gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Hvorfor larmer hedningene?Av Per Braaten 2005.10.08

«Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss». Salm.2,1-3.

Vi lever i en verden full av larm og bråk. Det høres lyd av brølende motorer, larmende maskiner og støyende musikk. Noen ganger er det ikke ørens lyd å få! Stillheten - både den indre og den ytre - er blitt mangelvare i det moderne samfunn. Den «larm» det tales om i Salm.2 er av et helt annet slag. Med sitt profetiske øre oppfanget David lyden av det «bråk» som har sitt utspring i opprøret «mot Herren og mot hans salvede» - det er Jesus Messias. Hvor begynte dette bråket? Hva er årsaken? Når og hvorledes startet det hele? Hvem tok initiativet? Vil denne larmen avta eller tilta i styrke? Vil det noen gang ta slutt? Skal denne profetiske støy bli avløst av en profetisk stillhet? Her reiser det seg mange spørsmål for den reflekterende tanke!Ole Bernhard Sørbøe ved Betesdadammen i Jerusalem

Hvor begynte denne larmen?

Om vi skal driste oss til å sette Salm.2 inn i et større profetisk perspektiv, så kan vi kort antyde at «larmen» av dette opprøret mot Herrens salvede en gang - i en fjerne evighet - begynte blant Guds engler. Det ble bråk i himmelen! Lucifer - morgenrødens sønn og den salvede kjerub, som kanskje var den høyeste skapning innenfor englenes innbyrdes rangordning - gjorde opprør mot Allmaktens Herre. Lucifer ville ikke lenger nøye seg med å være «øverstkommanderende» blant englene. Han ønsket å bli likestilt med Gud, eller kanskje selv å være Gud. Hovmod og maktbegjær - selve ursynden i universet - fikk innpass i hans sinn og hjerte. Dette må vel ha vært den første - og meget spesielle - likestillingskamp. Skriften sier ikke mye om dette, men noen spredte glimt har det behaget Gud å gi oss. Bak de gåtefulle ord i ulike tilbakeskuende profetier - kfr. Jes.14; Esek.28; 1.Tim.3,6; 2.Pet.2,4 og Jud.6 - kan vi med troens øre oppfange ekkoet av denne larmen som en gang ble utløst i himmelen ved Lucifers hovmodige og arrogante opprør mot Gud. Denne opprørsbevegelse var rettet mot den treenige Gud - Fader, Sønn og Hellig Ånd - men ut fra vår ringe forståelse kan det synes som om Lucifer, som vel ikke selv kunne bli treenig, særlig ønsket å erobre SØNNENS plass og posisjon. Det kunne her ha vært interessant å trekke noen paralleller mellom Guds treenighet og den «sataniske treenighet» - kfr. dragen, dyret og den falske profet - slik dette kommer til uttrykk i Åp.13, men dette ville sprenge rammen for denne enkle «artikkelen». Jeg bare minner om at «larmen» - både i Salm.2 og i hele Skriften forøvrig, enten vi nå skuer bakover eller framover - på en helt spesiell måte synes å være knyttet til en dramatisk og dyptgripende konflikt mellom djevelen og Guds Sønn, mellom Kristus og Antikrist, mellom Gud åpenbart i kjød i den historiske Jesus og den demoniske endetidsperson som Skriften betegner som syndens menneske, fortapelsens sønn, den lovløse - som er selve inkarnasjonen og legemliggjørelsen av all satanisk ondskap. Da opprøret mot Herrens salvede opprinnelig begynte i himmelen, var Lucifer alene. I motsetning til Adam som senere ble satt på prøve i Edens have stod ikke Lucifer som «stamfar» eller representant for englenes mange tusener. Gud har handlet med hele menneskeheten i to personer - i Adam og i Kristus - men Gud handlet ikke på samme måte med alle englene i Lucifer. Han stod alene og representerte ingen andre enn seg selv. Han opptrådte bare som «privatperson», men han hadde - så langt vi kan forstå Den Hellige Skrift - en mulighet til å alliere seg med andre engler, i den grad de selv var villige til å bli med på dette opprør mot SØNNEN, og denne mulighet benyttet Lucifer seg av. Jeg kan vanskelig forestille meg at Lucifer med «vold og makt» truet - og langt mindre tvang - noen av englene til å bli med på dette «antimessianske opprør» i himmelen. Det er mye mere nærliggende å anta at de ble forledet, lokket og bedratt - ved forførende list, løgnaktige påstander og falske løfter - til å bli med på dette avskyelige og katastrofale «mytteri» i den himmelske verden. Gud har ikke gitt oss noen klar åpenbaring om dette i Skriften. Det eneste vi med sikkerhet kan si er at noen av englene - med Lucifer i spissen - falt, mens de som forble lydige mot Gud og tro mot den stilling og posisjon som Den Allmektige hadde gitt dem i skaperverket - disse som Skriften benevner som «de utvalgte engler», kfr. 1.Tim.5,21 - ble bevart i sin opprinnelige syndfrihet. Lucifer og hans sammensvorne ble kastet ut av himmelen med «bulder og brak»! Det kan merkes når Gud holder dom! - kfr. larmen av alle profetiske tordenskrall i Joh.Åp. Det må ha senket seg en vidunderlig, hellig og ærbødig stillhet og fred over de gjenværende engleskarer i himmelen - eller kanskje himmelen ble fylt av et rungende Hallelujarop - etter at Lucifer og alle de falne engler var blitt kastet ut. Gud tåler ingen rival ved sin side! Senere har det aldri mer vært noe larmende opprør ved Guds trone, og det kommer heller ikke til å bli det.

