gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


SabbatenAv Charles Hansen 2011.02.02

Når Herrens høytider omtales i 3. Mos. 23 , så nevnes den ukentlige høytiden, sabbaten, først. Den er nemlig jødenes viktigste høytid. Sabbaten kalles derfor for høyhellig. 3.Mos. 23:3. Det sies ikke om de andre høytidene, med unntak av den store forsoningsdagen. 3.Mos. 23:32.


Hanokkálysestaken

Det hebraiske ordet shabat betyr avstå fra arbeid, dvs. hvile. Gud avsto fra sitt arbeid nettopp på den sjuende dagen ved skapelsen. 1.Mos. 2:2. Av den grunn skilte han den ut fra andre dager og velsignet den. 1.Mos. 2:3. Ved Sinai fikk Israels folk påbud av Herren om å holde sabbaten: "Kom hviledagen i hu så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid". 2.Mos. 20:8-10.

Guds utvalgte folk skulle altså ligne sin Gud ved å holde sabbaten. 2.Mos. 20:11. Gud trengte ikke å hvile, men gjorde det på sabbatsdagen, fordi han var tilfreds med sitt skaperverk. Jes. 40:28. Mennesket derimot trenger hvile. Ikke minst etter at det ble lagt under forgjengelighet. Rom. 8:20. Arbeidet fører nå til at mennesket blir sliten. 1.Mos. 3:19. I sannhet kunne Jesus si: "Sabbaten ble til for menneskets skyld". Mark. 2:27. Skriften nevner ingen overholdelse av sabbaten verken under patriarktiden eller fangenskapstiden i Egypt. Det er først i forbindelse med at mannaen falt i ørkenen, at overholdelse av sabbaten blir nevnt i forbindelse med Israel. 2.Mos. 16:1-36. Dette var en forespeiling av hva som snart skulle komme ved lovgivningen på Sinai. Der fikk Israel påbud om sabbaten ikke bare fordi folket trengte hvile, men også fordi det sto i et særskilt forhold til Gud.

"Herren sa til Moses: Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at jeg er Herren som helliger dere. Derfor skal dere holde sabbaten". 2.Mos. 31:12-14. Sabbatsfeiringen har derfor fulgt Israels folk helt fra det sto ved Sinai. For dem har hviledagen vært som en brud, som en lengter etter. Og for dem har helligdagen vært som en dronning, som en vil ære.

Feiringen har begynt ved solnedgang fredag og blitt avsluttet ved solnedgang lørdag. Begge ganger når tre stjerner har vist seg på himmelen. Sabbatsmåltidet i hjemmet har stått helt sentralt. Det har begynt med at husmoren har tent to sabbatslys og fremsagt velsignelsen. Dette fordi loven sa: "Det er sabbat for Herren hjemme hos dere alle". 3.Mos. 23:3. Sabbaten har altså blitt feiret i fellesskap. Men ikke bare i hjemmene, men også i synagogene. For Mose lov sa at på sabbatsdagen skulle det være "en hellig sammenkomst". 3.Mos. 23:3. Opplesningen fra loven og profetene har derfor vært en fast skikk i synagogene gjennom århundreder. Apg. 13:15. Dette var også en praksis som Jesus var vel kjent med. Luk. 4:16.

Hva Mose lov påbød om sabbaten, har blitt fortolket av de jødiske skriftlærde. Dermed er det blitt nedskrevet hele 1521 sabbatsforskrifter i Talmud. Sabbaten har gjennom dette blitt forvansket fra å være en glede til å bli en byrde. Jesus tok et kraftig oppgjør med dette. Matt. 12:1-8. Sabbaten var jo ikke knyttet til trelldom, men til frihet. For Gud sa: "Du skal huske at du selv var trell i landet Egypt, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen". 5.Mos. 5:15. Det er Israel som har fått befaling om å holde sabbaten. Slik har de jødiske skriftlærde forstått ordene i 2.Mos. 31:16-17: "Israels barn skal ta vare på sabbaten, så de holder den slekt etter slekt, en evig pakt. Den skal være et evig tegn mellom meg og Israels barn". Slik forsto også de første kristne det. Når apostelmøtet fant sted i Jerusalem, ble ikke hedningene som var blitt kristne pålagt å holde sabbaten. Apg. 15:20-32. Hedningene trengte ikke å bli jøder for å bli frelst. Men da trenger heller ikke jøder å bli hedninger for å bli frelst. Ef. 2:18.

Overholdelse av sabbaten skal derfor ikke være noe stridsspørsmål. "La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat"! sier Paulus i Kol. 2:16. Isteden kommer apostelen med dette rådet: "Den ene setter én dag høyere enn en annen dag. Den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn"! Rom. 14:5. Lærdommen for oss når vi leser om sabbaten, er at det må være en rett veksling mellom arbeid og hvile. 2.Tess. 3:10. Mark. 6:31.

Men sabbaten har ikke bare en praktisk side, men også en profetisk side. Den er "en skygge av det som skulle komme". Kol. 2:17. Grunnet synden ble menneskene hvileløse og urolige. Men Gud hadde en frelsesplan for syndere. Han ville innby dem til sin hvile. Hebr. 4:10-11. Men da måtte syndere bli forløst. I 3.Mos. 23 er Guds hvile omtalt gjennom den ukentlige høytiden. Men Guds forløsergjerning for å føre oss til denne hvilen er omtalt gjennom de årlige høytidene. Bare forløseren Jesus Kristus kan føre oss til denne hvilen. Syndere som kommer til Jesus får denne hvilen. Matt. 11:28. Og disipler som lærer av Jesus finner denne hvilen. Matt. 11:29. Men Guds hvile er også noe fremtidig: "Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk". Hebr. 4:9. Som sabbaten fullendte en uke, så vil Guds hvile innebære en fullendelse. Kristi menighet vil oppleve denne ro. 2.Tess. 1:7. Israel vil oppleve denne ro. Jer. 31:3. Og hele skaperverket vil oppleve denne ro p.g.a. forløsningen i Kristus Jesus. Jes. 14:7.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.