gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Guds pakts ti prinsipperAv Marian Eigeles 2005.10.24

«Og Herren skrev paktens ord, de ti bud på tavlene.» Slik lyder 2Mos 34:28b i den norske Bibeloversettelse av 1978. Men i oversettelsen av 1930, heter det: «Og han skrev på tavlene paktens ord, de ti ord.» Den sistnevnte oversettelse er mer i pakt med originalen.


Tabernaklet i Timnat Park i Negev. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus.

De ti ord
De ti ord aseret hadvarim – nevnes også i 5Mos 4:13 og i 5Mos 10:4. Også i jødisk tradisjon efter Bibelens tid tales det om «ti ord» og ikke «ti bud». Vi ser det lett i illustrasjonen av «budene» i synagogen: Den jødiske inndelingen er forskjellig fra den som gjelder i kristen tradisjon.
Ifølge jødisk tradisjon lyder 1. «bud»: «Jeg er Herren din Gud som har dratt deg ut av Egyptens land – slavenes tilholdssted», (2Mos 20:2 i egen oversettelse). Denne setningen er et utsagn, ikke et bud.
I kristen tradisjon, som stammer fra Augustin (354–430), er dette utsagnet omgjort til innledningen til budet om ikke ha andre guder (v. 3–6).

En pakt
Den jødiske inndelingen følger bedre originalens intensjoner. For 2Mos 20:2ff er en pakttekst.
Paktene som ble sluttet i antikkens Orient hadde en tekst som begynte med en bakgrunnsbeskrivelse. Og bakgrunnen for pakten som Gud avsluttet med sitt folk på Sinai, var hans mektige frelseshandling da han førte Israelittene ut av Egypt. Resten er en konsekvens av det.

Hvorfor «ti ord»?
Det hebraiske ordet «» – «davar» som vi oversetter med «ord», handler om sak, ting, saksforhold. Derfor kan vi like godt tale om «ti saker», «ti saksforhold». Her velger jeg å bruke uttrykket «ti prinsipper ». For det handler om prinsippene som ligger til grunn for forholdet mellom Gud og Israel. Det første prinsippet innebærer, som allerede nevnt, at Israel utelukkende holder seg til Ham og ikke har andre guder (2. prinsipp), ikke misbruker/ ikke bruker lettsindig/ ikke begår mened i Herrens Navn (3. prinsipp ), osv.

En vertikal og horisontal dimensjon


Det er vanlig å skille mellom de prinsippene som regulerer forholdet mellom mennesker og Gud (de første fire) og de som styrer forholdet mellom menneskene. Vi kan tale om en vertikal og en horisontal dimensjon. Disse kan illustreres ved hjelp av to linjer som danner en L.
Jeg mener at sabbaten må være skjæringspunktet mellom disse to linjene. Sabbaten handler om hellighet i tiden eller hellig tid (Heschel 1981).
I alle religioner opereres det med hellige personer, hellige gjenstander og hellige steder dvs. hellig rom. Bibelen alene opererer med hellig tid, dvs. en tid viet til Gud, en tid som består av handlinger utelukkende rettet mot fellesskapet med Gud, og med ens trosfeller. Men sabbaten har også en horisontal dimensjon.
Det ligger i kravet om at hviledagen skal gjelde, ikke bare Israels barn, men også tjenerne (i antikken: slavene) og arbeidsdyrene. Dermed regulerer sabbatsprinsippet også forholdet mellom menneskene og forholdet til naturen (arbeidsdyrene).
Men jeg ville foreslå en annen illustrasjon. De som har lært romgeometri vet at to plan møtes i en lang en linje. Vi kan tegne et vertikalt plan, som representerer Guds plan, og et horisontalt, som representerer det menneskelige. De ti prinsipper danner møtelinjen mellom disse to planene.
Paktens ti prinsipper er representert som punkter på den samme linjen. Denne representasjonen gjør det lettere å se paktens ti prinsipper som en helhet. Forholdet til Gud og forholdet til medmenneskene er to sider av samme sak. Det går ikke an å spille dem mot hverandre. Når vi krenker våre medmennesker, krenker vi Guds bilde. Følgelig krenker vi Gud. I vår tid har vi erfart at når Gud og hans krav settes til side, blir også menneskene krenket, og hele skaperverket blir skadelidende.