Larmen har forplantet seg fra himmelen til jorden.

Da Lucifer var blitt utstøtt fra Guds nærhet brakte han «larmen» med seg til denne jord. I profetisk betydning er Lucifer - etter sitt fall - av natur og vesen en urostifter og fredsforstyrrer. Djevelen er universets største «bråkebøtte», og det til tross for at han noen ganger skaper seg om til en stillfarende «lysets engel». Han har mange kostymer i sin garderobe og er en uovertruffen skuespiller, men hans fiendskap mot Herrens salvede er hele tiden uendret. Han verken vil eller kan angre sin synd. Dette gjelder også de falne engler. De er for evig fanget og totalt forherdet i sin egen protestbevegelse mot universets Herre. For dem finnes det ingen vei til frelse. Forsoningen i Kristus Jesus gjelder ikke dem, for Gud tar seg ikke av engler, kfr. Hebr.2,16. Den profetiske larm som også vi med troens øre kan høre ekkoet av i Salm.2, begynte i himmelen, men den fortsetter her på jorden. Dette vedvarende «bråket» - innenfor tidens historiske ramme - er nøye forbundet med Guds frelsesplan i videste betydning av dette sentrale begrep. La meg her - bare i en parentes - få bemerke at djevelen vet mye mere om himmelen enn hva vi gjør. Han har jo selv vært der i sin første uskyldighetstilstand! Han har vandret omkring i de himmelske regioner, skuet lysglansen fra Guds trone, deltatt aktivt i englenes vakre lovsang og hellige tilbedelse, bevitnet Herrens store gjerninger i de kosmiske dimensjoner og erfart - på en dyptgripende måte - den vidunderlige atmosfære av salighet som fyller himmelens saler - og som intet jordisk språk kan skildre. Men visste Lucifer noe om Guds frelsesplan? Det gjorde han neppe, for dette er noe «som englene trakter etter å skue inn i». 1.Pet.1,12b. Gud samrådde seg ikke med noen av englene da han - før verdens grunnvoll ble lagt - utvalgte og forut bestemte oss til frelse i Kristus Jesus. Den utvelgende nåde har sitt opphav - ene og alene - i Guds kjærlighet og i hans «frie viljes råd». Efes.1,3-5. Det har aldri eksistert noen «forsoningskomite» - eller rådslagningsorgan - av engler i himmelen til frelse for syndere. Det var Gud alene - som ut fra sin frie og suverene vilje, uforskyldte kjærlighet og ubegripelige nåde - bestemte og gjennomførte hele forsoningens plan. Det er mye som Gud ikke har åpenbart for oss. Vi har mange spørsmål som vi ikke kan gi sikre svar på. Og der hvor det har behaget Gud - av ulike grunner som vi ikke forstår - å være taus, der skal ikke vi hengi oss til ørkesløse spekulasjoner. Derfor sier da også Skriften at «Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for oss og for våre barn til evig tid». 5.Mos.29,29. «Vi må lære» - og dette er en viktigere lekse i dag enn noensinne før - «at en ikke skal gå ut over det som er skrevet». 1.Kor.4,6. Legg vinn på Bibeltroskap! Det er uhyre viktig at vi - innenfor alle områder - forholder oss til det som Gud har åpenbart i sitt Ord. Det er her han har tilkjennegitt sine tanker og gitt oss de nødvendige glimt av sin evige frelsesplan. Slik er det for oss, og dette har også djevelen visst å benytte seg av - gjennom hele historien. Nettopp dette har vært en vesentlig årsak til at «larmen» fra himmelen har fortsatt å lyde - på ulike måter - og til alle tider. Satan må være en ivrig «bibelleser»! Han har antagelig gransket De Hellige Skrifter enda grundigere enn noen av oss. Derfor kan han også - om nødvendig i en gitt situasjon - opptre som «Bibellærer». Da Jesus ble fristet - og brukte Guds Ord, som er Åndens sverd, som sitt våpen, og det til tross for at han ellers var en mester til å argumentere - var ikke djevelen snauere enn at han på strak arm siterte et høvelig bibelord han også, der og da, som tilsynelatende passet «som hånd i hanske» i den aktuelle situasjon. Det vitner om en imponerende bibelkunnskap! Og det kan heller ikke råde særlig tvil om at djevelen - med sin superhøye intelligens - må være i besittelse av en særdeles god hukommelse.

