gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


PåskenAv Charles Hansen 2011.05.29

Når Herrens høytider omtales i 3Mos 23, er påsken den første årlige høytiden som nevnes, 3Mos 23:4–5. Den skulle feires til minne om Israels utgang av Egypt, 2Mos 12:1–14. Denne hendelsen skapte et helt nytt avsnitt i Israels historie.Statsminister David Ben Gurion sammen med sin provisoriske regjering den 14. mai 1948

Med utgangen av Egypt fikk Israel en ny kalender, den religiøse kalender. Nyttårsmåneden kom på våren, 2Mos 12:2. Denne måneden som kalles aviv eller nisan tilsvarer mars/april, 2Mos 13:4, Neh 2:1.

Påsken skulle feires på et nøye fastsatt tidspunkt: «I den første måneden, på den fjortende dagen i måneden, mellom de to aftenstundene, er det påske for Herren», 3Mos 23:5. Da skulle påskelammet slaktes, 2Mos 12:6. Dette skulle skje mellom de to aftenstunder dvs. ved solnedgang, 5Mos16:6. For fariseerne var dette tiden mellom kl. 15.00 og 18.00 på ettermiddagen da sola var i nedgang. Men for saddukeerne var dette mellom solas nedgang og mørkets frembrudd.

Før påskelammet ble slaktet, skulle husfaren ta ut lammet den 10. nisan. Så skulle det prøves fram til den 14. nisan, 2Mos 12:3–6. Påskelammet måtte oppfylle tre kriterier: Det måtte være lyteløst, av hankjønn og årsgammelt, 2Mos 12:5.
Etter at påskelammet var slaktet, ble blodet strøket «på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus» hvor israelittene befant seg i Egypt den første påsken, 2Mos 12:7. Da den tiende landeplagen rammet Egypt, ble de førstefødte av folk og fe som var bak blodbestenkte dører, ikke rammet. De opplevde hva Herren hadde sagt: «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi», 2Mos 12:13. Det hebraiske ordet pesach som oversettes med påske, betyr forbigang.

Etter slaktingen og blodstrykningen ble påskelammet stekt og spist sammen med usyret brød og bitre urter, 2Mos 12:8.
Den første påsken var dette et hastemåltid som ble spist stående med sko på føttene og med stav i hånden, 2Mos 12:11. Siden når folket kom inn i løfteslandet, ble det skikk å ligge til bords under påskemåltidet, Joh 13:23. Det var et tegn på at folket var ført til hvile.

Det ble senere vanlig å feire påskemåltidet etter en bestemt orden kalt «seder». Til denne orden hørte det med å synge lovsangen dvs. Salme 113 – 114 ved begynnelsen og Salme 115 – 118 ved slutten av påskemåltidet, Matt 26:30.
Fra kong Josias reformasjon i 622 f.Kr. fant påskeslaktingen og påskemåltidet sted bare i Jerusalem, 2Kong 23:21–23. I Jerusalem ble det derfor vanlig å gi gratis losji til de mange pilegrimene som kom til høytiden, Mark 14:12–16.

Påsken var blant de høytidene der voksne menn i Israel var pålagt å møte fram i Jerusalem, 5Mos 16:16. Påsken er en viktig hendelse for å føre mennesker til Guds hvile. Høytiden peker bakover til det som skjedde ved Israels utgang av Egypt. Da ble folket forløst av Herren, som han selv sa: «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset», 2Mos 20:2.

Men påsken peker også fremover mot det som skulle skje da Kristus kom, Kol 2:16–17. Av den grunn sier Paulus i Ef 1:7: «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom». For å bli vår forløser måtte Kristus først tas ut som vårt påskelam. Det var Gud Fader som tok ut Guds Sønn som offerlammet før verdens grunnvoll ble lagt, 1Pet 1:20. Og han ble tatt ut som Guds lam for en hel verden, Joh 1:29.36.

Under sitt jordeliv ble Jesus prøvd om han virkelig var lyteløs og ulastelig. Vennen Peter sa om ham: «Han som ikke gjorde synd», 1Pet 2:22. Forræderen Judas Iskariot omtalte Jesu blod som «uskyldig blod», Matt 27:4. Og landshøvdingen Pontius Pilatus måtte erkjenne om Jesus: «Jeg finner ingen skyld hos ham», Joh 18:38. Gud selv sa om ham: «I ham har jeg velbehag», Matt. 3:17.

Denne Jesus ofret seg frivillig for syndere på korset. Det skjedde til fastsatt tid en ettermiddag i Jerusalem: «Men fra den sjette time falt det mørke over hele landet, like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: Eli, Eli, lama sabaktani? Det betyr: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg»? Matt 27:45–46.

Apostelen Johannes var til stede på Golgata og så at de romerske soldater brøt bena på de to røverne, men ikke på Jesus, Joh 19:32–33. Det var fordi Jesus var påske-lammet, om hvem det het i 2Mos 12:46: «Dere skal ikke bryte noe ben på det».

Ingen tok Jesu liv på korset. Han satte det selv til, Joh 10:17–18. Dermed kan vi slå fast med apostelen Paulus: «Vårt påskelam er slaktet, Kristus», 1Kor 5:7. Som følge av dette, er verdens synd blitt sonet, 1Joh 2:2.

Ingen israelitt ble frelst bare ved at påskelammets blod ble utøst i Egypt. Påskelammets blod måtte anvendes på husets inngang, 2Mos 12:7.
Ved å tro ordet om korset, anvendes Kristi blod på våre liv i dag. Vi erfarer da «bestenkning med Jesu Kristi blod», 1Pet 1:2. Da kan en eie denne frelsesvisshet: «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam», 1Pet 1:18–19.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.