gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Israel, kirken og endetiden - Et oppgjør medAv Thor Evje 2008.05.26

I de nytestamentlige skrifter finner vi utsagn som viser hva de første kristne trodde
på og hva det ble undervist om når det gjaldt endetiden. De bygget sin tro på Jesu
undervisning og profetiene som også taler om løftene til Israel.

Ikke minst Åpenbaringsboken viser på sin måte de troendes kamp som ender med
Guds rikes endelige gjennombrudd: En gang skal Guds bolig være hos
menneskene. «Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal
være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke
være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte». Åp
21:3–4.Vestmuren i Jerusalem, jødenes helligste sted.

Åpenbaringsboken tar Jesu undervisning om de siste ting og profetiene på alvor og viser
at verden må gjennom en rekke alvorlige hendelser før Jesus kommer tilbake som
dommeren og gjenoppretter alle ting.

1. Profeti og oppfyllelse
Flere oppfatninger
Mange er opptatt av Bibelens profetier. Noen forsøker ut fra bibelske utsagn å regne ut
når gjenkomsten finner sted, til tross for at Jesus sier at ingen vet dagen og timen. Andre
setter sammen ulike profetord og lager et skjema over profetier som skal oppfylles i
kommende dager: Det tales om Antikrist, den store trengsel, menighetens bortrykkelse,
riket for Israel og Jesu gjenkomst til dom.
Forsøk på veiledning

Siden folk har fart vill, og andre er ført vill i slike spørsmål, er mange opptatt av å veilede
om disse ting. En slik veiledning finner vi i et lite Sjalomhefte med tittelen: «Profeti og
oppfyllelse», skrevet av nå avdøde professor i GT ved MF, Ivar P. Seierstad. Jeg siterer
fra s. 10–11:

Profetienes oppfyllelse
«Flere av de løftene Gud gav fedrene og Israel, fikk sin nærmeste oppfyllelse ved
signingsgoder og frelseshandlinger som ble folket til del allerede i den gamle pakt. De
var med og banet veien for noe enda høyere som skulle komme. Under trofast
oppfyllelse av disse løftene førte Gud verket sitt videre fram mot det fulle
gjennombruddet i Jesus Kristus.
Mange av de gammeltestamentlige løftene peker også helt fram og like hen til dette
gjennombruddet, idet de taler om den fullkomne representanten for Guds kongevelde
på jorden, den messianske hersker, og om den frelsestilstand som er målet for Guds
veier.

Profetiene og Jesus Kristus
Det er altså slik med all bibelsk profeti: Den er vendt mot Guds gjerning i Jesus Kristus.
De løftene som ikke er helt oppfylt ved Guds gjerning fram til Sønnens jordeliv, død og
oppstandelse, vil få sin fulle oppfyllelse ved det kongevelde som Kristus utøver fra sitt
sete ved Guds høyre hånd, og ved hans komme på den ytterste dag, «For så mange
som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier vi også ved ham vårt Amen, til
Guds ære.» 2 Kor 1:20.
Så langt sitert fra dette heftet.

Ikke plass for «Riket for Israel»/Tusenårsriket
I heftet er det skrevet mange kloke ord om forståelsen av profetiene og deres oppfyllelse.
Jeg kan fullt ut istemme mye av det Seierstad skriver. Men én ting slår meg: Her er det
ikke plass til «Riket for Israel» eller Tusenårsriket om dere vil.
Heftet legger meget riktig vekt på at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag fram til
Guds rikes gjennombrudd gjennom dom og frelse. Men siden Seierstad ikke har plass til
noe «Rike for Israel», er jeg samtidig redd for at visse aspekter ved Bibelens
fremtidsprofetier blir borte.

