gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Landet, evangeliet og frelsenAv Marian Eigeles 2005.10.08

"In Christ was Paul free from the Law, and therefore free from the Land" ("I Kristus var Paulus fri fra loven, og derfor fri fra landet"). Dette var et sitat fra W. D. Davies bok "The Gospel and the Land" (Berkely, Los Angeles, London 1974. s.64). Man kan hente flere sitater fra den samme bok, som forteller om forfatterens forståelse av forholdet mellom Israels land og evangeliet.Israels hypermoderne internasjonale flyplass, David Ben Gurion Airport

Om Lukas skriver han: "Med velberådd hu stod han imot håpet om Israels gjenopprettelse, for landet måtte ikke binde evangeliet" (He deliberately opposed hopes for the restoration of Israel, the Land was not to bind the Gospel, s. 286). På s. 375 kan vi lese: "Kristus som ved sitt kors og oppstandelse har brutt dødens bånd, har også brutt landets bånd for de første kristne" ("the Christ who by his cross and ressurection broke not only the bonds of death for early Christians, but also the bonds of the Land").

Disse sitater vitner om at W. D. Davies regner med et motsetningsforhold mellom evangeliet og frelsen på en side og landet på den andre side. Han anser landet som noe negativt, som man skal bli fri fra. Det sier seg selv at når landet ansees som en negativ størrelse, da er det ikke lenger plass for noen landløfter. W. D. Davies innrømmer at tekster som Luk 1: 54ff, 24: 18-21, Ap.gj. 1: 6 og 26: 6ff vitner om et levende håp om Israels gjenreisning blandt de første jødekristne. Likevel vil han ikke anse det som NT's eget håp, men som noe som måtte overvinnes. Efter det jeg forstår, avgir W. D. Davies ingen bibelteologisk begrunnelse for sitt standspunkt. Men han gir en historisk forklaring. Den ligger i det at de ikke-jødiske kristne allerede på et tidligere stadium dannet kirkens flertall. De hadde ikke den samme interesse for landet som jødene hadde (s.369). Og de kunne ikke akseptere jødenes messianske håp og frelsebegrep. De bestred også jødenes forståelse av: 1) Loven som grunnlag og veiledning for livet og 2) jødenes oppfatning av sin egen identitet og deres håp om en fremtid i landet (s.372).

Dette betyr at oppfatningen W. D. Davies gjør seg talsmann for, i bunn og grunn ikke er Nytestamentets eget, men resultatet av en utvikling av kirkens teologi. En utvikling som like godt kunne kalles avsporing. Det er vanskelig å forstå at en forsker av W. D. Davies' kaliber, hvis øvrige bøker vitner om dyp innsikt i urkristendommens historiske bakgrunn, identifiserer denne avsporing med nytestamentlig teologi.

W. D. Davies går inn for en oppfatning, som betyr en devaluering av Israels land,og som fører til at løftene tilknyttet til det, ansees som ugyldige. Derfor vil jeg kalle denne teologi for "devalueringsteologi." Også blandt de norske teologer finnes varianter av devalueringsteologien. Jeg har hørt en meget dyktig norsk professor si som så: “I den nye pakt er landet ikke lenger noe frelsesgode. Følgelig kan man ikke lenger tale om landløfter. For å ta et oppgjør med denne teologi, trenges det et opprydningsarbeide. For her har vi med en del begrepsforvirring å gjøre. F.eks. når Davies taler om friheten fra landet som en konsekvens av friheten fra loven, anser han landløftene som en del av loven. Dette er meget upaulinsk. For Paulus i Galaterbrevet gjør en klar distinksjon mellom Guds pakt med Abraham og pakten på Sinai. Guds pakt med Abraham er ikke tilknyttet til loven (Rom.4 og Gal.3). Og landløftene er en del av Guds pakt med Abraham. Derfor er de ikke tilknyttet til loven. Som alle andre løfter får de sitt ja og amen i Jesus Kristus (2.Kor 1: 20ff). Dette er i samsvar med Rom 15: 8, hvor Jesu tjeneste for det jødiske folk, ansees som en stadfestelse av løftene til fedrene. Kan vi da tale om frihet fra noe Gud har lovet til fedrene? Dessuten finner vi ikke noe sted i NT hvor landet ansees som hinder for evangeliet.

