gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Israel og pakteneAv Thor Evje 2013.11.06

I Rom 9;4-5 finner vi et betydningsfullt bibelvers. Det Paulus der sier om sitt eget folk, Israel, er viktig bl.a. for forståelsen av jødenes plassering i frelseshistorien:
"De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret, Guds herlighet og paktene, deres er loven, tempeltjenesten og løftene, dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er Gud over alle ting, lovet i all evighet. Amen."Forhenget til et Torahskap

Selv om Paulus følte en stor sorg over at det jødiske folket som helhet ikke hadde tatt imot Jesus som sin Messias, kan han likevel uttrykke seg så positivt! Gud har ikke forkastet sitt folk (Rom 11;1). Guds plan og utvelgelse står fast (Rom 9;11). Tenk om den kristne kirke hadde lært av Paulus og lagt seg på sinne hva han har skrevet her. Det er Israel som har førsteretten til alle Guds løfter. De hører dem til. Jeg skal ikke går inn på alt dette her, men legger hovedvekten på paktene, og i særlig grad Sinai-pakten. En rett forståelse av dette og det som skjedde på Sinai, gir oss dypere innsikt i sentrale ting i vår kristne tro. Det kommer jeg nærmere tilbake til i andre del av denne artikkel i neste informasjonsnummer.

Om paktene
Deres er paktene, sier Paulus. Nå finnes det mange pakter i Bibelen. Derfor bør vi først se litt på hva en pakt er.
En pakt er vanligvis en avtale, en høytidelig overenskomst mellom to likestilte parter der de gjensidig går inn under visse forpliktelser som grunnlag for fellesskap mellom dem.
I Bibelen ser vi forskjellige pakter eller avtaler mellom mennesker. Ekteskapet er en slik avtale eller pakt. Og vi ser at det inngås pakter landene imellom. De mange paktene avspeiler de forhold patriarkene og Israels folk levde under. Det var ingen rettstat som tok seg av menneskers rettigheter. Det måtte den enkelte selv ordne. Paktene ble inngått for å sikre liv og eksistens. Som eks. kan nevnes Abrahams pakt med Abimelek angående brønnen i Be´er-Sheva (1 Mos 21; 22-34).

Pakter mellom Gud og mennesker
Men vi finner ikke bare pakter mellom mennesker. I tillegg ser vi også at det inngås pakter mellom Gud og mennesker. Gud oppretter f.eks. sin pakt med Noa og sin pakt med Abraham. Men den mest kjente er pakten på Sinai. Der opprettet Gud sin pakt med Israel. Det er særskilt paktene med Israels fedre og Sinai-pakten Paulus tenker på i disse ordene i Romerbrevet.

Sinai-pakten
Sinai-pakten er den mest interessante og viktigste i vår sammenheng. Vi kjenner godt paktsdokumentet. Vi har gitt det et eget navn og kaller det for "De ti bud". Ikke nok med det. Vi bruker det selv i opplæring i kristen tro, til tross for at det opprinnelig er en pakt mellom Gud og Israel. For her finner vi viktige regler for samlivet mellom mennesker. Men budene sier også noe om forholdet mellom Gud og mennesker. I vår sammenheng pleier vi å si at den ene tavlen, de tre første budene, tar opp forholdet til Gud. Den andre tavlen tar opp det medmenneskelige. Mange har stor respekt for disse budene, men glemmer den religiøse forankring det har. Folk sier gjerne at de holder de ti bud. Likevel glemmer de bort Gud i sammenhengen.
Dette religiøse pakstdokumentet kalles gjerne for "Den gamle pakt".
I motsetning til "Den gamle pakt" taler vi også om "Den nye pakt". Det har sin klare bakgrunn i profeten Jeremia 31;31 der Gud lover at han vil slutte en ny pakt med Israel og Juda. På denne bakgrunn deler vi Bibelen i to og kaller de gamle jødiske skrifter for Det gamle testamente og den delen som ble lagt til etter Jesus, for Det nye testamente. Det betyr det samme som Den gamle og Den nye pakt. Dette er uheldig fordi det kan oppfattes som et slags kvalitetsstempel på deler av Bibelen. Noe er gammelt - og ikke lenger så aktuelt for oss.
Her må jeg få tilføye noe ikke alle tenker på. "Det nye testamente" heter på hebraisk "Haberit chadasha" = "Den nye pakt". Men hva mener vi med ny? Ordet "Ny" = hebraisk "chadash", finner vi igjen i ordet "Måne" = "Chådesh". Det er en naturlig sammenheng. Månen blir fornyet. Det er den samme gamle måne som kommer fram i fornyet glans etter en runde rundt jorden. Når vi taler om en ny pakt, kan vi ha dette i minne. "Ny" behøver ikke ha samme mening som når det gjelder sko. Vi kaster de gamle og skaffer oss nye. "Ny" kan også bety "fornyet". Når vi kaller den eldste delen av Bibelen for Det Gamle testamente, må ikke det få en klang av noe som er avleggs, som vi ikke lenger trenger å bry oss om.

