gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Kristi hemmelighetAv Charles Hansen 2007.11.14

Det er i Efeserbrevet og Kolosserbrevet at apostelen Paulus taler om "Kristi hemmelighet". Ef. 3:4. Kol. 4:3. For Paulus var denne hemmeligheten spesiell. Han sier derfor i Ef. 5:32: "Denne hemmeligheten er stor - jeg taler her om Kristus og menigheten". Forholdet mellom Kristus og menigheten er så særskilt at apostelen kan fastslå at "Kristus er menighetens hode", mens de Kristus-troende er "lemmer på hans legeme". Ef. 5:23.30.


Vakre blomster ved Genesaretssjøen. Foto: Eiliv Didriksen.

Denne Kristi menighet er ikke identisk med "Israels menighet". 2.Mos. 12:3. Israels menighet var en folkeforsamling som var blitt forløst fra Egypt, og som Gud inngikk pakt med ved Sinai. 2.Mos. 19:3-8. Kristi menighet derimot er en forsamling som Gud har kalt ut fra alle folk. I Kol. 3:11 kan det derfor hete om Kristi menighet: "Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri - Kristus er alt og i alle".

I tidligere tidsaldre var Kristi hemmelighet ikke blitt kunngjort for menneskene, siden Kristi legeme da ikke var en realitet. Ef. 3:4-5. Selv under Jesu jordeliv var heller ikke Kristi legeme en realitet. Jesus måtte tale i fremtidsform og si: "På denne klippe vil jeg bygge min menighet". Matt. 16:18. Kristi menighet ble dannet ved Kristi kors. Apg. 20:28. Menigheten ble født ved Kristi oppstandelse. Ef. 2:5. Ikke bare Kristus er derfor førstefødt, men også hans menighet. Kol. 1:18. Hebr. 12:23.

På pinsedagen var Kristi menighet allerede en realitet, så Lukas kan berette: "Den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler". Apg. 2:41. På pinsedagen skjedde det en salving av Kristi legeme. Apg. 2:33. 1.Kor. 12:13. Vi kan dermed slå fast at Kristi menighet er en ny skapning som følge av at Guds plan ble fullført i Kristus. 2.Kor. 5:17. Ef. 2:10. Fra Adam til Abraham var menneskeheten et hele. 1.Mos. 11:1. Fra Abraham til Kristus var menneskeheten todelt: Israels folk og hedningefolkene. Ef. 2:11-12. Men i og med Kristi forsoningsverk så er menneskeheten tredelt: Israels folk, hedningefolkene og menigheten. 1.Kor. 10:32.

Menigheten er verken en forlengelse av Israels folk eller av hedningefolkene, men noe nytt i historien. Dette fikk Paulus innsikt i og skriver: "Han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet". Ef. 2:14-16.

I menigheten er troende jøder og hedninger forenet til ett legeme, en Åndens enhet. Ef. 4:3-4. Som lemmer på det samme legemet, har de alle samme hode, Kristus. Ef. 4:15-16. Men samtidig som Kristus er menighetens hode, så er han også i alle lemmene. Kol. 3:11. Av den grunn kan Paulus si i 1.Kor. 12:12: "Likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus". Det er altså passende å kalle denne forunderlige enhet for Kristi hemmelighet. Allerede på vei til Damaskus ble Paulus konfrontert med denne hemmeligheten. Han kom inn i Guds lys og fikk høre en røst som sa: "Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Jeg svarte: Hvem er du, Herre? Og han sa til meg: Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger". Apg. 22:7-8. Å forfølge de kristne var altså å forfølge Kristus. Da forfølgeren Paulus ble en etterfølger av Kristus, ble han selv innlemmet i Kristi legeme. Den gudfryktige Ananias kom på besøk til Paulus. "Han la hendene på ham og sa: Saul, bror"! Apg. 9:17.

Men ikke bare Kristus-troende jøder er det plass til på Kristi legeme. Paulus slår fast: "Hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet". Ef. 3:6. At hedninger skulle bli frelst, var ingen hemmelighet i GT. Det het jo i Jes. 49:6: "Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende". Kristi hemmelighet innebærer at hedningene som tar imot evangeliet, er likeverdige medlemmer med Kristus-troende jøder på det samme legemet. Ef. 4:4. Dette faktum hadde Guds Ånd åpenbart for Paulus. Ef. 3:3. Men også for andre nytestamentlige apostler og profeter. Ef. 3:5. Felles for disse var at de fikk se at menigheten er en åndelig maktfaktor i tiden. Ef. 3:10.

I tidligere tidsaldre var dette forholdet mellom Kristus og menigheten en hemmelighet som var skjult i Gud, og som da bare ble kunngjort i skygger og forbilder. Ef. 3:5.9. Vi kan tenke på forholdet mellom Adam og Eva, Isak og Rebekka, Josef og Asnat, Moses og Sippora, Boas og Rut. I menigheten er Guds rike til stede ikke bare blant jøder, men også blant hedninger. Tidligere var Guds rike knyttet til Israel. 2.Mos. 19:6. Men nå når Kristi legeme er dannet, så er gjenfødte hedninger medborgere i det samme riket. Ef. 2:19. Innlemmingen i Kristi legeme er knyttet til en bestemt tid. Paulus sier derfor i forbindelse med Kristi hemmelighet: "Dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere". Ef. 3:2. Når Kristi legeme er blitt fulltallig etter Guds egen rådslutning, så vil det ikke lenger befinne seg i denne verden. Rom. 11:25. Da vil Kristus fremstille sin menighet i herligheten. Ef. 5:27.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.