gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Fariseerne bedre enn sitt rykteAv Marian Eigeles 2005.10.08

I vår del av verden har ordet “fariseer” en odiøs klang. Man forbinder det med hykleri, arroganse og mangel på hjertelag. I Israel er “fariseer” et æresord. Man forbinder det med en gruppe mennesker som satset alt på å gjøre Guds vilje, og som hadde lærdom og fromhet som sitt kjennemerke. Hvem har rett? Hvem gir den riktige beskrivelse av fariseerne? Tilhengerne av det negative billede kan påberope seg evangeliene, som er fulle av Jesu angrep mot fariseerne.


"Fossen" i Banjas, en del av Jordanelven

Det nye Testamentes billede av fariseerne er imidlertid ikke entydig negativt. I Bergprekenen forlanger Jesus fra sine disipler en rettferdighet som skal overgå fariseernes og de skriftlærdes, Matt 5: 20. Han forlangte ikke en rettferdighet som skulle overgå tollernes eller saduseernes. Han forlangte ikke en rettferdighet som bare skulle overgå skurkenes. Det er naturlig å tenke at han forlangte en rettferdighet som overgikk den som ble representert av en gruppe som sto som et forbillede for hele folket. Ifølge Luk 13: 31 var det fariseeerne som en gang varslet Jesus om Herodes planer om å drepe ham.

Vi kan også nevne Paulus som i Ap.gj. 23: 6 bekjenner seg som fariseer. Man kan innvende at Paulus´ bekjennelse var taktisk. Visst var den det. Men den var ikke bare det. Den var også et vidnesbyrd om at han ikke helt og holdent har brutt med fariseismen, men heller med fariseernes nei til Jesus. Det var noe i fariseismen som har funnet sin bekreftelse i Jesus.

Dette betyr at det tradisjonelle kristne billede av fariseismen mangler viktige nyanser som finnes i NT.

Heldigvis finnes det kristne forskere som i sine bøker har forsøkt å gi et historietro billede av fariseerne. Man kan nevne F. G. Moore og hans bok: “Judaism in the first centuries of Christianity” og Tavers Herfords bok: “The Pharisees”. I Skandinavia har vi Hugo Odeberg, som har skrevet en meget verdifull bok: “Fariseisme och kristendom”. Mye verdt å lese om fariseerne kan man også finne i Thorleif Bomans bok: “Jesus av Nazaret”.

Pirkei Avot derimot, som kunne oversettes fra hebraisk med “Fedrenes visdom”, burde i allfall være teologenes pliktlektyre. Den inneholder korte utsagn som stammer fra fariseismens lærefedre i de siste århundre før, og de første århundre efter Kristus. Denne boken, som også finnes i engelsk oversettelse, gir et innblikk i fariseernes tenkemåte og etikk.

Fariseernes historie kan føres tilbake til jødenes motstand mot hellenismen i de siste århundre f. Kr. Kjernen i denne motstandsbevegelse var hassidaia eller hassidim= hebraisk for “de fromme”. De var aktive i makkabeernes opprør mot den syrisk-hellenistiske konge som forsøkte å tvangshellenisere det jødiske folk. Men hassidene og makkabeerne skilte lag da hassidenes mål først og fremst var religiøst betinget, mens makkabeerne hadde politiske ambisjoner som gikk på tvers av det som hassidene fant religiøst akseptabelt. Senere ble hassidene splittet i esseerne (som antagelig står bak Dødehavsrullene) og fariseerne.

Bak ordet fariseer ligger det hebraiske Perusjim=de adskilte, dvs. de som adskilte seg fra dem som ikke ville leve i samsvar med deres renhetskrav. Likevel dannet de en folkebevegelse og deres mål var å bringe det ganske jødiske folk til et liv viet gode gjerninger og Torastudium.

Tora var et fellesbegrep som sto sentralt for alle retninger i jødedommen (også for jødene som trodde på Jesus, kfr. Ap.gj. 22: 12). Man oversetter Tora med lov, men ordet rommer mer enn lov. Det betyr lære, undervisning, instruks, veiledning eller anvisning. Defor kan Tora like gjerne oversettes med Guds Ord.

Fariseernes bevegelse besto av folk som livnærte seg av sitt kropps- eller håndarbeide, dvs. de var ikke profesjonelle skriftlærde. Dette betyr at de ikke bestandig hadde den nødvendige fritid til Torastudium. Derfor var det viktig å ta seg tid, fastsette tid til Tora. Derfor var kva´itim laTora=fastsett tid til Tora et av deres viktig leveregler.

Tora l´sjma=Tora for sin egen skyld, var et annet viktig prinsipp som fariseerne la vinn på. Det finnes flere steder i Pirkei Avot, hvor det gjøres klart at man ikke må forvente seg noen belønning for Torastudiet og for gode gjerninger, for man er jo skapt til Torastudium og gode gjerninger. En annen tekst i Pirkei Avot, som ikke lar seg direkte oversette, kan omskrives slik: “Gjør ikke Tora til et middel for å oppnå sosial anseelse eller materielle fordeler”. En annen tekst i Pirkei Avot som er verdt og nevne lyder slik: “Elsk å arbeide med dine hender og hat de ledene stillinger”. Man la derfor vekt på å kombinere Torastudiet med et håndverk/yrke, for studiet alene kunne føre i fordervelse.

Selv om Torastudiet var forbundet med store intellektuelle gleder, var det ei blott til intellektets lyst. Dets hovedmål var å veilede og inspirere til å gjøre Guds vilje. Sa`jig laTora=et gjerde rundt Tora var et viktig prinsipp i deres praktisering av Tora. Et eksempel i så måte er forbudet mot å spise/blande sammen melk med kjøtt. Bakgrunnen er gitt i 2Mos 23: 19, hvor det blir nedlagt forbud mot å koke et kje i morens melk (ifølge forskere var dette et ledd i kanaaneernes fruktbarhetskult). Nevnte forbud var ment som en sikkerhet mot at et kje noensinne ville bli kokt i sin mors melk. Dermed laget fariseerne hjelpebud som beskyttet mot å overtre et viktig bud, et hjelpebud som sikret oppfyllelsen av andre bud. Bare at disse hjelpebud ble likestilt med Guds bud og mere enn det, kunne føre til at man glemte Guds viktigste bud. En slik situasjon dannet bakgrunnen for Jesu kritikk mot fariseerne i Matt 15: 1 flg. Også i Talmud finnes det steder hvor skarp kritikk rettes mot en del av fariseerne. Disse tekster minner om Jesu kritikk.

Det er også viktig å nevne at av alle retningene i datidens jødedom var det fariseerne som sto Jesus nærmest. Deres overholdelse av sabbaten kan i så måte være et eksempel. Selv om evangeliene vidner om den uenighet som rådde mellom Jesus og fariseerne om overholdelsen av sabbaten, sto fariseerne for en human tolking av sabbatsreglene. Pikuah nefesj doheh et hasjabat=vakt om livet/å beskytte/å redde livet går foran overholdelsen av sabbat. Sabbat skulle være gledens dag, derfor tillot fariseernes regler å lindre smerter også på en sabbat.

På denne bakgrunn blir det kanskje vanskelig å forstå hvorfor fariseerne ble Jesu motstandere. Men skjer det ikke ofte at to grupper som står hverandre meget nær, også står i et sterkt motsetningsforhold? For Jesus måtte det være meget smertefullt å oppleve at de som sto ham nærmest, hørte til hans argeste motstandere.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.