Djevelens forhold til Kristus og til Israel.

I den larmen som djevelen har stelt i stand har han - så langt vi kan forstå - fått to viktige opplysninger ut fra Den Hellige Skrift, som begge har med Israel å gjøre. Israel har nemlig en nøkkelstilling i Guds frelsesplan. Djevelen vet at det er Israels oppgave - iflg. Herrens suverene bestemmelse - å gi verden Guds Ord. Det er denne sannhet Paulus har i tanke når han reiser spørsmålet - «Hva fortrinn har da jøden»? - Og han gir selv svaret - «Mye på alle vis! Først og fremst at Guds ord ble betrodd dem». Rom.3,1-2. Det skulle bli Israels historiske oppgave å gi verden det mest dyrebare av alt - Ordet fra Guds hjerte og munn, talt av Israels åndsinspirerte profeter og nedfelt og tilgjengelig for oss i Den Hellige Skrift - det Ordet som aldri kan dø! Og er det noe djevelen frykter og hater, så er det Guds ufeilbarlige sannhetsord! Det er hans høyeste ønske å forkludre, forfalske, latterliggjøre og om mulig tilintetgjøre dette mektige og profetiske sannhetsord. Dessuten forstod djevelen på et tidlig tidspunkt i frelseshistorien - ut fra Skriftens åpenbaring - at Guds Sønn, jødenes Messias og verdens frelser i tidens fylde skulle bli født som sant menneske nettopp innenfor grensen av Israels folk. «Frelsen kommer fra jødene», sa Jesus. Joh.4,22b. Og frelse for syndere er det verste djevelen vet! Avgrunnens bestialske fyrste skjønte - med demonisk innsikt og klarhet - at meddelelsen både av Guds Ord og verdens frelser til en fortapt menneskehet ville være avhengig av nettopp ISRAELS eksistens og fortsatte beståen. Hvis bare Israel som folk kunne bli fjernet fra jordens overflate, ville alle Herrens løfter, messiasprofetier og hele Guds åpenbarte frelsesplan med ett være satt ut av spill. Da kunne Lucifer triumfere! Dette er den grunnleggende årsak - som unndrar seg all psykologisk og menneskeskapt analyse - til djevelens flammende jødehat og all den demoninspirerte «larm» som har fylt historiens århundrer - i ulike «tonehøyder» - til denne dag! Å angripe Israel - med det bevisste mål for øye «å kaste Israel på havet», det vil si å tilintetgjøre det jødiske folk - er samtidig, enten man forstår det eller ei, et angrep både på Den Hellige Skrift og på Herrens salvede, Jesus Messias. Om Israel blir tilintetgjort blir også alle Guds løfter, pakter og profetier som angår Israel «nullifisert» og «ødelagt». Det var noe av dette som var den åndelige realitet - midt på den larmfylte historiske arena - i gammeltestamentlig tid.