Forskjell mellom profeti og oppfyllelse
Seierstad legger stor vekt på forskjellen mellom profeti og oppfyllelse. Spesielt går han ut
mot tanker mange gjør seg ved å lese profetiene om et jordisk rike der Messias hersker
som konge. Det er lett å danne seg motforestillinger til disse tanker: Hvordan kan den
himmelske Kristus noen gang tenkes som en jordisk og til og med jødisk konge?
Seierstad gjør også helt riktig oppmerksom på at i GT-lig tid var nasjonen og menigheten
identiske. Da falt Riket sammen med det organiserte folk.
Israel erstattes med kirken

Men så legger han til: I den nye pakt derimot gjelder Jesu ord: «Mitt rike er ikke av denne
verden.» Joh 18:36 (s. 20). Etter hans mening betyr dette en viktig endring: I oppfyllelsen
av profetiene til Israel har vi nå istedenfor det konkrete folk Israel og dets politisk-sosiale
organer fått den usynlige virkelighet som heter den hellige, allmenne kirke. Det er
samfunnet av alle dem som Kristus regjerer ved Ånden og nådemidlene ut over hele
jorden. (s. 21)

Det ble ikke en jordisk kongetrone i Jerusalem Messias kom til å bestige, men den
usylige kongsstol i den himmelske verden. Oppfyllelsen ligger altså på et langt høyere
plan enn det profetiske bilde. Og dog er det en virkelig oppfyllelse av den
gammeltestamentlige profeti, kan vi lese videre i heftet s. 22.

Veiledning eller villedning?
Er dette veiledning eller villedning? Hvis det som jeg har sitert fra sjalomheftet, er den
fulle og hele sannhet om profetienes oppfyllelse, tenkte altså Gud i virkeligheten på
kirken eller menigheten da han gav sine løfter til Israel. Israel er bare et forbilde og et
skyggebilde på det som skulle komme. Men kan det være riktig at det er på en slik måte
Herren oppfyller sine løfter til Israel som folk?

«Erstatningsteologi»
I en slik anvendelse av profetiene blir profetiene om riket for Israel tolket som profetier
om kirken/menigheten i en høyere og åndelig forståelse. Israel blir erstattet av
menigheten. Derfor kaller vi denne tolkningen av profetiene for «erstatningsteologien».
Er denne tolkningen av profetiene riktig har alle som leser de profetiske løftene om en
fremtid for Israels folk i deres eget land og ment at de faktisk gjaldt Israel, tatt feil. Da har
Israels gjenkomst til landet i vår tid ikke noe som helst med løftene og profetiene å gjøre.
Denne forståelsen av Israels-profetiene har vært toneangivende i teologiske kretser helt
siden 2 – 300-tallet. Israel betraktes som ute av bildet etter at de forkastet Jesus som sin
Messias. Kirken og menigheten er ifølge denne teologien å forstå som det nye Israel og
det nye Guds folk. Derfor har det vært svært vanskelig å få gehør for at dagens Israel har
noe som helst med oppfyllelsen av profetiene å gjøre.

Denne teologien avspeiles også i følgende setning i trosbekjennelsen: «Sitter ved
Faderens høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.» Det er
ikke plass til noen oppfyllelse av profetiene til Israel her.

Før Israel ble gjenopprettet som stat i 1948, var det mange skråsikre uttalelser fra
teologisk hold om at Israel aldri kom til å bli gjenreist selv om lekfolk og lekpredikanter
som leste Bibelens profetier, hevdet noe annet.
Selv etter at staten Israel ble gjenopprettet har det fra fagteologisk hold vært vanskelig å
endre syn. Sjalom-heftet som jeg henviser til, ble trykket så sent som i 1979. Det er en
lett bearbeidet utgave av en artikkel som Seierstad skrev i 1951. Til tross for at det var
gått så mange år etter Israels gjenopprettelse i 1948, ser lite ut til å ha endret seg.

2. Erstatningsteologien – et feilspor.
Stemmer erstatningsteologien med Skriften?
Det er mange grunner til å spørre: Stemmer «erstatningsteologien» med Skriften?
Profeten Esekiel sier da vitterlig i kap. 36: «Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere
fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Og jeg stenker rent vann på dere,
så dere blir rene… Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere… Da
skal dere få bo i landet jeg gav dere fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres
Gud.»