Både religion og etikk
Disse prinsippene handler om både religion og etikk. Når vi ser dem som helhet, ser vi lett enheten mellom det religiøse og det etiske. På denne bakgrunnen kan vi kalle Bibelens religion (underforstått både jødedommen og kristendommen) for etisk monoteisme.
Dette aspektet er viktig å ha for øye i en tid når vår sivilisasjon trues av en religion som påberoper seg en streng monoteisme, men som ikke kan kalles etisk.

Jesus stod rabbinerne nær
Når det gjelder synet på disse prinsippene, stod rabbinerne, som har dannet fariseernes tradisjon, og Jesus nær hverandre.
Som eksempel nevner jeg rabbi Hillel. (1. årh. f.Kr. – 1. årh. e.Kr.) Han har efterlatt seg følgende livsregel: «Det du selv misliker, skal du heller ikke gjøre mot de andre». Ifølge ham innbefattet denne regelen, alle kravene, alle normene, som Gud har stilt i sitt Ord. Jesus formulerte den samme regelen ved hjelp av positive setninger: «Alt som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, skal dere gjøre mot dem, for i dette består Tora1 og Profetene » (Mt 7:12)
Et annet eksempel er jødenes forberedelse til Forsoningsdagen (Jom Kippur). I pakt med den rabbinske tradisjonen, må man forberede seg til denne dagen ved å bringe sitt forhold til medmenneskene i orden: Man ber dem man har fornærmet, eller gjort urett imot om tilgivelse.
Dette er i pakt med Jesu ord i Bergprekenen: «Hvis du bringer ditt gaveoffer til alteret, og du husker at din bror har noe mot deg, la din gave ligge for alteret, og gå først og forson deg med din bror, og bring så frem din gave», Mt 5:23–24.

Det viktigste budet
Da Jesus ble spurt om hvilket bud som er det viktigste, viste han til 5Mos 6:5 som handler om å elske Gud, med hele sitt hjerte, hele sin sjel og hele sin tankekraft, og til 3Mos 19:18 som taler om å elske sin neste som seg selv, Mt 22:34–39; Mk 12:28–31. Se også Lk 10:25–27.
I Mt 22:40 heter det : «Av disse to bud er hele Toraen og Profetene avhengig. Og ifølge Mk 12:31 finnes det ikke viktigere bud enn disse to. Begge evangeliene vitner om at Jesu svar ble godt mottatt av den skriftlærde som hadde stilt dette spørsmålet. I denne saken stod Jesus og fariseerne på felles grunn.
Disse to budene henger nøye sammen med paktens ti prinsipper. Kravet om å elske Gud med hele sin vilje, med hele sin fornuft, med alle sine følelser, med hele sin personlighet, med hele sin livspust, med alle sine krefter, med alt det man er og man har, (2) handler om paktens første fire prinsipper. Og kravet om å elske sitt medmenneske som seg selv (3) har med paktens øvrige prinsipper å gjøre.
Vår tid har en tendens til å spille disse to bud (som vanligvis kalles dobbelkjærlighetsbudet) ut mot Bibelens øvrige normer og dermed mot de ti prinsipper. F.eks. aksepterer man homofilt partnerskap som en mulighet til å leve i samsvar med dobbelkjærlighetsbudet.
I beste fall er dette en misoppfatning av Jesu ord. For Jesu disipler er ikke kalt til å spille kjærlighetsbudet ut mot Bibelens øvrige normer, men konkretisere det i et liv som er i tråd med paktens prinsipper. Det er kanskje på tide at Kirken blir minnet om at Jesus ikke er kommet for annullere/oppløse Toraen og Profetene, men oppfylle dem, Mt 5:17ff.

Noter
1. Jeg bruker ordet «Tora» og ikke «Loven», som vanligvis forekommer i alle Bibeloversettelsene, fordi jeg regner med at Jesus brukte dette ordet i sin hebraiske tale. «Tora» betyr mer enn lov. Det betyr, lære, veiledning, instruks, anvisning. 2. Dette er egentlig innholdet i 5Mos 6:5. 3. Dette er Jesu tolkning av begrepet «neste» i hans lignelse om den gode samaritaner (Lk 10:30ff)

Litteratur:
Heschel, Abraham Joshua (1989) The Sabbath: Its Meaning for modern Man. Farrar, Strauss and Giroux, New York.

Anbefalt videre lesning: Ben-Chorin, Schalom (1979) Die Tafeln des Bundes: Das Zehnwort vom Sinai. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.

Davidman, Joy (1961) Smoke on the Mountain: The Ten Commandments in Terms of Today. Hodder and Stoughton, London.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.