gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Den religiøse sionismenAv Marian Eigeles 2005.10.24

Da den moderne sionisme kom på historiens arena, fikk den ulik mottagelse. Russlands undertrykte og fattige jøder møtte den med begeistring. Mange av dem trodde at forløsningstimen allerede var kommet og noen regnet Theodor Herzl for å være den lovede Messias.


Vestmuren i Jerusalem. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Vestens veletablerte jøder anså derimot Herzls sionistiske program som en trussel. De var redde for at det ville så tvil om deres lojalitet mot vertsland og nasjoner de ønsket å bli en del av.

Men sionismens argeste motstandere var de ultraortodokse jødene og deres rabbinere som mente at sionismen egentlig betydde selvtekt og opprør mot Gud. De trodde at bare Gud rådde over jødenes tilbakekomst til landet og gjenopprettelse av den jødiske staten. Denne oppfatningen ble likevel ikke delt av alle rabbinerne. Noen regnet med at forløsningen ville komme ved at jødene selv gikk til handling. Rabbi Jehuda Bibas og og Rabbi Jehuda ben Salomon Hai Alkalay kan regnes for å være den moderne sionismens forgjengere.

Veien tilbake til Gud går gjennom Landet
Rabbi Jehuda Bibas (1780 – 1852) tilhørte et rabbinerdynasti som førte sine aner tilbake til 1400-årenes Spania. Han ble født i Gibraltar og studerte både i Gibraltar og i Leghorn i Italia. Han fikk en doktorgrad ved et av Italias universiteter, noe som var helt uvanlig blant datidens rabbinere. Fra 1832 var han rabbiner i Korfu. Bibas tok utgangspunkt i det jødiske begrepet hbvwt, tsjuvah, som betyr tilbakekomst, tilbakevending. Ordets rot er bvw, sjuv, å komme tilbake, å vende om. Som religiøst grunnbegrep handler det om omvendelse, bot og bedring, om å komme tilbake til Gud. Tsjuvah hører ifølge en del rabbinere, til forutsetningene for at Gud skal sende sin Messias. Men ordet brukes også som betegnelse for jødenes tilbakekomst til Eretz-Israel.

Bibas regnet derfor med at jødenes tsjuvah måtte be-gynne med tilbakekomsten til forfedrenes land. Jødene måtte derfor få seg en vitenskapsutdannelse og øve seg i våpenbruk forat de under Messias ledelse skulle frigjøre sitt land fra tyrkerne. Bibas hadde en intens reisevirksomhet for å spre sine ideér. Under sitt besøk i Zemun (Serbia) møtte han rabbi Jehuda Alkalay som ble hans disippel.

Jehuda Alkalay (1798 – 1878) ble født i Sarajevo, men vokste opp i Jerusalem. Mellom 1825 og 1874 var han rabbiner i den serbiske byen Semlin. Han gav undervisning i hebraisk til byens sefardisk-jødiske ungdom som hadde ladino (et middelaldersk spansk-kastilliansk dialekt ) som morsmål. Han utviklet begrepet tsjuvah videre og skilte mellom den private tsjuvah, den enkeltes omvendelse fra synd og jødenes felles tsjuvah. Jødenes plikt som folk er å komme tilbake til Landet. Dette er en del av deres kollektive tilbakekomst til Gud. Når jødene kommer tilbake, vil Gud sende sin Messias.

I 1840 ble jødene i Damaskus anklaget for rituelt mord1. Alkalay oppfattet dette som et signal til oppbrudd. Et annet signal var datidens Serbias kamp for selvstendighet. Ifølge Alkalay måtte jødene følge serbernes eksempel.

Jødenes nasjonale gjenfødelse måtte gå gjennom dannelsen av jordbrukskolonier i Landet. Jødene måtte drive jordbruk og handel i sitt eget land. Han hentet sine argumenter fra Talmud, Midrasjim (Rabbinske bibelkommentarer) og Kabbala (Et verk som ble skrevet av jødiske mystikere). Som et ledd i gjennomføringen av sin visjon, ble Alkalay med på stiftelsen av Alliance IsraÈlite Universelle – et nettverk av utdannelsesinstitusjoner for jødene i Nord-Afrika, Balkan, Asia og Midt-Østen. Kanskje alliansens viktigste bidrag til sionismens sak ble Mikveh-Israel, den første jordbruksskole i Israel som ble grunnlagt i 1870.