Profetiene om Israel tolkes åndelig
Det skal godt gjøres å tolke dette og lignende skriftord åndelig. Men erstatningsteologien
gjør sitt ytterste for det. Israel som folk og land erstattes av en annen og «høyere»
virkelighet. Israel får beholde forbannelsen og dommen, mens løftene til Israel blir
omtolket til åndelige størrelser og blir ord og løfter som gjelder kirken og det usynlige
Guds rike fordi Jesus sa at hans rike ikke er av denne verden.
Profetiene oppfylles på mange måter

Jeg har ingen problemer med å innse at mange profetord peker lengre og dypere enn en
rent bokstavlig forståelse av dem, og at åpenbaringen i Jesus Kristus har gitt oss en
utvidet forståelse av mange løfter i Bibelen. Ikke minst i Jesaiaboken er det profetier som
peker lenger utover enn til bare Israels fremtid i sitt land. Men alle profetiene om en
fremtid for Israel kan ikke tolkes bare åndelig!

Erstatningsteologene synes heller ikke å ta konsekvensen av at en og samme profeti kan
oppfylles på flere måter. Erstatningsteologien viser, som Seierstad ganske riktig sier, til
en utvidet og åndelig virkelighet som profetene dengang ikke så. Den samme måten å
tolke profetiene på kan vi finne i vårt NT. Men dette betyr ikke at den konkrete
oppfyllelsen av løftet til Israel samtidig faller bort.
Jødiske skriftlærde har vært seg dette svært bevisst. De sier det omtrent slik: Å granske

Skriften er som å se på havet. Først ser du overflaten, den bokstavelige betydningen.
Men etter som du kommer nærmere havet, begynner du å se ned under overflaten, og
når du kommer utpå, kan du se ned i dypet. Slik er det også med Skriften.

Flere «erstatnigsteologiske» argumenter
Men «Erstatningsteologene» har flere anrgumenter for hånden til støtte for sitt syn. De
hevder at bare de profetiene som er gjentatt i NT har gyldighet. Siden landløftet til Israel
ikke er gjentatt i NT, har det etter deres mening ikke lenger gyldighet. For å få denne
forståelsen til å stemme med de bibelske profetiene, hevder de at profetiene til Israel om
bosetting i landet ble oppfylt ved gjenkomsten fra Babel.
Men det stemmer jo ikke for Esekiels profeti. Der sier ikke profeten at de kom tilbake fra
bare et land, fra Babel, men fra «alle land» som de var drevet bort til. Likeledes hører vi i
denne forbindelsen om en renselse i vann og en omskaping av hjertene – noe som jeg
ikke kan se har funnet sted før nytestamentlig tid.

Ensidig skrifttolkning
Jeg mener derfor at «erstatningsteologien» er et feilspor, og er redd for at
«erstatningsteologene» bedriver en altfor ensidig Skrifttolkning selv om de også finner
støtte for den utvidede forståelsen av profetiene i NT. Men det betyr ikke samtidig, som
nenvt, at den konkrete oppfyllelsen faller bort.

Flere grunner til at jeg er uenig
Jeg skal nevne flere grunner til at jeg er uenig i den ensidige erstatningsteologiske måte å
tolke Skriften på:
1. Landløftet består
Har Gud virkelig gitt Israels folk «åndelige» løfter og ikke ment det han sa da han lovet
Israel en fremtid i landet – rent bokstavelig forstått? Da har i tilfelle ikke Gud vært
oppriktig mot sitt folk. Og det er vel ikke en slik Gud vi og Israel setter vår lit til?
Jeg kan ikke forstå det annerledes enn at Gud gjennom sine profeter talte om helt
konkrete ting når han sa at folket skulle vende hjem til sitt land og få oppleve en fornyelse
i sitt forhold til Gud i hjerte og ånd. Dette har ennå ikke skjedd. Da Peter på pinsedag og
senere talte til folket om åndsutgytelsen, henviste han til profeten Joel, Apg 2:17ff. Men
fremdeles har bare en brøkdel av Israel opplevd dette.