Når det gjelder landet som frelsegode, bør vi gå tilbake til Davies' forklaring: I en kirke dominert av ikke-jøder, var det naturlig at landet ikke betød noe. For landet var noe Gud har gitt til det jødiske folk, og ikke til andre nasjoner. Og en kirke som er blitt fremmed for sine jødiske røtter, og mistet troen på en fremtid for Israel, er en kirke ute av stand til å forstå landets plass i Israels frelse.

Men kan en kirke som tar Rom 9-11 på alvor, gå inn for devalueringsteologien? Israels frelse står sentralt i Rom 9-11. I følge Rom 11: 26 kommer hele Israel til å bli frelst. Det handler om et helt folks frelse. Man kan ikke gjenta dette ofte nok: Israel vil bli frelst som nasjon. Dette betyr at Gud vil bevare dem som nasjon, han vil hjelpe dem å beholde sin nasjonal-religiøse og kulturelle identitet. Til denne identitet hører i aller høyeste grad tilknyttingen til landet. Israels frelse kan derfor ikke være tenkelig uten landet, men med landet. Og det kan ikke handle bare om et frelsegode, d.v.s. et gode som en får som en del av felsen, men om noe mer. Landet selv vil bli gjenløst, frigjort,fornyet sammen med folket.(Dette er en del av innholdet i Bibelens frelsebegrep).

At landet hører med i Israels frelse kan belegges også ved hjelp av engelen Gabriels budskap til Maria i Luk 1: 32ff: "Han vil være stor og vil bli kalt Den Høyestes Sønn, og Herren Gud vil gi ham hans fars Davids trone, og han vil regjere over Jakobs hus i all evighet, og hans kongemakt vil aldri ta slutt". Dette betyr at Jesus som Messias av Davids ætt vil være Israels konge. Han er kalt til å være Davids efterfølger. Som konge regjerte David over et folk som eide et land. Som konge av Israel, var han også konge av Israels land. Er det tenkelig at Jesus, som er større enn David, skal regjere over folk uten land? Er det tenkelig at det gjenopprettede Israel ikke vil arve, det deres fedre har arvet? Selveste gjenopprettelsen er en del av innholdet i Bibelens frelsebegrep.

Om gjenopprettelsen taler også Matt 19: 28: " Og Jesus sa til dem:"Virkelig/Det står fast det jeg sier dere som har fulgt meg, at når Menneskesønnen ved (skapelsens/verdens/landets) fornyelse vil sitte på sin herlighetstrone,kommer dere til å sitte på tolv troner og dømme/styre/regjere over Israels tolv stammer "(egen oversettelse). Det greske ord bak "gjenfødelse" er "paliggenesia", som ble brukt i den greske (stoiske) filosofi som betegnelse på verdens fornyelse efter dens brand. Det var en alminnelig forestilling i den greske og indiske filosofi, at hele universet gjennomgår en syklisk utvikling,fulgt av en kosmisk brann, hvorefter utviklingen begynner forfra. Men hos den jødiske historiker Josefus Flavius fikk dette ord et nytt innhold. Hos ham betød det gjenopprettelsen og fornyelsen av fedrenes lands (Ant.11,66). Derfor er det meget sansynlig at Matt 19: 28 handler om jødenes nasjonale gjenfødelse. Til denne gjenfødelse hører også de tolv stammers gjenforening. Men paliggenesia kan også tilsvare det rabbinske uttrykk: hidusj haolam=verdens fornyelse. Det er uttrykk som handler om verdens fornyelse efter Messias komme. Begge tolkingene munner ut i den samme konklusjon: Jesus regnet med et nytt liv for alle Israels tolv stammer. Da er det også naturlig å regne med landet som stedet hvor det nye liv kommer til å utfolde seg.

Endetiden kan altså ikke betraktes som enden på løftene Gud har gitt Israel. Dette betyr at devalueringsteologien ikke er i tråd med Jesu lære om endetiden. Denne teologi som kan ansees som et ekte barn av erstatningsteologien, vitner ikke bare om en falsk kristologi (slik som vi har sett før), men også om en gal soteriologi (frelselære).
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.