gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


LøvhyttefestenAv Charles Hansen 2012.11.08

I 3.Mos. 23 omtales Herrens høytider. Den sjuende årlige høytiden som nevnes der er Hag Hassukkot, løvhyttefesten. 3.Mos. 23:33-44. Om den var dette fastsatt: "Fra den femtende dagen i denne samme sjuende måneden, skal løvhyttefesten holdes for Herren. Og den skal vare i sju dager". 3.Mos. 23:34. Denne høstfesten fant altså sted i måneden Tishri, som tilsvarer september / oktober. Denne festen ble feiret som en minnefest: "Dere skal bo i løvhytter i sju dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter, for at deres etterkommere skal vite at jeg lot Israels barn bo i løvhytter da jeg førte dem ut av landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud". 3.Mos. 23:42-43. Det måtte ikke gå i glemmeboka at Gud sørget for Israel under ørkenvandringen i førti år.


En hassadisk rabbiner bærer Loláb - de "fire slag" på Sokkåt - Løvhyttefesten

Men festen var også en innhøstingsfest når de kom inn i løfteslandet: "Den femtende dagen i den sjuende måneden, når dere samler inn landets grøde, skal dere holde Herrens fest". 3.Mos. 23:39. Av den grunn kaltes også høytiden for "frukthøstens høytid" og "innsamlingens høytid". 2.Mos. 23:16. 34:22. Alle voksne menn i Israel var pliktige til å møte i Jerusalem på denne løvhyttefesten. 5.Mos. 16:16. De skulle nå få hvile ut etter at innhøstingsperioden var over. Derfor begynte og avsluttet løvhyttefesten med en hviledag. 3.Mos. 23:39. Med seg til løvhyttefesten skulle israelittene ha "frukter av vakre trær, palmegreiner og kvister av løvrike trær og vidjer som vokser ved bekkene". 3.Mos. 23:40. Disse skulle de svinge for Herrens ansikt og de skulle være glade for Herren. Neh. 8:17. Ingen høytid i Israel var så gledesfylt som løvhyttefesten.

Under høytiden skulle det foretas en rekke ofringer. 3.Mos. 23:37-38. Hva som skulle ofres på hver av dagene, er nærmere beskrevet i 4.Mos. 29:12-38. I alt 70 okser skulle ofres i løpet av løvhyttefesten. For israelittene var det 70 nasjoner i verden ut i fra slektshistorien til Noahs sønner Sem, Kam og Jafet i 1.Mos. 10:1-32. Dermed ble løvhyttefesten ikke bare en minnefest om Guds omsorg for Israel, men også en forespeiling av Guds omsorg for alle folk. Sak. 14:16-19. Selve festen varte i en uke, men den hadde en tilleggsdag i den åttende dagen. 3.Mos. 23:36. Denne åttende dagen ble senere feiret som Simchat Torah, lovens gledesfest. Da markeres avslutningen på den årlige lesningen av loven i synagogene.

Fremdeles bygger jødene løvhytter, sukkot, i forbindelse med denne høstfesten. Ordet for hytte er sukkah, som betyr hytte laget av busk eller tregreiner. Sukkah kommer av en rot som betyr gi ly, verne og beskytte. Da Peter foreslo at det skulle bygges tre hytter på det hellige berg, var det åpenbart en slik gledesfest han ville ha der. Luk. 9:33. Under templets tid utviklet det seg ulike seremonier under løvhyttefesten. Salomos tempel ble jo innviet nettopp på den høytiden. 1.Kong. 8:1-66. Under løvhyttefesten ble templet opplyst av store lysestaker som flombelyste ikke bare templet, men også mesteparten av Jerusalem. På denne bakgrunn var det Jesus sto fram og sa: "Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys". Joh. 8:12. Under løvhyttefesten var det hver dag en prosesjon fra templet til Siloadammen, der vann ble hentet i en gullkrukke. Dette vannet ble så brakt til templet, der det ble utøst som drikkoffer mens folket sang: "Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder". Jes. 12:3. På denne bakgrunn var det Jesus sto fram på den siste dagen i løvhyttefesten og sa: "Om noen tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann". Joh. 7:37-38. Jesu ord må også sees i lys av at innhøstingstiden nå var over, og at en ventet på regntiden i Israel. På Hoshana Rabbah, den store frelsens dag som den sjuende dagen i høytiden ble kalt, var det også en prosesjon der en gikk sju ganger rundt alteret med pilekvister i hendene og ba: "Å Herre, frels"! Salm. 118:25.

Denne bønnen vil få sin profetiske oppfyllelse når Jesus ved sin gjenkomst til Oljeberget oppretter tusenårsriket. Sak. 14:4. Åp. 20:1-6. For også løvhyttefesten er "en skygge av det som skulle komme". Kol. 2:17. I tusenårsriket vil løvhyttefesten ikke bare feires av Israels folk, men også av hedningefolkene. I Sak. 14:16 heter det: "Alle de som blir tilbake av alle de hedningefolkene som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i løvhyttefesten". Dette fikk også apostelen Johannes se i syner på Patmos: "En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for Lammet, kledd i lange, hvite kapper, og med palmegreiner i sine hender". Åp. 7:9. En formidabel tilstrømming til Jerusalem og en internasjonal tilbedelse av Messias vil da finne sted. Sak. 8:20-23. En etterlengtet sabbatshvile vil verden da få oppleve. Hebr. 4:9. Men selv da vil de ulydige få merke at regnet ikke kommer, når de ikke har deltatt i løvhyttefesten. Sak. 14:17-19. Det fullkomne kommer først når løvhyttefestens åttende dag, får sin profetiske oppfyllelse. Da er tusenårsriket over, og nye himler og en ny jord der rettferdighet bor, er kommet. 2.Pet. 3:13.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.