Israels konfliktfylte historie.

I hele denne periode - før Jesus ble født - var Israel utsatt for djevelens intense hat. Det «larmet» - det var et mer eller mindre sammenhengende bråk, både politisk, militært og religiøst - hele veien! Mye kunne sies om dette, men for ikke å oppta for mye spalteplass nøyer jeg meg med noen få antydninger. Israel ble kastet inn i en livstruende krise - som handlet om selve deres fortsatte eksistens som folk - allerede under trelldomstiden i Egypt. Den Farao som da befant seg på maktens tinder bestemte ut fra en nøye gjennomtenkt plan at alle guttebarn som ble født brutalt skulle myrdes. 2.Mos.1-2. Det handlet om et regelrett folkemord, en etnisk renselse. Moses ble født med en offisiell dødsdom hengende over sitt uskyldige hode. Dette var et demonisk inspirert forsøk på å utrydde Israel som nasjon. Opphavsmannen - eller inspirasjonskilden til det hele, om du vil - var djevelen, men Farao var det synlige redskap i hans hånd. Hva dette angår står Farao som et profetisk forbilde på endetidens Antikrist. Farao ønsket å knuse Israel som nasjon, og for å nå dette djevelske mål allierte han seg med de okkulte krefter som bl.a. kom til uttrykk ved de egyptiske tegnsutleggeres trolldom og magi. Farao var omgitt av et sterkt og aktivt spiritistisk miljø. Dette vil også prege endetidens Antikrist, bare i enda sterkere grad. Hans bevisste - men til å begynne med kamuflerte - mål vil være å utrydde Israel, og magiske avgrunnskrefter vil stå til hans disposisjon. Den såkalte «okkulte eksplosjon» som har skjedd - og fremdeles skjer - i vår tid, og som synes å ha et globalt nedslagsfelt, er et mektig preludium til all kommende forførelse. Verden vil få se utrolige ting! Det Gamle Testamente presenterer for oss en blodig historie. Israel levde ikke i en religiøs eller filosofisk drømmeverden. Her var kamp på liv og død. Israel befant seg gjentagne ganger i den ytterste fare, men Gud grep inn. Den Allmektige satt ikke som en passiv tilskuer i himmelen til det som foregikk på jorden. Bibelens Gud er verken sosialdemokrat, humanist eller diplomat - og heller ikke pasifist, etter våre begreper. Gud handler på den historiske arena til dom og frelse og til tukt og trøst. Israel syndet seg - i ulydighet og gjenstridighet - ut av Guds vilje og plan, og måtte betale en høy pris for det, men Gud holdt dem urokkelig fast i utvelgelsens mysterium, noen ganger mot deres egen vilje. De er, midt i historien, Guds gåtefulle demonstrasjonsfolk, både hva velsignelse og forbannelse angår. Herren holder Israel i sin hånd, også i de dype frafallsperiodene, og leder folkeslagene på jorden. Det er han som styrer historiens gang. Store riker oppstår og utvikler seg til veldige imperier, for deretter å gå til grunne. Deres plass på den historiske skueplass blir tom og erstattes av andre, men Israel består! De gjennomlever og overlever - iflg. Herrens urokkelige løfter - all slags «larm», for fremdeles å bruke den språklige formulering fra Salm.2. Israel har tatt mange gale avgjørelser og de har syndet både mot Gud og mennesker. For dette er de blitt tuktet og straffet på ulike måter. De har tapt mange militære slag, men har aldri - som folk betraktet - blitt tilintetgjort i noen krig. Og de kommer heller aldri til å bli det! Djevelen har skiftet taktikk og forsøkt å infiltrere Israel ved hjelp av falske profeter. Folket ble forført til frafall fra Gud og avgrunnens fyrste har for en tid kunne triumfere - kanskje viss på at nå var seieren vunnet og Guds frelsesplan ødelagt. Ti av Israels tolv stammer ble bortført og forsvant i verdens store folkehav - unntatt Juda stamme som iflg. den profetiske Ånd skulle bli moderskjødet for den kommende Messias. Djevelen har «larmet» - med varierende lydstyrke og i ulike tonehøyder - men Gud har kontroll!