Videre talte han til folkets ledere i Apg 3:19–21 og sa: «Gjør derfor bot og vend om, så
skal deres synder bli støket ut. Da skal Herren gi tider med lindring (bokstavelig:
oppåndelse), og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han skal
være i himmelen inntil den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra
eldgamle dager av gjennom sine hellige profeter.»

Peters tale viser at dette fremdeles hører fremtiden til. Esekiels profeti om det samme –
er knyttet til at Israel da er samlet i sitt land. Derfor må landløftet fortsatt bestå. For Israel
har ikke vært samlet i landet siden de ble spredt ikke lenge etter Peters tid.
Til videre støtte for dette henviser jeg til Guds ord til Abram da han var kommet til
Kanaan, 1 Mos 12:7: Da viste Herren seg for Abram og sa: «Din ætt vil jeg gi dette
landet.» Dette løftet er siden gjentatt mange ganger selv om Gud også truet med å drive
dem ut av landet siden de drev avgudsdyrkelse og gjorde urett. Men alltid lovte han å
bringe dem tilbake igjen. I Jes kap. 60 kan vi lese om Jerusalems herlige fremtid – om
hvordan Israels barn kommer langt bortefra (v 4), og i v 60: «I ditt folk skal det bare være
rettferdige, de skal eie landet til evig tid.»

Og i Jer. 3 leser vi: «I de dager skal Judas ætt slutte seg til Israels ætt, og sammen skal de
komme fra et land i nord til det landet jeg gav deres fedre til odel og eie.» (v 18). Og i
tillegg sier Jesus i Bergprekenen 5:5: «Salige er de tålsomme for de skal arve
landet/jorden». Jesus tar ikke dette utsagnet ut fra tomme luften. I Salme 37:11 står det:
«Men de tålsomme skal arve landet og glede seg over lykke og fred.» En bokstavelig
oppfyllelse av disse ordene utelukker ikke en åndelig oppfyllelse der alt det Guds folk
som har fått del med Israel i troen på Jesus Messias, også kan ta ordene til seg.

2. Gud har ikke forkastet sitt folk
Gud glemmer ikke sitt folk, Israel, og angrer ikke på sine løfter angående folk og land.
Det minner Paulus om i Rom 9–11. Gud har ikke forkastet sitt folk. Allerede Paulus og alle
de som på hans tid hadde tatt imot Jesus som Messias, vitner om det. Selv om
storparten av Israel på den tid og siden ennå ikke har anerkjent Jesus som deres
Messias, venter Paulus på den dagen da de kommer med i fullt tall, og hvilken betydning
det vil få, Rom 11:1–12.

3. Hele Israel skal bli frelst
Paulus taler videre om at Israels fall førte til at frelsen kom til de andre folk. Hva skal det
ikke da bli til når de (Israel) blir godtatt? – Jo, liv av døde! Rom 11:15.
Her går det svært klart fram at Israels folk har en fremtid. Og hvor har et folk en slik
fremtid? Er det ikke nettopp i sitt eget land?

4. Jesu rike
Jesu ord til Pilatus om at hans rike ikke er av denne verden, betyr ikke at Jesu rike bare
er en åndelig størrelse. Jeg mener at dette skriftord også har en mer bokstavelig
betydning. Det kan uttrykkes slik: I verden men ikke av verden. Jesus talte jo om at hans
Far kunne sende mer enn tolv legioner engler til å stri for ham, Matt 26:53. Men hans rike
er ikke av en slik karakter. Han fører ikke krig som kongene på jorden. I Guds rike
kjempes det med åndelige våpen. Derfor taler Åpenbaringsboken om et sverd som går ut
av Jesu munn. Hans ord er hans våpen, og det er en helt annen krig det er snakk om enn
med vanlig våpenmakt. Slik er ikke Jesu rike av denne verden.

