gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Lovens husholdningAv Charles Hansen 2006.04.20

Guds handlemåte med menneskene ble forandret da Israels folk kom til Guds berg i Sinai ørken. Det var tre måneder etter at Herren hadde forløst Israel fra Egypt. 2.Mos.19:1-4. Til da hadde Israel fått mange løfter. 1.Mos.12:2-3. Men ved Sinai fikk det samme folket forpliktelser: "Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk -for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk". 2.Mos.19:5-6. Gud ga da loven til Israel. Det var engler som brakte den til Moses og Moses som brakte den til folket. Gal.3:19. Joh.
1:17.Ortodokse jøder på vei til synagogen på sjabbáten.

Loven er oversatt fra det hebraiske ordet torah, som nærmest betyr undervisning, lære og instruksjon. Gjennom loven instruerte Gud sitt utvalgte folk Israel så det kunne bevare sin egenart. Lovens bud var som en inngjerding for folket, som skilte det ut fra alle andre folk. Matt.21:33. Ef.2:14.
Det var altså Israels folk og ikke hedningefolkene som fikk loven av Gud. Salmisten uttrykker dette faktum: "Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. Slik har han ikke gjort mot noe hedningefolk, hans lover kjenner de ikke". Salm.147:19-20. Paulus bekrefter dette faktum i Rom.
2:12 ved å tale om at jødene var "under loven", mens hedningene var "uten loven".

Guds lov som Israel mottok var tredelt. Den første delen er omtalt i 2.Mos.20:1-26 og gjaldt de ti ord som Guds finger hadde innskrevet på steintavlene. Denne delen omhandlet Guds rettferdige vilje overfor Gud og
mennesker. Den andre delen er omtalt i 2.Mos.21:1-24:11. Denne delen omhandlet lover som regulerte Israels sosiale liv. Den tredje delen er omtalt i 2.Mos.24:12-31:18. Denne delen var forskrifter som regulerte Israels religiøse liv. Om loven slik var tredelt, så dannet den samtidig et hele. Derfor kan Jakob
si:"Den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle". Jak.2:10.

Torahen inneholdt i alt 613 bud. Av dem var 248 bud som begynte med "du skal". Det tilsvarer antall bein i menneskekroppen. Men det var også 365 bud som begynte med "du skal ikke". Det tilsvarer antall dager i ett år. Med lovgivningen på Sinai begynte Gud en ny husholdning. Paulus uttrykker dette i Gal. 3:19: "Hva skulle da loven tjene til? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætten kom som løftet gjaldt". Gjennom denne husholdning åpenbarte Gud først og fremst sin hellighet. Gjentatte ganger lød det derfor til Israels folk fra Herren: "Dere skal være hellige, for jeg er hellig". 3.Mos.11:44-45.

Ved Sinai var Israels folk innstilt på å leve innvidd til Gud. Både før og etter lovens ord var opplest for dem, sa de: "Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre". 2.Mos.19:8. 24:7. Ifølge loven skulle Israel som folk tilbe Gud på avstand. 2.Mos.24:1. Bare folkets yppersteprest fikk tilbe Gud i hans nærhet én gang om året. 3.Mos. 16:1-34. Men disse som ga uttrykk for at de ville holde loven, brøt den. Apg.7:53. På denne bakgrunn kan Paulus si: "Loven kom til for at fallet skulle bli stort". Rom.5:20. Det var ikke noe galt med loven, men med dem som prøvde å overholde den. Rom.7:14. Som konklusjon kan apostelen si at loven "var maktesløs på grunn av kjødet". Rom.8:3. Dette som skjedde med Israel under lovens husholdning, er en demonstrasjon for hele menneskeheten: "Vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som er
under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud". Rom.3:19.

Israel besto ikke prøven som de ble satt på under lovens husholdning. De var ulydige mot Guds lov. Jer.7:23-24. De forvansket Guds lov. Mark.7:7-9. Og når den lovlydige Jesus Kristus var iblant dem, så forkastet de ham. Matt.21:42. Apg.3:14. Dommen over Israel ble derfor denne: "De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag". Luk.21:24. Dette ble oppfylt i henholdsvis år 70 e.Kr. og 135 e.Kr. Men før dette skjedde hadde Jesus med sin gjerning avsluttet lovens husholdning.

Som et jødisk guttebarn ble Jesus født under loven. Gal.4:4. I en alder av 12 år ble Jesus innviet som en lovens sønn, og forpliktet seg da på lovens bud og forskrifter. Luk.2:42. I sin offentlige gjerning ga Jesus også klar beskjed om sin holdning: "Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle". Matt.5:17. Jesus Kristus oppfylte loven til fulle da han smakte lovens forbannelse på korset og lovens velsignelse i oppstandelsen. Gal.3:12-13. Nettopp ved å oppfylle loven, så avskaffet Jesus den som paktsordning. Ef.2:15. Kol.2:14.

Om lovens husholdning har fått sin ende, så er det fremdeles prinnsipper i loven som det er viktig å forholde seg rett til. Ef.6:1-3. 1.Tim.1:8-11. Men loven kom ikke bare med bud og forpliktelser. Loven hadde også "en skygge av de goder som skulle komme". Hebr.10:1. Det ser vi ikke minst i tabernakeltjenesten og siden i tempeltjenesten. Der sto paktens ark med nådestolen i Det aller helligste helt sentralt. Hebr.9:1-10. Takket være de daglige offer og de årlige offer så kunne Gud bære over med syndene. Rom.3:25. Derfor var det nåde å få også under lovens husholdning.

I denne tiden møter vi Moses, Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel med flere som ble frelst ved tro. Hebr. 11: 24-39. Det samme gjaldt Rahab og Rut av hedensk herkomst som trodde på Israels Gud. Matt.1:5. Lovens husholdning varte i 1524 år. Den begynte på Sinai og fikk sin ende på Golgata. Hebr.7:12-28.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.