gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Hva var BetlehemsstjernenAv Hans Olav Evje 2005.10.08

Med forfatterens tillatelse gjengir vi følgende artikkel som han har offentliggjort i Tonsenbladet (menighetsblad for Tonsen menighet). Radikale teologer har lenge hevdet at fortellingen om stjernen og vismennene bare er en from legende. Men i dag kan vitenskapen vise at fortellingen bygger på faktriske hendelser:


Jesu fødested i grotten i Betlehem

BETLEHEMSSTJERNEN blir framstilt som en kraftig lysende stjerne over stallen hvor Jesus ble født. Men ved å se bibelteksten i lys av vitenskapelige resultater, ser vi at det sannsynligvis har vært annerledes. Les gjerne Matt 2:1–16 først.

Betlehemstjernen – myte, under,  naturlig fenomen?

Noen avviser hele problemstillingen ved å si at Betlehemstjernen bare er en myte. Men bl.a. språkbruken tyder på at Matteus har fått informasjon om en virkelig hendelse fra vismennene.
Andre sier at det dreier seg om et under, og at vi ikke trenger å lete etter noen naturlig forklaring. Personlig vil jeg si det omvendt: Når vi finner et naturlig fenomen som stemmer med de opplysningene vi har til rådighet, trenger vi ikke å gjøre det til en mystisk hendelse. Om Gud brukte skaperverket til å varsle Jesu fødsel, mener jeg det er et like stort “under” som om han grep inn på overnaturlig vis.

Hvilke alternativer har vi?

Både kometer og supernovaer (eksploderende stjerner) kan se ut omtrent slik som Betlehemstjernen fremstilles til vanlig, men passer dårlig med de opplysningene Matteus gir oss:
• Det står at stjernen “gikk foran dem, inntil den ble stående over stedet der barnet var” (Matt 2:9). Verken kometer eller en supernovaer oppfører seg slik.
• Vismennene tolket hendelsen som om det var født en ny konge hos jødene. Dette tyder på at det dreier seg om planetkonstellasjoner. På den tiden var astrologi (stjernetydning) en del av vitenskapen. Planetene og deres bevegelser ble regnet for å ha betydning for det som skjedde på Jorden, f.eks. kommende kongers fødsel.
Planetkonstellasjoner ligner ikke på den vanlige forestillingen av Betlehemstjernen, men den skyldes kunstnerisk frihet. Legg merke til at budskapet fra vismennene kom overraskende på Herodes og de skriftlærde, som ikke drev med astrologi. Vismennene var sannsynligvis babylonske astronomer som fulgte med på planetenes bevegelser.

Når så vismennene Betlehemstjernen?

I dag vet vi at tidsregningen vår ikke er riktig. Da den ble tatt i bruk på 500-tallet, hadde de ikke nok informasjon til å bestemme Jesu fødselsdag nøyaktig. For å avgrense det aktuelle tidsrommet må vi derfor bruke andre kriterier:
• Vismennene møtte kong Herodes som døde i år 4 f.Kr.
• Innskrivningen i manntall som vi leser om i Luk 2:1–2, begynte trolig om høsten i år 8 f.Kr. Den kan ha holdt på ganske lenge, kanskje noe slikt som 1 1/2 år.

Jordas posisjon i banen rundt Sola med jevne mellomrom. Lengre fra Sola ser vi tilsvarende posisjoner for en annen planet. Strekene viser i hvilken retning vi ser planeten.

Jupiter, Saturn og Fiskene

Det finnes flere teorier om hva Betlehemstjernen var. Den teorien som har fått størst tilslutning går kort sagt ut på at Betlehemstjernen var planetene Jupiter og Saturn i stjernebildet Fiskene i år 7 f.Kr. For å forstå teorien må vi sette oss litt inn i hvordan vismennene tenkte.
Vismennene var, som nevnt, trolig babylonske astronomer. På den tiden var disse prester ved tempelet for deres høyeste gud, Marduk. Planeten Jupiter ble knyttet til Marduk, og regnet som et symbol på en guddommelig konge.
Bl.a. pga. jødenes tidligere fangenskap i Babylon kjente de til profetiene om Messias og at jødene regnet Saturn som sin planethersker. (Se Am 5:26 med forklarende note.)
Stjernebildet Fiskene ble assosiert med området mellom elvene Tigris og Nilen, altså bl.a. Israel.
I år 7. f.Kr. skjedde en sjelden kombinasjon av astronomiske hendelser som knyttet sammen Jupiter, Saturn og Fiskene. En tilsvarende situasjon ville ikke oppstå igjen før 854 år senere. Derfor er det ikke så rart om vismennene mente at dette var tegnet på at Messias skulle komme.