5. Erstatningsteologien i konflikt med Jesu ord
Erstatningsteologien kommer i konflikt med Jesu egne ord om vi bare tolker profetien om
landet åndelig. Da Jesus var sammen med disiplene før himmelfarten, spurte de om riket
for Israel hadde med ånsdsutgytelsen å gjøre. Jesus svarte at tiden for dette ikke er
deres sak – men avviser ikke spørsmålet, Apg 1:6–8. Men disiplenes oppgave var å
forkynne evangeliet like til jordens ender.
Samtidig leser vi i Matt 19:28 at Jesus lover at disiplene skal sitte på tolv troner og
dømme Israels tolv stammer. Går det an å tolke det om kirken?

6. Når Gud helliger sitt navn
Bønnen «Fadervår» viser noe vi valigvis ikke tenker på, men som den jødekristne
teologen Marian Eigeles har redegjort for: «Helliget vorde ditt navn,» ber vi eller «La ditt
navn holdes hellig».
Bibelen forteller oss hvordan Guds navn helliges i bl.a Ez 39:7. (Sml. 38:16ff) Guds navn
helliges nettopp ved at han tar seg av sitt folk, Israel. Det virker usannsynlig at dette skjer
uten at han samtidig viser seg som Israels Gud i det landet han lovet fedrene. Vi ber altså
om at Guds løfter til israel skal gå i oppfyllelse før vi ber om at Guds rike må komme og
hans vilje må skje på jorden som i himmelen. Fadervåret ser derfor ut til å ha med både
landløftet og den mer åndelige utvidede oppfyllelsen.
7. Kirkehistorien viser at erstatningsteologien er et feilspor
Kirkehistorien viser i praksis hva erstatningsteologien har ført til: En forakt for jødene, ja,
fordømmelsen av dem. Resultatet av denne feilaktige teologien har vist seg i de mange
jødeforfølgelser gjennom tidene som endte med «holocaust». Og fremdeles ser vi
antisemittismens gift i samfunnet.

Fordi kirken gjennom århundrene har tolket profetiene åndelig og avskrevet jødene som
arvinger til Bibelens landløfter og andre løfter – ja – til og med gitt dem skylden for at
Jesus ble drept på korset, har ikke kirken hatt tilstrekkelig åndskraft til å motstå alt dette
forferdelige som har skjedd – men til og med vært med på å gjennomføre ondskapen.
Konklusjon

Vi må konkludere med at erstatningsteologien er et feilspor. Det viser resultatene av
denne teologien. Israel er ikke ute av bildet i Guds frelseshistorie og erstattet av kirken.
Paulus sier det på en helt annen måte. Det er kirken/menigheten som har fått del med
Israel i Guds løfter og velsignelser. Men Gud vil også oppfylle sine løfter til Israel som
folk. Derfor venter vi på at Israel som folk vil vende om og motta Jesus som sin Messias
og at Peters ord blir oppfylt: «Da skal Herren gi tider med lindring (bokstavelig oversatt:
oppåndelse) og han skal sende den Messias som er bestemt for dere (jødene) Jesus.»
Apg 3:20.

3. Jesu gjenkomst
Samstemmig vitnesbyrd
Det nye testamentet (NT) vitner samstemmig om at Jesus har lovet å komme igjen.
Gjenkomsten og de ting som følger med, har vært en viktig del av forkynnelsen helt fra
starten av. Vi ser det bl.a. i Peters tale i Apg 3:19–21.
Det samme viser Tessalonikerbrevene som er blant de eldste skrifter i NT. På sin 2.
misjonsreise (år 50–52) kom Paulus til Tessalonika. Der samtalte han i synagogen på tre
sabbatsdager før han ble jaget fra byen. Noen ble vunnet for troen på den korte tiden. I
brevet Paulus senere sender dem, skriver han om Jesu Kristi komme, vår samling hos
ham, om frafallet og antikrist og sier: «Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå
var hos dere?» 2 Tess 2:5.
At temaet er sentralt, ser vi av at Jesu gjenkomst og relaterter utsagn, er omtalt 319
ganger bare i NT. I tillegg kommer alle profetiene i GT. Det er derfor umulig å gå i detaljer.
Men jeg vil forsøke å gi en liten oversikt.