Forløsningens to faser
Rabbi Zvi Hirsch Kalischer (1795 – 1874) ble født i Lissa (Leszo) i Posen (Poznan), en polsk provins, som da var under Preussen. Han begynte sin løpebane som ubetalt rabbiner i Thorun, i det han lot seg forsørge av sin hustru som hadde en liten forretning. I samsvar med skikken blant jødene i Øst-Europa sørget hustruen for familiens utkomme, mens mennene viet seg til Talmudstudiet. Og studiet av de rabbinske tekstene førte Kalischer til et nytt syn på Israels forløsning.

I følge datidens rådende syn, regnet man med at forløsningen plutselig vil komme når Messias kommer. Kalischer derimot regnet med to faser: Først, en naturlig prosess knyttet til jødenes tilbakekomst til Landet. Den begynner med at jødene bosetter seg i forfedrenes land og danner jordbrukskolonier. I likhet med Alkalay anså han jødenes tilbakekomst til Landet som en forutsetning for at Messias skal komme. Først etter den naturlige prosess’ avslutning vil Messias komme. Kalischers tanker har hatt en sterk innvirkning på Moses Hess (1812–1873) – en av sionismens tenkere.

Mizrahi-bevegelsen
Det finnes mange felles trekk ved rabbinerne Samuel Mohilever (1824 – 1898) og Isaac Jacob Reines (1839 – 1915) livsløp: Begge ble født i det Øst-Europa som da tilhørte Tsar-Russland. Mohilever ble født i Glebokie (Glubokoie) i Vilniusdistriktet (Litauen) og Reines i Karolin i Hvitrussland. Begge studerte ved Volozhin Jeshiva (Talmudisk høyskole). Begge forente tro og tanke i sitt religiøse liv. Begge sluttet seg til den religiøs-sionistiske bevegelse Hibbat-Zion (Kjærlighet til Sion), som arbeidet for at jødene skulle bosette seg i Erets-Israel. Hver dannet sin jeshiva som kombinerte Talmud-studiene med et vanlig akademisk pensum.

Med felles bakgrunn og verdensanskuelse, var det naturlig for dem i 1904 å danne bevegelsen Mizrahi. «Mizrahi» er dannet av initialene fra ordene «merkaz ruhani», åndelig senter. Deres bevegelse sluttet seg til Verdens Sionistiske Organisasjon som ble grunnlagt av Theodor Herzl. Fra begynnelsen kjempet denne bevegelsen på to fronter. Den ene fronten var dannet av de ekstrem-ortodokse jøder, den andre av de ikke-religiøse.

I 1955 ble Mizrahi avløst av det Nasjonal Religiøse Parti (N.R.P.), som arbeidet for en moderne stat, men samtidig tuftet på jødisk tradisjon. Før 1977 var dette partiet, unntatt noen korte perioder, en del av koalisjonen ledet av Israels Arbeiderparti. I denne perioden innskrenket partiets engasjement seg til religiøse saker. Etter 1977 da Likud med Begin i spissen kom til makten, ble også N.R.P. med i den nye regjeringen. Men partiet begynte å engasjere seg i kampen om Israels fremtidige grenser. Dagens N.R.P. går sterkt imot «land for fred»-politikken. De arbeider for at staten Israel skal beholde hele Eretz-Israel. Selv om dette partiet i dag ikke er så stort som før, mener jeg at det kommer til å spille en meget positiv rolle pga. dets holdning til Israels sikkerhet.

Den moderne sionismen fikk ulik mottagelse. Noen ultraortodokse mente at sionismen betydde selvtekt og opprør mot Gud, andre regnet med at forløsningen ville komme ved at jødene selv gikk til handling. Vi fortsetter med å se på hva de religiøse sionister står for.

