksen

Les hele artikkelen


Menneskesønnens rike og Dyrets rike
Av Thor Evje 2005.12.16

Jeg skrev artikkelen som er gjengitt nedenfor til INFO Ordet og Israel våren 1992. Noe av det som jeg skrev den gang, burde fremdeles ha aktualitet:
Debatten er i gang igjen: Er EF en forløper for Dyret og det antikristelige riket? Har det som skjer i Europa og med EF noe med det som står i Åpenbaringsboken å gjøre? Kan vi lese om vår samtid i de bibelske profetier?  Synagogen av basaltsten i Korazim. Foto: Ole Bernhard Sørbøe

Les hele artikkelen


Kristentroens jødiske røtter
Av Thor Evje 2005.12.16

Det er god grunn til å minne om hvilken bakgrunn kristentroen har. Mange har visst glemt troens opprinnelse og hva vi har å takke det jødiske folk for. Når jeg tenker på hva som har skjedd opp gjennom historien, og hvordan kristenheten har oppført seg overfor det jødiske folk, blir jeg beskjemmet. Hvordan har vi kunnet ta den jødiske Messias til vårt hjerte og glemme hans folk? Det er nesten som om hele kristentroens begynnelse er radert ut.
  "Jesusbåten" utstilt på kibbutz Nof Ginnosar ved Gennesaretssjøen

Les hele artikkelen


Hitler og Darwin
Av Vidar Frustøl 2005.11.22

”La meg kontrollere lærebøkene og jeg vil kontrollere nasjonen”
Adolf Hitler.

Du som leser dette er kanskje en elev på skolen eller student som går gjennom en høyere utdannelse.
Hva tror du?
Et litt merkelig spørsmål, ikke sant?  Dødehavet med en del av sine hoteller

Les hele artikkelen


Menneskestyrets husholdning
Av Charles Hansen 2005.11.22

Guds handlemåte med menneskene ble forandret etter vannflommen. Da sa Gud til Noah: "Gå ut av arken, du og din hustru og dine sønner og dine sønnekoner med deg. Alt levende som er hos deg, av alt kjød, fugl og fe, og alt kryp som rører seg på jorden - før det ut med deg"! 1.Mos.8:16-17.
  Bar Mizwah (jødisk konfirmasjon) ved Vestmuren i Jerusalem

Les hele artikkelen


Guds pakts ti prinsipper
Av Marian Eigeles 2005.10.24

«Og Herren skrev paktens ord, de ti bud på tavlene.» Slik lyder 2Mos 34:28b i den norske Bibeloversettelse av 1978. Men i oversettelsen av 1930, heter det: «Og han skrev på tavlene paktens ord, de ti ord.» Den sistnevnte oversettelse er mer i pakt med originalen.  Tabernaklet i Timnat Park i Negev. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus.

Les hele artikkelen


Den religiøse sionismen
Av Marian Eigeles 2005.10.24

Da den moderne sionisme kom på historiens arena, fikk den ulik mottagelse. Russlands undertrykte og fattige jøder møtte den med begeistring. Mange av dem trodde at forløsningstimen allerede var kommet og noen regnet Theodor Herzl for å være den lovede Messias.  Vestmuren i Jerusalem. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Tilbake til Gud
Av Marian Eigeles 2005.10.22

Det begynte i midten av mai 1967, da Egypts diktator Gamal Abdel Nasser fikk FN til å trekke sine tropper ut av Sinai og Gazastripen. Dette gav Egypt tilbake kontrollen over Sharm al Sheik og dermed over skipsfarten til Akababukten.
  Davidscitadelet i Jerusalem. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Les hele artikkelen


Jødenes hovedfiende
Av Ole Bernhard Sørbøe 2005.10.22

Foruten å være en historisk bok, er Esters bok også en profetisk fortelling om jødehat eller antisemittisme som dengang allerede var en realitet, og som senere ville dukke opp i historien. Gud er ikke nevnt i Esters bok, men likevel er det vel ingen bok hvor man merker hans medvirken i det som hender. I kap. 3: 10 ser vi at jødenes fiende trer frem i teksten, agagitten Haman omtales som denne, han som fikk all makt av den tids mektige verdensfyrste til å planlegge og gjennomføre utryddelse av det jødiske folk.  Torvet i det utgravde Betsaida ved Gennesaretsjøen. Foto: Ole Bernhard Sørbøe

Les hele artikkelen


Sionismen - veien til normalisering
Av Marian Eigeles 2005.10.22

For å forstå bakgrunnen til den ikke-religiøse sionismen, må vi tilbake i tiden til jødenes situasjon i Europa i 18.—19. årh.  Jødisk renselsesbad i utgravde Betsaida ved Kinneret. Foto: Ole Bernhard Sørbøe

Les hele artikkelen


Landet, evangeliet og frelsen
Av Marian Eigeles 2005.10.08

"In Christ was Paul free from the Law, and therefore free from the Land" ("I Kristus var Paulus fri fra loven, og derfor fri fra landet"). Dette var et sitat fra W. D. Davies bok "The Gospel and the Land" (Berkely, Los Angeles, London 1974. s.64). Man kan hente flere sitater fra den samme bok, som forteller om forfatterens forståelse av forholdet mellom Israels land og evangeliet.
  Israels hypermoderne internasjonale flyplass, David Ben Gurion Airport

