gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Menneskesønnens rike og Dyrets rikeAv Thor Evje 2005.12.16

Jeg skrev artikkelen som er gjengitt nedenfor til INFO Ordet og Israel våren 1992. Noe av det som jeg skrev den gang, burde fremdeles ha aktualitet:
Debatten er i gang igjen: Er EF en forløper for Dyret og det antikristelige riket? Har det som skjer i Europa og med EF noe med det som står i Åpenbaringsboken å gjøre? Kan vi lese om vår samtid i de bibelske profetier?Synagogen av basaltsten i Korazim. Foto: Ole Bernhard Sørbøe

Forskjellige holdninger til apokalypsen

Meningene er delte. Til og med teologer står mot hverandre i disse spørsmålene. Uenigheten ser ut til å ha sin grunn i forskjellig holdning til og forståelse av de profetiske og eskatologiske tekster i Bibelen.
Den som i utgangspunktet mener at disse tekster bare kan forstås og tolkes inn i den samtid de ble til i, har ikke mye å hente der til forståelsen av vår tid.
Den som på den annen side mener at Daniels bok og Åpenbaringsboken inneholder utsagn som skal oppfylles i fremtiden, vil på en helt annen måte undersøke om ordene sikter til hans egen samtid eller nære fremtid.


Tekstene må tolkes

Nå er ikke disse tekstene enkle å forstå. De må tolkes. Den som leser tekstene for å finne ut om de sier noe om vår tid, står selvsagt i fare for å tolke ting inn i dem. På det motsatte hold er imidlertid faren at man ikke bryr seg om det som står der i det hele tatt, og ikke tar tekstene på alvor som ord til oss. Noen avviser kategorisk at de har det aller minste å si om vår tid eller er aktuelle i dagens politiske situasjon. Hvem har rett?
Jeg kan ikke løse dette dilemma. For det dreier seg om tro på begge sider. Men debatten har satt i gang en tankerekke som jeg her vil dele med dere.


Mennesket, skapt i Guds bilde

I Bibelens første kapittel leser vi at mennesket er skapt i Guds bilde, 1 Mos 1:26–27. Hva betyr det? Jeg kan ikke her gå så dypt inn i hva dette innebærer. Men vi forstår at mennesket er spesielt i forhold til alle andre skapninger. Den sanne Guds vesen blir synlig i mennesket. Mennesket ligner Gud.
Et vitnesbyrd om menneskets storhet kommer til uttrykk i Salme 8: “Hva er et menneske siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet.”
Det er en alminnelige oppfatning at menneskets gudlikhet har to sider:
1. Mennesket er et personvesen med selvbevissthet, selvbestemmelse og frihet. Det har fornuft, vilje og følelser. Men det vesentlige er at mennesket har fått del i Guds åndelige vesen, og kan leve i et personlig samfunn med ham, sml. Joh 4:24.
2. Den andre siden av gudsbildet i mennesket viser seg i “et liv i rettferd og hellighet etter sannheten”, Ef 4:24. Mennesket er et religiøst og etisk vesen. Dette innebærer at mennesket skulle leve i uskyld og renhet etter Guds vilje og plan og velge det gode, sanne og rette.


Mennesket og dyrene

Som nevnt, er mennesket skapt forskjellig fra dyrene. Et godt uttrykk for denne forskjellen finner vi i 2 Mos 2:18ff. Der leser vi om hvordan Gud ledet alle dyrene til mannen. Men han fant ingen blant dem som var hans like. Det er forskjell på mennesker og dyr. Mennesket er skapt til å leve i fellesskap med Gud.
Men Bibelen forteller at det etter skapelsen skjedde noe fatalt. Vi kaller det for syndefallet. Mennesket lever ikke etter sitt høye kall. Det er et dårlig bilde av Gud. Det gode forholdet mellom Gud og mennesker har gått tapt. Det er bare om Menneskesønnen dette kan sies: “Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte som står over alt det skapte”.


Menneskesønnens rike og Dyrets rike

Når vi så beveger oss til Daniels bok og Åpenbaringsboken, ser vi den forunderlige konstellasjonen mellom to riker: Menneskesønnens rike og Dyrets rike.
Men før jeg går inn på dette, vil jeg først nevne Nebukadnesars drøm, se Dan 2. Nebukadnesar får i sin drøm se hva som skal skje i de siste dager. Det starter med ham selv. Han ser en veldig billedstøtte med hode av gull, bryst og armer av sølv, magen og hoftene av kobber, legger av jern og føtter av jern og leire. Denne statuen blir i ett nu knust av en stein som rammer føttene. Daniel forteller i sin tolkning at kong Nebukadnesar er hodet av gull. Etter ham skal det komme tre riker til. Så skal himmelens Gud opprette et rike som aldri forgår.
Videre ser vi at den samme historie rulles opp for oss i nye bilder i Dan kap. 7. Nå er det fire dyr som stiger opp av havet – som bilde på verdensrikene som kommer. Men dyrene blir drept, og en som ligner en menneskesønn skal få et rike som aldri går til grunne.
Statuen, bildet av et menneske, som kong Nebukadnesar så i sin drøm, viser seg i Daniels visjon å være fire fryktelige villdyr. Det første hadde nok menneskelige trekk, og det siste hadde øyne som et menneske og en munn som talte store ord. Men det er villdyrenes trekk som er de rådende. Men når en som lignet en menneskesønn kommer på arenaen, avløses disse riker av menneskesønnens rike.
Åpenbaringsboken griper nettopp fatt i disse visjoner fra Daniels bok, og fører dem videre. Nå er det tydelig at de tre første dyr har fått sin ende. Det er bare det fjerde og siste igjen – som tar kampen opp mot Menneskesønnen, som er Jesus Messias.
Jeg aner en sammenheng i disse bilder. Mennesket, Guds bilde på jord, ble ikke hva det var ment å bli. Istedenfor å være Guds bilde, forfaller menneskenes herrevelde på jorden til å avspeile rovdyrenes virksomhet – de knuser, river i stykker og ødelegger. Men Gud skal en gang sette en stopper for denne virksomheten. Disse villdyrenes riker skal avløses av det rike som kommer, og gis til ham som kommer med menneskelige trekk.