Hva er nytt i "Den nye pakt"? Først er det skrivepapiret. Den skrives ikke lenger på stentavler, men på hjertets kjødtavler. Dernest bygger den på en annen grunn: Jesus Kristi blod. Men innholdet er det samme.

«De ti bud»
Da Israel dro ut av Egypt og kom til Sinai-ørkenen, fikk de altså det vi kaller “De ti bud”, skrevet på to steintavler som vi gjerne kaller for lovens tavler. De lå gjemt i den kisten vi kaller Paktens ark, som sto i det aller helligste i Tabernakelet, et telt som tjente som menighetens sted for gudstjeneste. Slik måtte det være. På møtestedet mellom Gud og mennesker, måtte selvsagt pakten – avtalen mellom dem – finnes.
Det som hendte mellom Gud og Israel på Sinai, er velkjente ting for oss. Teksten på de to tavlene er kjent. Den uttrykker Guds vilje – som også vi forsøker å leve etter. Men disse ordene er noe mer. Vi bør lære oss til å se at dette er en del av en pakt, en avtale mellom Gud og Israel. Og til denne pakten er det knyttet både forpliktelser og løfter.

Holde pakten
La oss derfor se på pakten Gud har med Israel – og de forpliktelser som følger med.
For at en pakt skal fungere, må begge parter holde sin del av avtalen. I innledningen til pakten i 2 Mos 19; 5-6, leser vi om hvordan Israel oppfordres til det:
"Dersom dere nå vil lytte til mine ord og holde min pakt, så skal dere være min eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg".
Det er litt av et løfte som er knyttet til denne pakten. Men løftet er betinget. Folket må holde pakten.

De ti ord
Når en pakt er gjensidig forpliktende, må den også si hva Gud har forpliktet seg til. Men vi hører ingen ting om det når vi lærer "De ti bud". Likevel finner vi Guds forpliktelse i selve paktsdokumentet i 2 Mos 20;1-17 selv om det ikke fremkommer i våre utgaver av budene.
Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at det ikke er ti bud i dette dokumentet. Enhver oppmerksom bibelleser får problemer med tellingen. For å få det til å bli "ti bud", har vår kirke delt det siste budet i to. Andre har funnet andre løsninger. De tar vers 4-5 som et bud nr. tre - og slipper på den måten å dele det siste budet. Dette budet blir kalt billedforbudet. Men ingen av disse løsningene er riktige. Også den nye bibeloversettelsen fra Bibelselskapet villeder oss her. Som overskrift står det: "De ti bud". Men det burde ha stått: "De ti ord".

