gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Gud og AllahAv Thor Evje 2008.09.25

Om Guds navn i Bibelen og Koranen

For ikke mange år siden var kristentroen nokså enerådende i vårt land. Nå har vi et religiøst mangfold hvor særlig muslimene er svært synlige. I Oslo finnes en rekke moskeer, og over hele verden bøyer folk seg for Allah i bønn.Gennesaretsjøen sett fra nordenden. Foto: Ole Bernhard Sørbøe

Er Gud og Allah samme person?

Muslimer tilber Allah, men det er ikke uvanlig å høre at Allah oversettes med «Gud». Det innebærer at Allah bare er et annet navn på den Gud vi tilber som kristne. Men dreier Bibelens Gud og Koranens Allah seg om samme person?

Den som mener noe annet, får problemer. I arabiske bibeloversettelser brukes Allah der den greske grunnteksten i Den nye testamente bruker theos/ho theos, gud/Gud, og den hebraiske grunnteksten til Det gamle testamente tilsvarende bruker elohim/haelohim 1.
Da Bibelen i førislamsk tid ble oversatt til arabisk, ble ordet «Allah» brukt for «Gud». På oppslagsordet Allah i Gyldendals store konversasjonsleksikon står det også: Alla`h. arab. oppr. al-ila`h «guden». Allerede før Muhammed var A. blitt en slags overgud. Det var bl.a. han som hadde skapt alle ting…
Derfor kunne Allah den gang brukes til oversettelse av ordet «Gud». Men ifølge islam har ikke Allah noen sønn. Da blir det vanskelig å sette likhetstegn mellom islams Allah og den Gud vi kjenner fra Det nye testamentet.


Mange arabiske avguder

Mange arabere var kristne før Muhammeds tid, men mange var også polyteister. De dyrket måneguden, solguden, som var månegudens hustru, stjernene som var deres døtre, (naturguder) og mer enn 300 andre guder. Helligdommen i Mekka, Kaba 2, med den svarte steinen, var senter for gudsdyrkelsen og et religiøst valfartssted.


Allah og Kaba var kjent

Muhammed knyttet sine åpenbaringer til én av de arabiske guder, Allah, og forkastet de øvrige (av)gudene. Videre fikk den gamle helligdommen, Kaba, også en plass i islam. Måneguden, Hubal, ble tidligere dyrket der som hovedgud sammen med de øvrige gudene3. Da er det kanskje ikke så underlig at vi finner en månesigd på toppen av minareten i enhver moske?
Månen har stor betydning i islam. Deres måneår styrer de religiøse fester som forskyves med noen dager hvert år.
Jødiske og kristne religiøse fester er også avhengig av månens gang, men verken jøder eller kristne kan knyttes til månedyrkelse, se 1 Mos 1:14–18.

Ved overgangen til islam overtok Allah månegudens plass i Kaba, og Kaba var jo kjent fra før for de arabiske poyteister. Det nye var at Muhammed understreket at det bare er én gud. Islams trosbekjennelse lyder slik bokstavert med latinske bokstaver: «Ashhad la illah illa allahu wa muhammadun rasulu allahi.» På norsk: «Jeg bevitner (at det finnes) ingen guddom utenom Allah og Muhammed (er) Allahs sendebud.» Tidligere var det ikke mange monoteister utenom jøder og kristne.


Guds navn

Jøder og kristne tror på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Ifølge Den hebraiske bibel åpenbarte han sitt navn for Moses, 2 Mos 3:13–15. I grunnteksten skrives Guds navn med de fire konsonantene JHVH og betyr «Han Er». Men for lenge siden sluttet jøder å uttale navnet når de leser Skriften. Istedenfor leser de vanligvis (Adonai) som betyr «Herren».

Da den hebraiske grunnteksten ca år 200 f.Kr. ble oversatt til gresk i den oversettelsen som kalles Septuaginta, ble denne lesemåten brukt. Heller ikke i de nytestamentlige skrifter finnes Guds navn. Som i Septuaginta brukes det greske ordet kyrios/ho kyrios som betyr Herre/Herren.

Bibeloversettelser til nye språk fortsetter denne tradisjonen. Vi finner ikke Guds navn i vanlige oversettelser. Grunnteksten fravikes og Septuagintas lesemåte brukes. istedenfor gudsnavnet JHVH brukes vanligvis «Herren». Men det er jo ikke Guds navn!


Vanskelig å oversette Bibelen

Det er alltid vanskelig å oversette Bibelen til et annet språk. Vi må bruke ord som ikke alltid har samme meningsinnhold som grunnteksten. Målet er likevel å få en oversettelse som mest mulig samsvarer med Bibelens grunntekst.


Tror vi på Muhammed?

Ifølge islam er Allah navnet på den eneste Gud, den Gud som Abraham og hans slekt dyrket. Spørsmålet dreier seg altså om vi tror på Muhammeds åpenbaringer og lære. Kan vi som kristne anerkjenne islams guddom, Allah, som identisk med Bibelens Gud?