Hviler på Jesu løfte
Gjenkomstforventningen hviler på Jesu eget løfte til disiplene like før han gikk bort. Vi
leser i Joh 14:1ff: «La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud og tro på meg! I min fars hus
er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i
stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer
jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.»
Gjentatt av engler

Løftet om Jesu gjenkomst ble gjentatt av to engler på Oljeberget like etter at Jesus var
tatt bort for disiplenes øyne. I Apg 1:10–11 leser vi: «Mens de stod der og stirret opp mot
himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn i hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske
menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra
dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til
himmelen!»

Gjenkomst i skyen
Her tegnes det opp to konkrete hendelser:
1. Jesus kommer igjen for å hente disiplene til seg.
2. Han skal komme til syne i skyen, slik han ble tatt bort.
Dette siste minner oss om profetien i Daniels bok kap 7:13–14. Der leser vi: «Videre så
jeg i mine nattsyner: Se, med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han
nærmet seg den gamle av dager og ble ført fram for ham. Han fikk herredømme, ære og
rike; folk, og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham.»

Bortrykkelsen
Videre skriver Paulus i oppstandelseskapitlet, 1 Kor 15 fra vers 50: «Men det sier jeg,
brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve
uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal
alle bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de
døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal alle bli forvandlet.»
Dette utfylles med det vi leser i 1 Tess 4:15–17: «For dette sier vi dere med et ord av
Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i
forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et
bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først
oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i
skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.»
Bortrykkelsen som vi kaller denne begivenheten, har altså sammenheng med Jesu
gjenkomst i skyen.

Atskillelse
Jesus selv taler også om hva som skal skje når Menneskesønnen kommer: «Da skal to
menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner
skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.» Matt
24:40–41.
Denne gjenkomsten fører altså til en atskillelse av mennesker som før var sammen. Noen
fortsetter sitt liv på jorden, mens de frelste blir forvandlet og tatt bort.
Når skal dette skje?
Når skal dette skje? Paulus og disiplene trodde iallfall i begynnelsen at noen av dem
skulle oppleve dette i levende live. Men gjenkomsten og bortrykkelsen kom ikke så fort
som de hadde håpet. I 2 Peters brev ser vi at noen opplever dette som et problem. Peter
refererer hva noen sier: «Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst?» 2 Pet 3:4. Og han
fortsetter: «Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag
som tusen år og tusen år som én dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det
for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt,
men at alle skal komme til omvendelse.» v 8–9.
Forskjellige tegn varsler hans komme

Jesus varsler selv at gjenkomsten skjer brått og uventet som vannflommen på Noas tid.
Men den som er beredt til å møte Jesus, er rede til å ta imot ham. For selv om ingen vet
dag og time, har Herren fortalt oss om tegn som viser at tiden er nær. Jeg skal kort
referere noe:

Det kommer falske messiaser, det blir trengsel og tegn i sol og måne. Stjerner faller ned
og himmelens krefter rokkes. «Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og
alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på
himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende ut sine engler med veldig
basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene
ende til den annen.» Matt 24:30–31.

Andre tegn på Jesus komme
Herren har også gitt oss andre tegn på sitt komme. Det ene er evangeliets tegn:
«Evangeliet om rike skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og
så skal enden komme.» Matt 24:1

Det andre er Jerusalemtegnet: «Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil
hedningefolkenes tider er til ende,» sier Jesus, Luk 21:24.

Det tredje er «Antikrists tegn». Paulus sier: «For først må frafallet komme, og syndens
menneske (Antikrist) åpenbares.» 2 Tess 2:3.