Planetenes bevegelser

Planetenes bevegelser i forhold til stjernene har skapt mye hodebry opp gjennom tidene. De beveger seg tilsynelatende med varierende fart fram og tilbake på en måte som vi først skjønner når vi vet at jorda og de andre planetene beveger seg i baner rundt Sola. (Se figurer.) Babylonerne kjente ikke til hvorfor planetene beveget seg slik. Men etter mange års observasjoner visste de likevel nok til å kunne beregne bevegelsene med stor nøyaktighet.

I forhold til stjernene blir Jordas bevegelse ubetydelig, og det er som om vi hele tiden ser fra det samme punktet. Den første streken peker mot høyre. Så snur strekene mot venstre, tilbake mot høyre og til slutt mot venstre igjen. Resultatet er at planeten ser ut til å bevege seg fram og tilbake.

Jupiter beveger seg generelt raskere enn Saturn på stjernehimmelen, og tegner en større “sløyfe”. Dette skyldes at den er nærmere Jorda og Sola. I år 7 f.Kr. passerte Jupiter nært inntil Saturn 27. / 28. mai mens de beveget seg østover. Ca. to mnd. etter kom Jupiter og Saturn i østlig stillstand med en ukes mellomrom. På vei vestover tok igjen Jupiter inn på Saturn.
15. september var en viktig dag for vismennene. Da hadde både Jupiter og Saturn aftenoppgang, dvs. at de var i motsatt retning av Sola og kom opp da Sola gikk ned. Samtidig var det bare 1? mellom dem. Det er trolig dette de har regnet som selve tegnet på fødselen av en guddommelig konge i Israel.
Samme dag var det høst-fest i Babylon til ære for Marduk. Den måtte de være med på, så de valgte å komme til Jerusalem ved det neste astronomiske høydepunktet, som var 12. / 13. november. Da hadde Jupiter så vidt passert Saturn på veien vestover før begge planetene samtidig kom i vestlig stillstand.

I Jerusalem og Betlehem

Hos kong Herodes i Jerusalem forteller vismennene ifølge Det Norske Bibelselskaps oversettelse at de “så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og er kommet for å hylle ham” (Matt 2:2). Dette passer ikke med planet-teorien vår, for ifølge den var aftenoppgangen hovedårsaken til at de hadde kommet. Jeg har imidlertid undersøkt flere oversettelser uten å finne uttrykket “ved morgengry” e.l. Gustav Teres (se litteraturlisten nedenfor) har gått grundig gjennom grunnteksten. Han hevder betydningen er at de “så hans stjerne i dens oppgang”, og at det implisitt menes aftenoppgangen.
På veien fra Jerusalem til Betlehem om kvelden så vismennene Jupiter og Saturn foran seg. Når det i Matt 2:9 står at stjernen “ble stående over stedet der barnet var”, menes det trolig at planetene da hadde nådd vestlig stillstand. Samtidig dannet zodiakallyset (sollys reflektert av kosmisk støv) en svak lyskjegle med Jupiter i toppen. Det kunne da se ut som om planeten lyste mot Betlehem.
Vi vet ikke hvordan vismennene fant Jesus. Kanskje traff de noen som hadde hørt om gjeternes opplevelse, som vi leser om i Luk 2:8–20.

Herodes dreper guttebarna

Matteus skriver at Herodes “gav ordre om å drepe alle guttebarn i Betlehem og omegn som var to år og yngre; dette svarte til det han hadde fått vite av vismennene om tiden” (2:16). Herodes hadde spurt vismennene “om tiden da stjernen hadde vist seg” (v. 7). Han var kjent med vanlig astrologi. Den gikk bl.a. ut på at en konges fødsel hadde sammenheng med at Jupiter gikk opp rett før den livgivende Sola. Dette hadde skjedd 15. mars. Da Herodes etter en stund skjønte at vismennene ikke kom tilbake til ham, kan han altså ha trodd at Jesus var ca. 1 år gammel. Og for å være på den sikre siden drepte han alle opptil 2 år.

Litteratur
For de som vil lese mer om emnet kan jeg nevne et par bøker:
• Ferrari d’Occieppo, Konradin: Betlehemstjernen – hva var det som hendte? (Universitetsforlaget, 1983)
• Teres, Gustav: The Bible and Astronomy. The Magi and the Star in the Gospel. (Springer, 1999)


 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.