gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Himlenes rikes hemmeligheterAv Charles Hansen 2007.04.30

Da Jesus slo seg ned i Kapernaum, begynte han å forkynne: "Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær"! Matt. 4:17. Tidligere hadde den samme forkynnelsen lydt gjennom forløperen hans, døperen Johannes. Matt. 3:1-2. Senere lød også denne forkynnelsen gjennom Jesu tolv apostler. Matt. 10:7. Denne forkynnelsen lød til det folket som Jesus virket iblant, Israel. Matt. 10:5-6.Utsikt over Genesaretssjøen der Jesus fortalte de fleste av sin lignelser. Foto: Eiliv Didriksen

I Israel var Guds rike blitt opprettet etter
deres utgang fra Egypt. 2.Mos. 19:6. Men i forbindelse med Israels bortføring til Babel ble Guds rike tatt fra dem. Esek. 11:23. Jesus Kristus kom til Israel for å gjenreise Guds rike iblant dem. Apg. 1:6. I Matteusevangeliet blir dette riket ofte kalt for himlenes rike. Matteus skrev til jøder. De hadde slik respekt for Guds navn at de gjerne omskrev det med himmelen eller med
kraften. Luk. 15:18. Matt. 26:64.

Når uttrykket himlenes rike blir brukt, forteller det også om et rike som har sin opprinnelse i himmelen. Dan. 2:44. Ellers er det klart at himlenes rike uttrykker det samme som Guds rike. Det går fram hvis en sammenligner Matt. 10:7 med Luk. 9:2. Forkynnelsen om at himlenes rike var kommet nær, stilnet av i Israel. Grunnen var den motstand som dette rikets konge møtte. I Matt. 12:14 kan det derfor hete om Jesus: "Men fariseerne gikk ut og la planer mot ham om å få ryddet ham av veien". Dette kulminerte i følgende: "Men yppersteprestene og de
eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas frigitt, men Jesus drept". Matt. 27:20.

Guds reaksjon på denne motstand var slik: "Se, min tjener som jeg har utvalgt, ham som jeg elsker, som min sjel har behag i; jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal forkynne rett for hedningefolkene". Matt. 12:18. Den motstand som Jesus møtte førte bare til at hans virkefelt
ble utvidet. Det 13. kapitel i Matteusevangeliet
begynner derfor med en symbolhandling av Jesus: "Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg ved sjøen". Matt. 13:1. Så kom Jesus med sju lignelser angående "himlenes rikes hemmeligheter". Matt. 13:11.

De fire første lignelser som Jesus da kom med, lød fra en båt. Folket fikk lytte til disse lignelsene. Matt. 13:2. De tre siste lignelsene derimot lød i huset, som Jesus igjen hadde gått inn i. Bare disiplene fikk lytte til disse lignelsene. Matt. 13:36. Himlenes rike var ingen hemmelighet i GT. Dan. 7:13-14. Heller ikke var det noen hemmelighet i GT at kongen i dette riket ville både bli forkastet og antatt. Jes.53:3. Sak. 12:10. Men at det ville komme en periode mellom Israels forkastelse og antagelse av Messias, var ikke blitt åpenbart før. 1.Pet. 1:11.

Hva som skulle særprege denne mellomperiode, avslørte Jesus ved å tale om himlenes rikes hemmeligheter. I denne tiden vil Guds ord bli sådd ut. Lignelsen om såmannen er derfor den første lignelsen. Matt. 13: 3-9.
18-22. Guds ord kommer til å møte motstand fra både djevelen, kjødet og verden. Men Guds ord kommer også til å møte mottagelighet så det blir varig frukt. Guds ord vil bli sådd ut i hele verden. Lignelsen om ugresset i åkeren er derfor den andre lignelsen. Matt. 13:24-30.36-43. I denne tid vil Gud så en god sæd, mens Satan vil infiltrere ved å så ugress.

Himlenes rike for denne perioden vil bli en kristenhet hvor det er både godt og ondt. Denne kristenhet vil oppleve en formidabel vekst. Lignelsen om sennepsfrøet er av den grunn den tredje lignelsen. Matt. 13:31-32. All denne veksten kan ikke ha vært av det gode, siden Jesus talte om fugler som bygde reder i grenene. Samme dag sammenlignet han jo den onde med fugler. Matt. 13:4.19.

Apostelen Johannes som hørte disse lignelsene, kunne siden skrive fra Patmos om den frafalne del av kristenheten: "Den er blitt et tilholdssted for onde
ånder - et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for
hver uren og hatet fugl". Åp. 18:2. At det ville bli en frafallen del av kristenheten, kommer enda tydeligere fram i den fjerde lignelsen. Det er lignelsen om surdeigen. Matt. 13:33. Tre skjepper mel blir nevnt i den lignelsen. Det var kvantum for et matoffer. Men til matofferet skulle ikke surdeig bli brukt. 3.Mos. 2:11. Jesus forutsa altså at falsk lære og umoral ville
gjennomsyre kristenheten. Gal. 5:1-9. 1.Kor. 5:1-8.

Utendørs til folket talte Jesus mye om den negative utvikling i kristenheten. Men innendørs til disiplene talte han mye om den positive utvikling i kristenheten. I den femte lignelsen talte han om skatten. Matt. 13:44. Denne skjulte skatten ble både funnet i åkeren og skjult igjen der. Åkeren er et bilde på verden. Matt. 13:38. I verden fant Herren en spesiell skatt. Til Israel heter
det i 5.Mos. 7:6: "Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk". Am - Segullah er ordet som er oversatt med eiendomsfolk. Segullah kan også oversettes med skatt. Israel har vært en skjult skatt blant alle hedningefolkene i denne tid. Esek. 37:12. Ved tidsalderens ende vil Herren igjen ta seg av denne skatten. Matt. 23:39.

I den sjette lignelsen talte Jesus om den kostbare perlen. Matt. 13:45-46. En kjøpmann solgte alt han eide for å få kjøpt den. Dette må tale om Kristi offer for å få seg en menighet. Ef. 5:25. En perle blir dannet i havdypet. Det skjer når perlemuslingen blir skadet. Da dekkes såret av perlemor til perlen er formet. Ut av Jesu sår blir hans menighet dannet i denne tid.

I den sjuende lignelsen talte Jesus om noten. Matt. 13:47-50. All slags fisk ble fanget i den. Ifølge loven kunne ikke all slags fisk spises. 3.Mos. 11:9-12. Derfor hører vi om en sortering av fisken. Slik sortering av mennesker vil også finne sted ved tidsalderens ende, ifølge Jesus. Det må være dommen ved Jesu herlighets trone som her beskrives. Matt. 25:31-46. For da blir det
et klart skille på dem som arver Guds rike, og dem som
ikke gjør det.

Da Jesus avslørte himlenes rikes hemmeligheter denne dagen ved Gennesaret, var det mye nytt de fikk høre.
Dette nye skulle de formidle videre, sammen med det de tidligere hadde hørt av Jesus. Matt. 13:51-52. Den enkelte som tar imot Jesu ord, vil få det åpenbart. Men for den som står imot, forblir ordet en hemmelighet. Matt. 13:12.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.