Det fjerde er Israels omvendelse. På pinsedag sier Peter sier til sitt folk: «Gjør derfor bot
og vend om dere, så skal deres synder bli strøket ut. Da skal Herren gi tider med lindring
(oppåndelse) , og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus,» Apg
3:19–20.
I dag er evangeliets tegn i ferd med å oppfylles. Det samme gjelder Jerusalemtegnet og
Israels omvendelse. Derfor har vi grunn til snart også å vente Antikrist.
Påskynde gjenkomsten
Menigheten har mulighet til å påskynde Jesu gjenkomst. Det skjer ved misjonsarbeid
blant alle folkeslag og blant Jesu eget folk. Jesu soningsdød for hele menneskeheten må
proklameres for alle folkeslag. Den store festen kan ikke begynne før gjestene er innbudt
så de kan komme.

Den første oppstandelse
Paulus forteller at «alle skal få liv ved Kristus. Men hver og en i sin orden: «Kristus er den
første, deretter de som hører Kristus til, når han kommer.» 1 Kor 15:22–23.
Det samme sier Åpenbaringsboken helt i tråd med Paulus. Når Jesus kommer igjen, blir
dyret (Antikrist) og den falske profet blir grepet og Satan blir bundet for 1000 år. De som
ikke hadde tatt dyrets merke eller tilbedt ham, «ble levende igjen og hersket sammen
med Kristus i 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette
er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse.
Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere
med han i tusen år.» Åp 20:4b–6.

4. Riket for Israel
Israel har fremdeles en plass i frelseshistorien og Guds plan med verden, men hvordan?
En omstridt sak når det gjelder profetiene er Riket for Israel, eller tusenårsriket. I
Åpenbaringsboken er dette den siste perioden i dette verdensløp før alt gjenskapes.
Bibelens løfter om en ny tid for Israel

Bibelen har mange løfter om en ny tid for Israel. Når det gikk som galest for folket, stod
profetene fram og talte om den nye kongen av Davids ætt, Messias, og de vidunderlige
tider som skulle følge med ham.
Profeten Jeremia sier: «Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg lar en
rettferdig spire vokse fram i Davids ætt. Han skal være konge og styre med visdom og
gjøre rett og rettferd i landet. I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Og dette
er navnet han skal få: Herren vår rettferdighet.» Jer 23:5–6.
Eller vi tenker på hva som står om de siste dager hos profeten Mika: «For Herrens lov
skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte rett mellom mange folk, felle
dom for mektige folkeslag langt borte. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene
til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot fok og ikke lenger lære å føre krig.»
Mika 4:2b–3.

Disiplenes lengsel
Det er ikke rart at slike profetier skapte en lengsel hos disiplene etter å oppleve disse
dager. På veien til Emmaus den tredje dagen etter korsfestelsen sier to av Jesu venner:
«Men vi håpet at det var han som skulle forløse Israel….» Og vi kjenner Jesu svar: «Måtte
ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Luk 24:21, 26.
Jesu oppstandelse gjør at forventningen lever videre slik vi ser det i Apg 1. Jesus
samtaler med disiplene og ber dem vente i Jerusalem for å bli døpt med Den Hellige Ånd.
«Mens de var samlet, spurte de ham: Herre, vil du på den tid gjenreise riket for Israel?»
(Apg 1:6)

Guds løfte
Allerede i forbindelse med Jesu fødsel, får vi et veldig løfte fra Gud. Engelen sa til Maria:
«Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal
være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og
han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans
kongedømme.» Luk 1:31–33.

Tosidig frelse
Ikke alle forstod at den frelsen Jesus kom med er tosidig. Men Sakarja, far til Døperen
Johannes, taler profetisk om det i sin lovsang: Israels Gud «har oppreist et frelsens horn
for oss i sin tjener Davids ætt, slik han lovte det for lenge siden da han talte gjennom sine
hellige profeter om å frelse oss fra våre fiender og fra alle dem som hater oss. Han vil vise
miskunn mot våre fedre og komme i hu sin hellige pakt og løftet han gav vår far Abraham
med ed, så vi frelst fra fiendehånd og uten frykt kan tjene ham for hans åsyn i fromhet og
rettferd alle våre dager.»
Og vi leser videre: «Og du, barn ,(Johannes) skal kalles Den Høyestes profet. For du skal
gå fram foran Herren og rydde vei for ham og lære hans folk å kjenne frelsen, ved at deres
synder blir tilgitt,» Luk 1:69–77.
Her tales det både om en legemlig/politisk og en åndelig frelse. Derfor kan vi ikke nøye
oss med den åndelige delen og hoppe over spørsmålet om Riket for Israel.
Ikke bare åndelig