Landet og frelsen
Rabbi Abraham Itshak Kook, (1865—1935) født i Greiva (Griva) i Latvia, fikk tradisjonell utdannelse med hovedvekt på Talmud. Ved selvstudium skaffet han seg kunnskaper i hebraisk, Bibel og filosofi. I 1904 kom han til Israel og ble Jaffas rabbiner. I 1921 ble han den første sjefrabbiner for de asjkenasiske jødene i Israel (dvs. jødene fra Sentral- og Øst-Europa). Han regnet jødenes tilbakekomst til Landet for å være , athalta d’geulta (arameisk for forløsningens begynnelse). I Balfourerklæringen fra 1917, som forpliktet Storbritannia til å støtte opprettelsen av et jødisk nasjonalhjem i Israels land, så han begynnelsen på en ny tidsalder som ville føre til folkets fornyelse. Som sjef-rabbiner så han et forvarsel for gjenopprettelsen av det Religiøse Råd (Sanhedrin) fra 2. tempels tid. Han var kritisk til den sionistiske bevegelse fordi den var opptatt av folkets materielle kår og forsømte det åndelige behov. Han stilte seg kritisk også til bevegelsen Mizrahi.

a. Samhørigheten mellom land og folk
Rabbi Kook var fremfor alt en religiøs tenker. Her tar jeg bare med det som har med sionismen å gjøre. Hos ham møter vi samme røde tråd som i den Hebraiske Bibel: Samhørigheten, mellom folket, Tora og Landet. Hvert folks geografiske plassering skyldes en historisk prosess. Israel danner unntaket. Deres utgangspunkt er Guds kall og utvelgelse. Jødenes tilknytning til Landet har ikke historiske årsaker, men den er historiens årsak. Gud kalte sitt hellige, utvalgte folk til å bo i det utvalgte hellige landet, og til å streve mot Guds mål for hele menneskeheten. Israels kall er universelt. Ifølge Kook kan ikke jødene leve i samsvar med Guds hellighetskrav utenfor Landet. Det livet er dømt til å være urent. Bare i Landet kan jødene realisere sitt hellige kall.

b. Forholdet til de ikke-religiøse sionister
Kooks holdning til de ikke-religiøse sionister er en konsekvens av dette. De fleste religiøse jøder i Israel stilte seg avvisende til de ikke- religiøse sionistpionerer på grunn av deres uvilje mot å holde fedrenes 613 bud og forbud. Men Kook anså dem som Guds tjenere og Guds barn. De overholdt det viktigste budet som veier opp alle andre bud: å bo i Landet. Med sin innsats forberedte de veien til den endelige forløsningen. Dessuten betraktet han deres brudd med religionen bare som midlertidig. Han regnet med at Gud vil gjenopplive deres tro. Dette førte ham på kollisjonskurs med de ekstremreligiøse jødene. Men han ble hele folkets rabbiner; en brobygger mellom de religiøse og ikke-religøse jøder i Landet.

c. Frelsens universelle dimensjon
Israels kall har en universell dimensjon. Guds mål er at alle mennesker skal komme til ham. Derfor er ikke Israels frelse og forløsning fullstendig uten at hele menneskeheten får del i den. Israels frelse fører altså til alle nasjoners frelse. Her finner vi likhetspunkter med Paulus som i Rom 11:15ff taler om at Israels frelse vil bety liv av døde for alle mennesker.

Jeshivat Merkaz Harav
Rabbi Kook har etterlatt seg dype spor også takket være den jeshiva (Talmudhøyskole) som han grunnla i 1924. Det var den første sionistiske jeshiva som ved siden av Talmud hadde Bibelen i sitt pensum. Den fikk navnet Merkaz Harav (Rabbinerens senter) og eksisterer fremdeles.

Læren om Landet
Rabbi Zvi Jehuda Hacohen Kooks (1891—1982) fulle navn var Zvi Jehuda ben Abraham Itshak Hacohen Kook. Han bar sin fars, Abraham Itshak Kooks, stafett videre. Han studerte under farens veiledning, og etterfulgte ham som leder av jeshiva Merkaz Harav. Mens faren levde, redigerte og utgav han farens verk. Zvi Jehuda Kook og Rabbinerens senter har satt sitt preg på flere generasjoner av religiøs-sionistisk ungdom; en ungdom som ser Guds hånd bak gjenopprettelsen av den jødiske stat i 1948 og Jerusalems gjenforening i 1967. De søker seg inn i Israels forsvars kampenheter og betrakter Talmud-studiet og militærtjeneste som to sider av samme sak.