Les hele artikkelen


Tidsvidnet Finn Hasselgård
Av Ole Bernhard Sørbøe 2005.10.08

Finn Hasselgård fra Fredrikstad er idag 84 år, men har likevel i 2003 vært leder og tidsvidne – Zeitzäuge på tysk – for 3 turer med skoleelever til nåværende Polen/Tyskland for å besøke bl. a. utryddelsesleiren Sachsenhausen, hvor han satt som fange i to år fra april 1943. Gruppene besøkte i tillegg utryddelsesleirene Auschwitz-Birkenau og Ravensbruck. Han har ialt ledet ca. 25 slike turer inkl. 3 turer for norske turister. Det er egentlig utrolig at han i så høy alder har maktet å fortsette å være med på disse turene som et tidsvidne.
  Tidsvidne Finn Hasselgård bærer Israels flagg i utryddelsesleiren Auschwitz - Birkenau i spissen for jødisk ungdom som var på besøk der i Rosh Hashana 2003(jødisk nyttår). Foto: Finn Hasselgård

Les hele artikkelen


Fariseerne bedre enn sitt rykte
Av Marian Eigeles 2005.10.08

I vår del av verden har ordet “fariseer” en odiøs klang. Man forbinder det med hykleri, arroganse og mangel på hjertelag. I Israel er “fariseer” et æresord. Man forbinder det med en gruppe mennesker som satset alt på å gjøre Guds vilje, og som hadde lærdom og fromhet som sitt kjennemerke. Hvem har rett? Hvem gir den riktige beskrivelse av fariseerne? Tilhengerne av det negative billede kan påberope seg evangeliene, som er fulle av Jesu angrep mot fariseerne.  "Fossen" i Banjas, en del av Jordanelven

Les hele artikkelen


Hva var Betlehemsstjernen
Av Hans Olav Evje 2005.10.08

Med forfatterens tillatelse gjengir vi følgende artikkel som han har offentliggjort i Tonsenbladet (menighetsblad for Tonsen menighet). Radikale teologer har lenge hevdet at fortellingen om stjernen og vismennene bare er en from legende. Men i dag kan vitenskapen vise at fortellingen bygger på faktriske hendelser:  Jesu fødested i grotten i Betlehem

Les hele artikkelen


Guds suverene utvelgelse
Av Ole Bernhard Sørbøe 2005.10.08

Selve utvelgelsestanken gjennomsyrer hele Bibelen, spesielt i den hebraiske delen av boken, der den er grunnleggende for det jødiske folks forhold til Gud. Bibelens ord om utvelgelsen har alltid opptatt meg sterkt, sikkert fordi jeg aldri har greid å forstå den fullt og helt.  Torvet i Betsaida i Galilea

Les hele artikkelen


Hvorfor larmer hedningene?
Av Per Braaten 2005.10.08

«Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss». Salm.2,1-3.

Vi lever i en verden full av larm og bråk. Det høres lyd av brølende motorer, larmende maskiner og støyende musikk. Noen ganger er det ikke ørens lyd å få! Stillheten - både den indre og den ytre - er blitt mangelvare i det moderne samfunn. Den «larm» det tales om i Salm.2 er av et helt annet slag. Med sitt profetiske øre oppfanget David lyden av det «bråk» som har sitt utspring i opprøret «mot Herren og mot hans salvede» - det er Jesus Messias. Hvor begynte dette bråket? Hva er årsaken? Når og hvorledes startet det hele? Hvem tok initiativet? Vil denne larmen avta eller tilta i styrke? Vil det noen gang ta slutt? Skal denne profetiske støy bli avløst av en profetisk stillhet? Her reiser det seg mange spørsmål for den reflekterende tanke!  Ole Bernhard Sørbøe ved Betesdadammen i Jerusalem

Les hele artikkelen


Det som taler for en jødisk stat
Av 2005.10.08

Da England sa fra seg mandatet i Midt-Østen, var det et stort flertall på 33 stater i FN, som i november måned 1947 stemte for at området skulle deles i to. Blant de land som sa ja var bl.a. Norge, USA og kanskje mest overraskende Sovjet. Andrei Gromyko holdt under forhandlingene denne tale som grunnlag for at Sovjet gikk inn for delingen. Dette ble grunnlaget for at David BenGurion proklamerte staten Israel den 14. mai 1948.  Israels flagg

Les hele artikkelen


Israels land og Israels frelse
Av Marian Eigeles 2005.10.08

Jeg ber leseren om unnskyldning for de følgende setninger:

- Sykkelen er langt viktigee enn pedalene
- Bilen er langt viktigee enn motoren
- Huset er langt viktigere enn taket og veggene
- Violinen er langt viktigere enn strengene
- Pianoet er langt viktigere enn tangentene
- Synet er langt viktigere enn øynene
- Pusten er langt viktigere enn lungene

Disse setninger er like i form og handler om problemstillinger som lite har med det sunne vett å gjøre.
  Vestmuren i Jerusalem

Les hele artikkelen


Samvittighetens husholdning
Av Charles Hansen 2005.10.04

Guds handlemåte med menneskene ble forandret ved syndefallet i Eden. Bakgrunnen var den forandring som skjedde med menneskene: "Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne." 1 Mos 3:7. Da måtte Gud konstatere: "Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt." 1 Mos 3:22. Under uskyldighetens husholdning hadde menneskene fått et ytre lys, skapelsens lys om en skaper. Rom 1:20. Nå fikk de også et indre lys, samvittighetens lys om hva som er rett og galt. Åpenbaringen som menneskene dermed fikk, omtales slik i Rom 2:15: "Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem". Denne indre domstol hadde menneskene også før fallet. Men ved fallet var det som samvittigheten ble vekket i dem. Uskyldighetens husholdning var dermed over.  "Jesusbåten" på Museet i Nof Ginnosar ved Genesaretsjøen

Les hele artikkelen


 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.