Den rette forståelsen finner vi i synagogen. I alle synagoger finner vi en illustrasjon av de to stentavlene der de ti ord er skrevet på hebraisk. Den som er oppmerksom nok og kan de hebraiske bokstaver og ord, vil se at det første av de ti ordene ikke begynner med "Du skal" slik vi kunne vente det, dvs. "Du skal ikke ha andre guder enn meg". Men det begynner slik: "Jeg er". Og det er jo slik vi leser det i 2 Mos 20: "Gud talte "alle disse ord": Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. Du skal… osv."
Hva viser det? Vi har hoppet over det første ordet i pakten. Vi har glemt av det er en avtale mellom Gud og Israel - en gjensidig forpliktelse. Her lover Gud å være Israels Gud - han som har vist sin hellighet for dem i handling. De har sett ham føre folket ut av Egypt. Han er en levende, handlende, frelsende Gud som har vist sin troskap mot Abraham og hans slekt, og åpenbarer seg for dem på fjellet. Til gjengjeld skal Israel leve etter Guds vilje. De skal 1) lytte til hans ord og 2) holde hans pakt.
I de innledende ord forplikter Herren seg til å være Israels Gud. Derfor følger det helt naturlig ut fra dette slik det står videre i paktens ord: "Du kommer ikke til å ha andre guder enn meg".
Når de har Herren som sin Gud, trenger de ikke å ha andre guder enn ham. Grammatikken hjelper oss til å se det. På hebraisk står det ikke: "Du skal/skal ikke". For det er ingen nektelse med imperativ, en befaling, på hebraisk, men en nektelse med indikativ. En bedre oversettelse av ordene er: Du kommer/kommer ikke til … Når han er Israels Gud, trenger de ikke å ha andre guder enn ham. Fordi han er deres Gud, skal de ikke misbruke hans navn osv. Disse ni siste ordene som følger av det første, henger altså nøye sammen med dette. Hos oss har vi misforstått dette, sløyfet det første av de ti ord i pakten, og gjort Sinai-pakten om til bare bud. Dermed mister vi en viktig sammenheng, og har fått problemer med tellingene for å få til ti bud.
Det som er interessant, er om denne nye forståelsen av ordene fra Sinai får noen konsekvenser for oss når vi leser vårt nye testamente. Det skal vi nå se på.

Paktstroskap og rettferdighet
Sinai-pakten, avtalen mellom Gud og Israel, viser både Guds forpliktelse og folkets forpliktelse. Men som jeg har nevnt, er det ikke nok å ha en avtale. Avtalen må holdes. Den som oppfyller pakten og viser sin paktstroskap, ”tsedaka”, som vi oversetter med ”rettferdighet”, kalles på hebraisk for "tsadik", ”rettferdig”.
Disse viktige ordene som vi finner igjen flere steder i De nye testamente, står i en helt bestemt sammenheng i GT. Det hjelper oss i forståelsen av disse skriftstedene å være klar over at ordene ”rettferdig” og "rettferdighet" nettopp finnes i paktssammenhengen.

Abraham og pakten
At det er slik, ser vi ganske tydelig når vi tar for oss teksten der Gud kalte Abraham og opprettet sin pakt med ham. I denne forbindelsen står det: "Abram trodde Herren, og derfor regnet Herren ham som rettferdig"(1 Mos 15;6)
Dette ordet blir sitert i vårt NT for å understreke at vi blir rettferdige ved tro, ikke ved gjerninger. Abraham trodde Gud. Han reagerte på en sakssvarende måte på Guds ord og løfte. Han hadde tillit til Gud selv om det så håpløst ut. Hvordan Gud kunne gi ham barn med Sara, var for ham en umulig tanke. Likevel gikk han ut og talte stjernene på himmelen. Troen førte til handling. Men det var ikke hans reaksjon som gjorde ham rettferdig. Det var Herren som regnet ham som rettferdig.
Dette skriftavsnittet viser oss noe interessant og viktig. Ordene tro, rettferdig og pakt finnes i samme sammenheng. Det viser seg at ordet "rettferdig" er en frelsesterm. Det må forstås innen rammen av pakten. Rettferdigheten er en positiv handling fra Guds side for å frelse sitt folk. Han gjør mennesker rettferdige. Han tilregner dem rettferdighet.
På den annen side viser menneskets rettferdighet seg i tro, tillit og fortrøstning til Gud. Det er ikke oppfyllelsen av budene som er en forutsetning for rettferdigheten i GT. Men budoppfyllelsen er rettferdighet i handling. Abraham ble regnet for rettferdig fordi han trodde Gud.