Om Zvi Jehuda Kooks lære kan man lese i boken Torat Eretz Yisrael (Læren om Eretz-Israel)2. Også Zvi Jehuda Kook la vekt på sammenhengen mellom Landet og folkets hellighet. Landet ble utvalgt av Gud før folket ble til. Han gikk i rette med dem som ville avgi land for fred og dermed spare jødiske liv. Han kalte Israel for ´vårt livs landª. Landet er en del av jødenes liv og er uoppgivelig. Det var ikke tilfeldig at de første jødiske bosetninger i Judea og Samaria etter 1967 ble grunnlagt av rabbinere som hadde studert ved Merkaz Harav. Hans elever var også blant de første israelske soldater som befridde Jerusalem i juni 1967. Et nøkkelbegrep i jødedommen og i Zvi Jehuda Kooks lære er ´Messias dagerª. Ifølge Kook er navnet Messias ikke bare knyttet til en person, men også til en prosess. Forløsningen kommer ikke plutselig, men gjennom en prosess. Jødenes tilbakekomst til Landet, gjenopprettelse av den jødiske staten og Jerusalems gjenforening er etapper i den messianske prosessen. Derfor er Israels armé en Herrens armé, ja, Messias armé.

Et annet begrep hos Zvi Jehuda Kook er ´forfedrenes fortjenesteª. Abraham, Isak og Jakob gjorde seg fortjent gjennom sine gjerninger og tro. Deres fortjeneste kommer hele det jødiske folk til gode. Dette gjelder særlig Abrahams vilje til å ofre sin sønn Isak.

Men Kook slutter seg til andre rabbinere som legger vekt på Guds pakt med Abraham. Paktene med de første forfedrene er langt viktigere enn forfedrenes fortjeneste. I kraft av pakten kommer Gud aldri til å forkaste sitt folk. Derfor er Israels forløsning ikke avhengig av Israels omvendelse. For Gud kommer først til å vise sitt Navns Hellighet (Hellige sitt Navn) ved å samle jødene i Landet. Så vil han rense dem ved å gi dem omvendelse. På dette punkt er Kooks lære helt i tråd med Ez 37.

Deler av Kooks lære er vanskelige å fordøye for kristne. Han så f.eks. i Bar-Kochba, som ledet jødenes opprør mot Rom i 135 e.Kr., en slags Messias, mens han stilte seg veldig negativt til Jesus. Han mente at Jesus ville forandre Tora, mens Messias vil komme som en stor Tora-lærer, og bringe Israel tilbake til Gud. Likevel trodde Kook at Jesu gjerning var ment å forberede veien til Messias. Dette er et stykke rabbinsk lære som kan føres tilbake til Maimonides.

Konklusjon
Å trekke en konklusjon er vanskelig, for den religiøse sionismes historie er ikke avsluttet. Den leves og skrives av pionerene i Shilo, Alon Moreh, Hebron o.a. som kjemper for å sikre Judea, Samaria og Gaza for Israel, slik som en gang Josef Trumpeldor og hans folk gav livet for å sikre Galileas fremtid.

Jeg er ikke profet, men merker at det finnes nye religiøse grupper som reiser sionismens flagg, mens på venstrefløyen møter man tendenser som fører vekk fra sionismen. Se mine artikler som omhandlet "En antibibelsk arkeologi" og "En sionisme uten Sion"3. Det har fått meg til å spørre om ikke de religiøse jødene blir sionismens førende kraft i dette nye århundre.

Noter:
1 Gjennom hele middelalderen ble jødene anklaget for å drepe kristne i det øyemed å ta deres blod for å blande det i påskebrødet. Også i det 20. årh. ble denne type anklage fremmet mot jødene. Elie Wiesel forteller om et slik tilfelle i ”Eden fra Kolvillàg”. I 1945 dannet en slik anklage bakgrunnen for en pogrom mot jødene i Kielce (Polen).

2 Torat Eretz Yisrael: The Teachings of HaRav Tzvi Yehuda HaCohen Kook. Commentary by Ha Rav David Samson. Compiled and Edited by HaRav Shlomo Chaim HaCohen Avineri. Jerusalem: Torat Eretz Yisrael Publications 1991. Boken er basert på samtaler mellom Rabbi Kook og hans disipler.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.