Noen lar seg nok lure til å omtolke riket til en åndelig størrelse. Jesus stod jo fram og sa:
«Meg er gitt all makt i himmel og på jord!» Matt 28:18. Hvis dette er uttrykket for
fullbyrdelsen av profetien om riket, var jo Riket kommet allerede, og vi trengte ikke
fortsette be: «Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden». Da ville
heller ikke gjenkomsten i skyen og bortrykkelsen ha noen mening. Da ville Jesu
gjenkomst være en gjenkomst til den endelige dom.
Gåtefulle ord

Vi må i sammenhengen ta med noen merkelige ord av Jesus. Peter spør ham: «Hva så
med oss? Vi vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Jesus sa til dem: Sannelig sier
jeg dere: Når verden skal fødes på ny, og Menneskesønnen sitter på sin trone i herlighet,
da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.»
Matt 19:27–28.

Og vi husker at mor til Sebedeus-sønnene kom til Jesus og ae ham: «Si at disse mine to
sønner skal få sitte ved din side i ditt rike, den ene på høyre og den andre på venstre
side.» Og vi husker Jesu svar: «Hvem som skal sitte ved ved min høyre eller venstre side,
er det ikke min sak å avgjøre. Der må de sitte som min Far har bestemt til det.» Matt 20:21
og 23.

Tusenårsriket
Vi kan ikke ut fra Skriften si så mye om Riket for Israel. Det står for lite konkret om dette i
Bibelen. Men Åpenbaringsbokens tale om tusenårsriket gir svaret på noen spørsmål. Det
synes å være en fremtidig mellometappe på rikets vei til fullendelsen, Åp 20:1ff. Det ser
ut til å bli en blomstringstid under det forløste Israels førerskap.
Jesus Kristus hersker i dette riket. Men er han synlig tilstede i Jerusalem som konge? Jeg
har tenkt mye på det. Hvis han er en synlig Herre og konge, hvordan kan da folk i
avslutningstiden av Riket igjen falle fra Ham som de ser, for å bøye seg under Satans
lederskap? Det virker helt uforståelig.

Og hva er hensikten med bortrykkelsen? Ved Herrens gjenkomst i skyen, kommer riket
med kraft, Mark 9:1. Jesus hersker i dette tusenårsriket sammen med de som har del i
den første oppstandelse. Antakelig skjer dette herredømmet fra himmelen siden de ble
rykket opp for å være sammen med Herren.
Men før dette inntrer og Kristus kommer igjen i skyen for å hente sine, er riket skjult. Det
er en trosvirkelighet midt i denne tidsalder. Likevel er Jesus allerede nå gitt all makt i
himmel og på jord.

Avslutning: Gjenkomst til dom/Den nye jord
Det vi vet er at etter denne riksperioden kommer Jesus til syne på sin trone. Det er
dommens dag og oppstandelsens dag for alle døde.
Da er også døden beseiret som den siste fiende. Alle ting er underlagt Jesus og denne
verdens tidsaldre avsluttes. Jord og himmel renses og nyskapes og vi møter en ny
himmel og jord der rettferdighet bor. Da kommer det nye Jerusalem ned fra himmelen.
Er forsamlingen av dem som var rykket bort i den første oppstandelse med her – de som
fikk plass i faderhuset med de mange rom? Ordet sier iallfall at da skal Guds bolig være
hos menneskene, og Gud selv skal bo hos dem.
Da får profetiene sin endelige og fullkomne oppfyllelse og freden, gleden og livet er uten
ende. ■
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.