gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Guds hemmelighet, KristusAv Charles Hansen 2007.09.29

Mye sies om Kristus i GT. Vi får der høre om hans fødsel i Betlehem og hans virke i Galilea. Mika 5:1. Jes. 9:1-2. Der omtales både Kristi vesen og hans velgjerninger. Jes. 42:2. 35:4-6. Hvordan Kristus skal gjøre inntog i Jerusalem og hvordan han skal bli verdsatt, omtales i henholdsvis i Sak. 9:9 og Sak. 11:13.


Jeusalem by night.

David taler om Kristi lidelser i Salm. 22:17 og Daniel får høre om Kristi død i Dan. 9:26. Og Kristi
oppstandelse og hans himmelfart taler Salmenes bok om. Salm. 16:10. 110:1. Selv Kristi
guddommelighet og hans menneskelighet blir avslørt for oss av profeten Jesaja, når han sier:
"Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal
kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste". Jes. 9:6.

Når Messias blir omtalt i GT, får vi både høre om hans fornedrelse og hans
opphøyelse. Rabbinerne fikk problemer med å forene disse to sider av Messias´gjerning. I den
babylonske Talmud hører en derfor om to Messiasskikkelser: Messias ben Josef og Messias ben David.
Men for apostelen Peter ble det åpenbart at det bare er én sann Messias. Til Jesus fra Nasaret kunne
han derfor si: "Du er Messias, den levende Guds Sønn". Matt. 16:16. Den lidende Messias og den
herskende Messias var samme person. Peter kunne derfor skrive om "Kristi lidelser og herligheten
deretter". 1.Pet. 1:11.

Men det er apostelen Paulus i Kolosserbrevet som taler om å "nå fram til hele
rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, som er Kristus". Kol. 2:2. Paulus
hadde jo fått et spesielt forvalteroppdrag av Gud: "Å fullføre Guds ord". Kol. 1:25. Det innebar også å
fullføre Skriftens åpenbaring av hvem Kristus er. Det falt naturlig å gjøre det i brev nettopp til de troende
i Kolossæ. For i Kolossæ hadde denne vranglæren trengt inn at en trengte å søke englene i
himmelrommet, for å erfare Guds fylde. Slik vranglære førte til ren engledyrkelse. Kol. 2:18. Det var
dypest sett en forringelse av Kristi posisjon. Hvilken posisjon Kristus egentlig har, er det apostelen
Paulus avslører som Guds hemmelighet for oss. Kol. 2:2. Kristi posisjon i forhold til Gud Fader er denne:
"Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning". Kol. 1:15.

Jesus Kristus uttrykker altså Gud fullt ut. Av den grunn kunne Jesus si: "Den som har sett meg, har sett Faderen". Joh.
14:9. I forhold til skapningen må det sies om Kristus: "I ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden,
det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er
det skapt ved ham og til ham". Kol. 1:16. Som skaperen selv står altså Kristus over det skapte: "Han er
før alle ting, og alt består ved ham". Kol. 1:17. I Jesus Kristus har vi med en person å gjøre som er til
evig tid. Hebr. 13:8. Derfor brukte han selv Guds navn Jeg er ved en rekke anledninger. Joh. 8:12.58.

Englene kan dermed ikke sidestilles med Kristus, som vranglærerne hevdet. Nei, Kristus er "hodet for
enhver makt og myndighet", Kol. 2:10, slår Paulus fast. Og når det gjelder de falne engler, så har
Kristus beseiret dem på korset. Kol. 2:15. Kristi posisjon i forhold til menigheten er at han både er dens
opphav og dens hode. Kol. 1:18. Kristus er ett med sitt legeme som er menigheten, og han utfolder seg
gjennom den. Kol. 1:18.24. Kristi menighet er blitt til ved Kristi forsoningsverk. På korset var Jesus
Kristus forsoneren. "Han gjorde fred ved blodet på hans kors", Kol. 1:20, kan apostelen slå fast. For å
kunne dø denne forsoningsdøden, måtte Kristus bli menneske. Hebr. 2:14. Men om Kristus steg ned
fra himmelen og ga avkall på å være i Guds skikkelse, så ga han ikke avkall på å være Gud. Fil.
2:6-7.

Under sitt jordeliv var Jesus Kristus "Gud åpenbart i kjød". 1.Tim. 3:16. Om Jesus vandret
omkring i tjenerskikkelsen, så var han likevel Herren. Luk. 2:11. I Kol. 1:19 uttrykker Paulus det slik:
"Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham". Nå er Kristus blitt opphøyet til himmelen. Men
han har ikke opphørt å være menneske. I Kol. 2:9 heter det om Kristus: "I ham bor hele guddommens
fylde legemlig". Guds hemmelighet som blir avdekket av Guds Ånd, er altså at Jesus Kristus i èn
person er fullt ut Gud og fullt ut menneske. Rom. 1:3-4. 9:5. Jesus Kristus er både Guds Sønn og
Menneskesønnen. Matt. 16:13.16. Ingen er derfor bedre egnet til å være mellommann mellom Gud
og mennesker enn Jesus Kristus. 1.Tim. 2:5. Han forstår begge parter fullt ut. Matt. 11:27. Hebr. 4:15,

Denne Jesus som har hele guddommens fylde, er det menneskene trenger. "I ham er alle
visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede", konstaterer apostelen i Kol. 2:3. Ved å søke
denne Jesus blir rikdommene i ham avslørt for oss. Derfor kommer Paulus med oppfordringen: "Søk
det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd". Kol. 3:1. Da blir en kjent med ham som
er Guds hemmelighet. Fil. 3:10

 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.