Profetordets gjentagende oppfyllelse.

Det profetiske innhold i Salm.2, med hele sitt «larmende» opprør mot Herrens salvede, utgjør - fra en side sett - en linje gjennom mange sekler. Erkjennelsen av at de bibelske profetier ofte har en gjentagende oppfyllelse gjennom historiens gang, samtidig som de stadig kommer nærmere det endelige klimaks, er en viktig nøkkel til forståelse av all guddommelig profeti. «Historien gjentar seg selv». På samme måte som det finnes en lang rekke antikristelige personer både i den bibelske og den profane historie, som alle sammen peker fram mot endetidens dominerende og maktsyke Antikrist - kfr. 1.Joh.2,18 - så finnes det også et larmende opprør mot Herrens salvede, ofte synliggjort i angrep på Israel og Guds menighet, som kan høres med troens øre gjennom hele historien. Kfr. Jesu ord til Saulus fra Tarsus da han forfulgte Guds menighet - «Saul, Saul, hvorfor forfølger du MEG»? - og det til tross for at det jo var de kristne han forfulgte! Ap.gj.9,4. All bibelsk profeti går mot et klimaks. Larmen i Salm.2 nådde et foreløpig høydepunkt i Jesu lidelse og død. Dette kommer særdeles klart til uttrykk i Ap.gj.4,23-28. Her blir nettopp dette avsnittet fra Det Gamle Testamente sitert som en «forklaring» - eller «kommentar» - til det drama som utspant seg under den siste påskehøytid i Jesu liv. Da var det mye «bråk» i Jerusalem i forbindelse med arrestasjonen av Jesus i Getsemane have, folkemengdens høye rop, de skriftlærdes falske beskyldninger, løgnaktige påstander, hånlige bemerkninger, soldatenes rå latter, susende sveper og bødlenes tunge hammerslag på Golgata. All denne larmen må ha lydt som den skjønneste musikk i helvete, for det var djevelen som var inspiratoren til det hele. Judas forræderi hadde ikke sitt oppkomme i hans egen livlige fantasi eller pengegriske intelligens. Bibelen sier uttrykkelig at det var satan som inngav Judas den tanke å forråde Jesus. Judas burde i hellig frykt og med avsky i hjerte ha avvist denne blasfemiske forestilling, men han lot denne djevleinspirerte tanke med vitende og vilje få makt over sitt sinn - og det førte til at satan i neste omgang fôr inn i Judas. Han ble besatt! Joh.13,2 og 27. Og da Jesus i Getsemane henvendte seg til sine menneskelige motstandere, erklærte han med åpenbaringens klarhet at «dette er deres time og MØRKETS MAKT». Luk.22,53b. Det var avgrunnens krefter som var på ferde. Djevelen ante nok ikke selv rekkevidden av det han gjorde, for på Golgata vendte Gud nederlag til seier. Historiens største forbannelse ble til den rikeste velsignelse i hele kosmos. Korsets anstøt skulle bli evangeliets kraft. På Golgata «avvæpnet Jesus maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset». Kol.2,15. All den demoniske «larm» som djevelen stelte istand på Golgata er av Gud blitt forvandlet til den skjønneste lovsang som skal fylle himmelen og hele det forløste univers gjennom alle evigheter. For så stor er forsoningens rekkevidde!