Guds og folkets rettferdighet
La oss så gå tilbake til Sinai-pakten. Vi kan spørre: Har Gud holdt sin del av avtalen med Israel? Har han ikke hele tiden vist seg som Israels Gud, den Gud som er full av frelse? Da har han vist sin paktstroskap, sin rettferdighet. Da er han rettferdig i forhold til avtalen med folket. Derfor synger også salmisten:
Rettferdig (tsadik) er Herren i all sin ferd
og trofast (chasid) i alt han gjør": (Salme 145,17)

På den annen side kan vi spørre: Holdt Israels folk sin del av pakten? Det vet vi at de ikke gjorde. De sviktet gang på gang. Bibelen er full av beretninger om det. Profetene kommer gjentatte ganger og formaner folket til å vende om til Herren sin Gud. Vi må derfor konstatere: Folket er urettferdig i forhold til pakten. De har ikke vist sin tro på Herren som Abraham viste. Dermed er de under dommen og forbannelsen.

Jesus og rettferdigheten
Dette er bakgrunnen for Jesu Kristi verk. I det han gjør, ser vi hvordan tanken om rettferdigheten føres videre inn i Det nye testamentet og vår kristne tro. La oss begynne med en hendelse ved begynnelsen av Jesu offentlige virke. Da Jesus kom for å bli døpt av Johannes, nekter først døperen å gjøre det. Da sier Jesus:
"Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet".
Det Jesus sier kan synes uforståelig for oss. Men Johannes har forstått det. For Jesu ord får ham til å handle. Han døper Jesus til tross for at han først nektet. Forklaringen ligger i en rett forståelse av ordet rettferdighet, at det har med pakten å gjøre.
Det er rart å tenke på at den gamle pakten fra Sinai er grunnlaget for at Jesus kom og ble døpt av Johannes i Jordan-elven. Får vi tak i det, hjelper det oss til bedre å forstå andre sentrale ord i Bibelen.

Guds rettferdighet
Jeg kan for eks. ta fram et kjent skriftsted som iallfall jeg har hatt problemer med. Det står i Romerbrevet kap. 1:16–17, det ordet som Luther ”oppdaget”:
"For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro".
Nå har vi hørt at Gud gjør mennesker rettferdige. Abraham var rettferdig fordi han trodde Gud. Hans handling kom bare som en bekreftelse hans tro.
Men Israels folk var ikke rettferdige. De hadde brutt pakten. Derfor kommer Jesus for å bli døpt. Han går inn i pakten i folkets sted og tar på seg å oppfylle rettferdigheten. Og han viser sin rettferdighet i sin tro, tillit og fortrøstning til Gud. Hans forhold til Gud avspeilet seg i hans gjerninger.

Jesus er rettferdig, og oppfyller rettferdigheten
Da forstår vi kanskje hva Jesus mener når han sier: "Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet." Kaster ikke dette også nytt lys over ordet i Bergprekenen: "Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle" (Matt. 5:17) Han viste sin paktstroskap. Han gjorde ikke noe galt. Han var rettferdig.

Men Jesu dåp betyr en ting til. Han går inn i vårt sted for å bære vår straff fordi vi har brutt pakten. Slik oppfyller han også rettferdigheten. Han tar følgene av vår synd ved å dø istedenfor oss. Jesus oppfylte all rettferdighet.
Dette har stor betydning for oss alle – ikke bare Israel. Gud har ved troen på Jesus også inngått en pakt med oss, den nye pakt. Israel fikk i sin tid et paktstegn, omskjærelsen. Pakten ble inngått ved at et dyr ble slaktet og blod utgytt.
Den nye pakt ligger i forlengelsen av Guds pakt med sitt folk. Vi har fått "hjertets omskjærelse" og Den nye pakt i Jesus blod. Men som i Den gamle pakt ligger selve kjernen i Den nye pakten på forholdet mellom Gud og mennesker slik det viser seg i praksis. Ved troen oppfylles pakten, og ved troen på Jesus er vi rettferdige for Gud. Derfor heter det også: "Den rettferdige skal leve ved tro". Den som er rettferdig fordi han tror, skal ha livet ved tro. Det er Guds pakt med oss. Da ser vi hvor viktig troen er. Som vi leser i Mark 16;16: "Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt."
Det er nådens utvelgelse som gir oss livet – slik Gud en gang gav Israel livet ved sin utvelgelse av folket og sin pakt med dem. Jesus er vår garanti. Han oppfylte all rettferdighet for oss. Derfor kan menigheten i kraft av troens pakt stå hellig og ren for Herren til tross for at hver enkelt av oss kjenner på vår synd og brist.
Pakten står fast på grunn av at Jesus oppfylte all rettferdighet. 

 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.