gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


ErstatningsteologienAv Arne Christian Servan 2007.02.06

Med uttrykket ertatningsteologi mener vi en teologi som lærer at kirken i Den nye pakts tid erstatter Israels plass som Guds folk. Det vil si den posisjon som Israel hadde i den gamle pakts tid. I den nye pakts tid er det kirken, og bare den, som er det sanne Israel.Jødisk Hanukkalysestake

Denne skjebnesvangre teologi, som dessverre fortsatt preger store deler av kristenheten, også i vårt eget land, har særlig to årsaker. Den ene av mer historisk karakter, den andre teologisk.

Først til historien. I den første kristne periode i Det hellige land, var de kristne nær knyttet til tempelet og sine jødiske røtter, slik vi møter det både i Det nye testamente og i de første jøde- kristne menigheter, særlig i Jerusalem. Den første virkelige kirkehistoriker, biskop Eusebius av Cæcarea, kan oppgi navnene til hele 15 jøde- kristne biskoper på Sions berg. Den første, Jacob, var Jesu bror. Han ble kastet utfor tempelmuren og døde i år 6o. Nr. to oppgir Eusebius til å være Simeon bar Kleopas, sønn av Josefs bror. Mye taler for at Emmausvandrerne var nettopp denne Kleopas og sønnen Simeon.

Med Den store jødiske krig ( 67 – 70 e. Kr.)og Jerusalems fall i år 7o ble mange ting annerledes.Tempelet ble ødelagt, og den gruppen jøder som særlig var knyttet til dette, sadduseerne, forsvinner ut av historien. Men to for oss viktige grupper av jøder overlever, nemlig fariseerne og de Messias – troende jøder, for å bruke den betegnelsen som er mest brukt i dag om de jøde- kristne. Fariseerne hadde loven, og under ledelse av Johanan ben Sakkai etablerer de seg i den lille byen Jamnia( eller Jabne) syd- øst for dagens Tel- Aviv. Her etableres den såkalte normative jødedom, som i stedet for muren rundt Jerusalem bygger en mur rundt det jødiske folk av en annen art, nemlig loven. De messianske jødene hadde Jesus Messias, som ingen hær kunne ta fra dem. De flyktet til Pella, i Øst – Jordanlandet. Fra dette sted bredte evangeliet seg videre ut.

Så kom det enda en krig, den 2. jødiske krig i 135 e. Kr. Da ble Jerusalem helt igjennom hedensk – romersk, og jøder av enhver art, også de messiansle jøder,ble nektet adgang til byen.Jerusalem fikk til og med et nytt navn, Aelia Capitolina. Dette kom til å bety er alvorlig brudd med kirkens jødiske røtter, som kirken aldri siden kom skikkelig til rette med. Tvert i mot, kirken ble mer og mer preget av en hedningekristen dominans, med sentrum i Antiokia. Forbindelsen til kirkens ”hjemland” og Jesu eget folk ble gradvis svakere.

Som om ikke dette var nok, dukker det opp en forfatter med navn Justin Martyr på midten av hundetallet etter Kr. Han er den første som teologisk står fadder til det vi kaller erstantningsteologien. Han utgir en bok som er en dialog med jøden Tryfon ( ca 150 – 160 e. Kr.) Her feiltolker han Stefanus` store tale for rådet i Jerusalem, se Apostlenes gjerninger kap. 7. Han lar her Stefanus felle en endegyldig dom over hele det jødiske folk. Dermed omadresseres Guds paktsforhold til Israel til å gjelde den heningekristne kirken. Her i Norge er det særlig professor ved Menighetsfakultetet, Oskar Skarsaune, som har gjort dette kjent. Justin Martyr mener til og med at keiser Hadrians forvisning av jødene fra Jerusalem etter den 2. jødiske krig ( Bar Kochba opprøret i 135 e. Kr.) var en forberedelse til de kristnes inntagelse av byen. Kirken overtar nå i følge denne teologi alle de gammeltestamentlige æresbetegnelser fra Israel. Men domsordene beholder jødene! Han beskriver dette til og med ut fra en vesensbeskrivelse av de to folk: jødene er av natur vantro og hårdhjertede, de hedningskristne det motsatte.

Den store feilen hos Justin Martyr er at han ikke ser at Stefanus opptrer helt ut i tråd med de gammeltestamentlige profeter, Ja, også i pakt med Jesus og Paulus i Det nye testamente. Hos dem møter vi en botsforkyndelse, til dels uhyre skarp i formen, men hele tiden er formålet å kalle til bot og omvendelse. Alle de nevnte forkynner dom og frelse i dyp solidaritet og i skjebnefellesskap med sitt folk .

Erstaningsteologien kom til å høste sørgelige frukter gjennom historien.Som luthersk prest er jeg ikke stolt av vår lærefader på dette punkt, ei heller av mye av den ureflekterte omtale av staten Israel og det jødiske folk som vi møter i vårt land, desverre også fra kirkelig hold. Og det fra en kirke som har en Bibel som med stor tydelighet peker på Guds trofasthet mot sitt gamle paktsfolk.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.