Djevelen nekter å innse at slaget er tapt.

Djevelen burde for lenge siden ha innsett at slaget er tapt, men han nekter tydeligvis å akseptere de åndelige frelsesrealiteter. «Han vet at han bare har en liten tid» - Åp.12,12b - og han vet, sammen med demonene, at deres endelige skjebne er beseglet - Matt.8,29 - men dette til tross så fortsetter han å larme, og larmen øker i styrke. Til slutt vil denne profetiske larmen - opprøret mot Herrens salvede som en gang startet i himmelen - utarte til et øredøvende spetakkel før denne tidsalder blir avsluttet med dunder og brak. Djevelens hat mot Jesus Messias, Israels folk og Guds menighet synes bare å ville øke i intensitet. Ingen bør forundre seg over all den antisemittisme som når brer seg rundt omkring i verden. Den lar seg ikke løse ved noe diplomatisk forhandlingsbord, men vil bare tilta i styrke og omfang - og antagelig også i voldsomhet - inntil Antikrist, ved en forførende sjarmoffensiv, vil lykkes å lure Israel inn i en falsk fredsavtale, som i neste omgang vil vise seg å være en pakt med døden. Da vil «larmen» for en kort periode bli ombyttet med «lokkende fløytetoner», men hensikten er hele tiden den samme - å tvinge Israel i kne. Gud har imidlertid sagt at Israel som folk skal bestå. «Så sier Herren, som satte solen til å lyse om dagen, og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han som opprører havet så dets bølger bruser - Herren, hærskarenes Gud, er hans navn: Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt opphøre å være et folk for mitt åsyn alle dager». Jer.31,35-36. Nettopp på grunn av slike løfter - og mange flere - er det at den falne Lucifer intenst ønsker å tilintetgjøre Israel, for på den måten å «beseire» både Bibelen og Bibelens Gud og hele hans frelsesplan. Og sett i dette perspektiv er det alvorlig å tenke på at Koranen så utilsløret oppfordrer til kamp mot Israel. De jøder som ikke vil bøye seg for Islam skal drepes! Tydeligere kan det ikke sies. Innser vi hva som er inspirasjonskilden til denne boken som i dag er blitt så «aktuell» - med all sin forvirrende blanding av sannhet og løgn og med sin klare fornektelse av alle de grunnleggende frelsessannheter om Jesu forsonende død og seierrike oppstandelse? Om dette kunne det være mye å si! Den endelige oppfyllelse av Salm.2 hører enda framtiden til. Da vil opprøret mot Herrens salvede anta globale dimensjoner. Endetidens mennesker - med de politiske ledere i spissen - vil legge for dagen et sterkt ønske om å «frigjøre» seg fra Guds lover, som de oppfatter som en hemmende tvangstrøye for moderne moral og kultur, såvel som fra Guds makt og autoritet. «Jordens konger reiser seg og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss»! Salm.2,2-3. Det vil bli en verdensvid antikristelig og antijødisk allianse mot Herrens salvede. De ti profetiske konger som vi leser om i Dan.7,19-25 - og som vi i avslutningen av denne tidsalder gjenfinner i Åp.17,12-14 - gir alle samstemmig og frivillig sin makt til dyret, det er Antikrist. Den siste kamp er ikke i første rekke en strid om geografiske territorier, men en «krig mot lammet». Det er en ideologisk konflikt. Slik som historiens første konflikt - da Kain slo sin bror Abel ihjel - var en slags «religionskrig», så vil også den siste kamp på den historiske arena, før opprettelsen av det messianske fredsrike, ha klare «religiøse overtoner». Og kampen gjelder ikke bare et opprør mot Lammet, Herrens salvede, men også et angrep på Israel og Jerusalem. Og her skal «alle hedningefolkene» være med. Kfr. Sak.14,1f. I siste instans vil Israel bli stående helt alene mot et helt internasjonalt kobbel av rasende motstandere. Djevelen vil få istand et «lurveleven» - et demonisk inspirert rabalder - i et siste krampaktig, men fullstendig mislykket, forsøk på å «beseire» Israel og jødenes sanne Messias. Vi går mot en larmende avslutning!