Ikke samme Gud

Selv om arabiske bibeloversettelser bruker Allah der det i grunntekstene står «gud/Gud», mener jeg at det blir helt galt å sette likhetstegn mellom Bibelens Gud og Koranens Allah. Det er flere grunner til det:

1. Allah er i islam definert helt forskjellig fra Bibelens Gud. Allah har ingen sønn, mens Det nye testamente omtaler Jesus som Guds sønn i enestående forstand.
2. Allah fungerer som egennavn på samme måte som JHVH. En oversettelse fra hebraisk til arabisk skulle, om dette ble tatt til følge, medføre at gudsnavnet Allah ble brukt der Den hebraiske bibel bruker gudsnavnet JHVH. Men det er ikke saksvarende siden Allah sannsyligvis opprinnelig betydde «guden» og JHVH betyr «Han Er». Derfor brukes ikke Allah istedenfor gudsnavnet JHVH.
3. Arabiske bibeloversettelser bruker Allah der Den hebraiske bibel og Det nye testamente bruker «gud/Gud». Men skulle oversettelsen vært saksvarende i dag, burde det mer nøytrale gudsbegrepet «illah/al illah» (gud/Gud) heller brukes.
4. Hvor problematisk det kan være å oversette Bibelen til arabisk når «Allah» brukes som oversettelse av ordet «gud/Gud», ser vi bl.a. i Johannes 1:1–2. Nedenfor gjengir jeg teksten på norsk, gresk, moderne hebraisk (ivrit) og arabisk bokstavert med latinske bokstaver:

Vers 1ab: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud,
(gresk) En arkje en ho logos kai ho logos en pros ton theon
(ivrit) Bereshit haja Hadavar vHadavar haja etzel Haelohim
(arabisk) fi al-bida’ kana al-kalima, wa al-kalima kan lada allahu,

Vers 1c: og Ordet var gud.
(gresk) kai theos en ho logos
(ivrit) velohim haja Hadavar.
(arabisk) kan al-kalima allahu.

Vers 2: Han var i begynnelsen hos Gud.
(gresk) Hutos en en arkje pros ton theon.
(ivrit) Ho haja bereshit etzel Haelohim.
(arabisk) hadha kan fi al-bida’ ’inda allahu.


Den arabisken teksten sier altså:

Vers 1: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Allah, Ordet var Allah.

Vers 2: Han var i begynnelsen hos Allah.
Vi ser at Allah brukes der den greske grunnteksten bruker gud/Gud. Siden Joh 1:14–16 forteller oss at Ordet er Jesus Kristus og at han (Ordet) er Guds enbårne Sønn, innebærer den arabiske oversettelsen for det første at Jesus Kristus er Allah, og for det andre at Jesus Kristus i begynnelsen var hos Allah. Dette er god kristen teolog. Men islams trosbekjennelse sier jo at det ikke er noen annen guddom enn Allah, og Allah har ingen sønn! Hvordan kan da Ordet (Jesus Kristus, Guds Sønn) være Allah og samtidig Allahs sønn som i begynnelsen var hos Allah? Holder vi oss til islams definisjon av Allah, blir dette selvmotsigende, og vår Gud og Allah er ikke samme guddom.


Oppsummering:

Bibelens gudsnavn, JHVH, og islams gudsnavn, Allah, har helt forskjellige betydninger og kan ikke sammenstilles.

Etter Muhammeds tid blir det også feil å bruke Allah der den greske grunnteksten bruker ϑεος/ο ϑεος (theos/ho theos), gud/Gud, og den hebraiske grunnteksten tilsvarende bruker elohim/haelohim. Ovenfor har jeg vist at den arabiske oversettelsen blir selvmotsigende.

Vi ser også at Allah fungerer som et egennavn, mens det nevnte greske og hebraiske gudsbegrep i Bibelen fungerer både som navn og fellesbetegnelse.

Når Allah brukes som oversettelse av det bibelske gudsbegrepet, gir det i dag rom for en sammenblanding av begrep som ikke går sammen. For ikke å skape religionssamrøre mener jeg rent prinsippielt at det må skilles mellom Allah og theos/ho theos, elohim/haelohim. Allah er siden Muhammeds tid islams guddom, og er helt forskjellig fra Bibelens Gud, JHVH («Han Er»), som er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud og Jesu Kristi Far.


Noter:

1. I Biblia Hebraica finner vi «Elohim» brukt om Israels Gud allerede i 1 Mos 1:1. Ordet som står i flertall, betyr ordrett «Guder», men der og lignende steder står det tilsvarende verbet i entall. Dette kalles majestetspluralis. (Sml. Kongens bruk av «Vi» om seg selv.) Sammen med den foranstilte bestemte artikkel, «ha», dreier ordet seg helt entydig om den ene, sanne Gud.
Uten artikkel kan «elohim» også brukes som betegnelse på andre guder (avguder). En annen bruk av ordet finner vi i 2 Mos 4:16 der Moses står i Guds sted som Elohim overfor Aron.
Det finnes også en kortform for gudsbegrepet: «El». Det er lett gjenkjennelig i flere hebraiske navn. Kortformen finner vi også i Det nye testamente der Jesu rop på korset er gjengitt på hebraisk i Matt 27:46.
2. På oppslagsordet «Kaba» i Gyldendals store konversasjonsleksikon står det bl.a.: «Ifølge muhammedansk tradisjon er Kaba bygget av Adam og gjenreist av Abraham etter syndfloden. Sikkert er det at Kaba var en arabisk helligdom lenge før Muhammeds tid; men Muhammed innlemmet i sin religion denne helligdommen og de skikker som knyttet seg til den.»
3. Se artikkel på internett av Brother Andrew: Hubal, the moon god of the Kaba.

 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.