Dyret – Det romerske riket

Det skal ikke mye fantasi til å forstå at Åpenbaringsbokens syn tegner et bilde av Det romerske riket slik det var ca år 90 – 100 e. Kr. Vi kan til og med regne ut dyrets tall og finne at det stemmer med Nero. Og vi vet at det var rykter om at denne forhatte keiser ikke var skikkelig død, men skulle komme igjen.
De kristne som ble forfulgt og led mye vondt de første århundrer av vår tidsregning, fant mye trøst og styrke nettopp i denne boken. Her leste de om sin situasjon, og så fram mot at Gud skulle opprette sitt rike. Jesus skulle snart komme igjen.


Dyret og vår tid

Har så Åpenbaringsboken utspilt sin rolle siden den åpenbart var et ord nettopp til de første generasjoner av kristne? Noen synes å mene det. Men da må vi spørre: Hva med Menneskesønnens rike som skulle avløse Dyrets rike? Har ikke Bibelen talt sant? Var det bare trøsteord til en fjern fortid? Ser vi ikke fremdeles Dyret som herjer?
Det tales så varmt og fint om demokratiene i Europa. Nå samles alle kreftene i Det europeiske fellesskap. Nasjoner som har ført krig med hverandre gjennom århundrene, går sammen i et forpliktende fellesskap som skal gjøre krig umulig.
Det er mye positivt å si om akkurat det. Men den som har lyttet til profetrøsten i Bibelen, lar seg ikke så lett overbevise. Leser vi ikke om falske profeter som taler om fred og ingen fare? Paulus advarer mot slike røster, 1 Tess 5:3.
Ser vi ikke hvordan Dyrets krefter har vært i virksomhet fram til denne dag der mennesker står for styre og stell? Vårt demokratiske Europa har bare i vårt århundre vært kilden for to ødeleggende verdenskriger og har fostret en Hitler. Og historien viser oss de utroligste grusomheter i tidligere tider. Dyret fra Åpenbaringsboken ser fremdeles ut til å være i live. Menneskesønnes rike er fortsatt fremtid.
Når vi ser hvordan markedskreftene nå overtar styringen i Europa, er det rart at noen spør om EF er forløperen til det vi kan lese om i denne profetiske bok? Den teknologiske utvikling, samlingen av makten i et sentrum, mange slike ting peker i retning av at forholdene legges til rette for den sterke mann. Det er snart mulig for én å kontrollere alt. Da blir det ikke lett å kjøpe og selge uten det rette merke. Alt nå merker vi nordmenn noen av disse tendenser.


Vanskelig å tolke

Åpenbaringsbokens syner er gitt også til oss. De er vanskelige å tolke. Luther tolket også boken. Han så Antikrist i paven på den tid. Hadde han ikke delvis rett? Videre må jeg spørre: Var ikke Nero en antikrist? Var ikke Hitler en antikrist?
Mange har kommet, og kanskje kommer fremdeles flere antikrister. Det er vel ikke annerledes for oss enn da Johannes skrev i sitt brev 2:18: “Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram”. Det er samme sak Paulus henviser til når han taler om Den Lovløse som skal komme, 2 Tess 2:1ff. Det skal komme en som gjør seg selv til Gud. Han er Dyret, Menneskesønnens skremmende motbilde.


Se etter tegn

Som kristne skal vi ikke la oss skremme. Men det er naturlig at den som lever i forventing om at Jesus kommer snart, også ser etter tegnene på hans komme. Vi har rett og plikt til å se etter tegnene Guds ord har gitt oss og være på vakt. Det gjorde apostlene, det har kirken gjort siden den tiden. La gå at mange har tatt feil. De så tegn, med det var ikke de endelige tegn. Slik vil det være helt til Jesus kommer. Noen tok sommeren på forskudd da de så vårtegnene. Det kan vi lære av. Men det jeg ser av Det europeiske fellesskap som vokser fram, har ikke gjort meg rolig for at ikke Antikrists trone kan bli stående der.
Mange skal falle ned og tilbe Dyret forteller Guds ord. Derfor skal vi ta oss i vare og vente på ham som virkelig er vår Herre og Gud. “Våk hver stund og be så dere kan være i stand til å slippe unna alt dette som skal skje og bli stående for Menneskesønnen”, sier Jesus til sine disipler, Luk 21:36.
Den som leser det profetiske ord og tar vare på det, vil ikke så lett føres vill. Og gjennom dette ord skal menigheten hente mot og kraft og utholdenhet.
Vi skal løfte våre hoder når vi ser tegnene på Jesu komme. Men først når Menneskesønnen kommer, vet vi at Dyrets tid er endt og alt skal bli slik Gud mente da han skapte mennesket i sitt bilde. For i hans rike er alle likedannet med hans bilde, ja, de får kalles Guds barn.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.