Gud lar seg ikke spotte.

Men i avslutningsfasen av denne tilsynelatende uløselige konflikt skal Den Allmektige selv intervenere, ikke bare i den usynlige åndelige sfære, men på den historiske slagmark. Jesu Kristi naglemerkede føtter skal på ny berøre - fysisk - oljeberget. Antikrist og den falske profet, dette gudløse «radarpar», skal bli kastet levende i ildsjøen - Åp.19,20 - for deretter aldri mer å vende tilbake til denne jord. Og Lucifer selv - dragen, den gamle slange, han som kalles djevelen og satan og som gjennom hele historien har forført, narret og bedratt jordens folk og nasjoner på alle nivåer - skal kastes i avgrunnen og settes i foreløpig arrest «for tusen år» bak lås og slå. Åp.20,1f. Da skal det endelig bli slutt på all den «larm» - det bråk, spetakkel og rabalder - som har vært en vond virkelighet gjennom så mange ulike tidsbolker. Tusenårsriket vil bli en velsignet fredsperiode. Da skal Herrens salvede, Jesus Messias, herske over jordens konger og riker - «fra hav til hav og fra elven til jordens ender» - sammen med sin forløste menighet på en måte som vi i dag knapt kan forestille oss. Det leder en tydelig profetisk linje fra Salm.2 i Det Gamle Testamente og fram til Bibelens siste bok - Åp.2,26-27 og 3,21. Underveis har det vært mye larm, men larmen skal stilne og en vidunderlig fred skal senke seg over hele Guds skaperverk. Endelig skal den krigstrette jord få hvile! Det hører med til det profetiske bilde som Skriften tegner for oss at etter Tusenårsrikets velsignede fredsperiode, skal djevelen på nytt få slippe ut fra sitt fengsel. Og det første han gjør - tenk det - er å blåse nytt liv i den gamle antisemittismen! Han har ikke forandret seg noe under sitt lange fengselsopphold. I djevelens vesen og natur er det verken anger, omvendelse eller noen forbedring å spore. Han vil i all evighet bli stående i et fiendtlig forhold til den levende Gud. Mellom disse to personer, Gud og satan, har det aldri vært - og vil det heller aldri bli - noen «våpenhvile». Det er ingen broforbindelse, og helle ikke noe forhandlingsbord, mellom himmelen og helvete! Det siste djevelen gjør - før han for all evighet blir kastet i ildsjøen - er, enda en gang, å stille seg i spissen for et angrep på Jerusalem. Han er en uforbederlig jødehater! Da begynner det å larme igjen, det er det samme bråket som før, men denne gang vil Gud gjøre kort prosess. Opprøret blir slått kontant ned og Gud setter den endelige sluttstrek for alle urostiftere i hele sitt skaperverk. «Hit skal du komme, og ikke lenger, her skal dine stolte bølger legge seg». Job 38,11. Stormen stilner og det blåser ikke lenger noen antikristelige eller antijødiske vinder gjennom Guds univers. I den nye himmel og på den nye jord, hvor rettferdighet bor, og i hele det forløste kosmos, skal det ikke være den minste antydning til «opprørslarm» av noe slag, for her skal Gud være alt i alle. Han skal herske med uinnskrenket makt - og det skal bli vår evige lykke! For til dette er vi skapt.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.