gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Guds ord - Profetene i GTAv Charles Hansen 2015.05.05

Den hebraiske bibel som var Jesu bibel, var tredelt. Det går fram av
Jesu ord til Emmausvandrerne: "Han begynte fra Moses og fra alle
profetene og forklarte for dem i alle Skriftene det som er skrevet om
ham". Luk. 24:27.Den oppstandne Jesus ved graven

Med uttrykket "profetene" mente Jesus skriftprofetene,
som har skrevet ned de profetiske skrifter i GT. Av dem var det mange i
Israel, som det går fram av Hebr. 1:1: "Etter at Gud i fordums tid mange
ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene". For
jødene var de profetiske skrifter todelt: De tidligere profeter, Nevi'im
Rishonim, og de senere profeter, Nevi'im Acharonim.

Til de tidligere profeter ble disse regnet: Josva, Dommerne,
Samuelsbøkene og Kongebøkene. Samuelsbøkene ble regnet som èn bok.
Likeså ble Kongebøkene regnet som èn bok. Fire bøker utgjorde altså de
tidligere profeter. De var typiske historiske bøker. Men siden de
inneholdt mange profetfortellinger, ble de regnet blant de profetiske
skrifter. Dessuten hevdet de jødiske skriftlærde at disse skrifter var
skrevet av profeter. Josv. 24:26.

Samuel skulle ha skrevet Dommerboka og Jeremia Kongebøkene. Til de
senere profeter ble disse fire skrifter regnet: Jesaja, Jeremia og Esekiel foruten
Tolvprofetboka, som besto av: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum,
Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarja og Malaki. Vi merker oss at Daniel ikke blir
regnet med blant de

senere profeter av de jødiske skriftlærde. Grunnen må være bokas særpreg.

Profetene var kalt av Gud selv for sin oppgave. Amos kunne si: "Herren
tok meg fra buskapen, og Herren sa til meg: Gå og vær profet for mitt
folk Israel"! Amos 7:15. Med profetoppgaven fulgte en spesiell
utrustning. Typisk er hva som sies i 1.Sam. 9:9: "I gammel tid sa folk i
Israel når de gikk avsted for å få vite Guds vilje: Kom, la oss gå til
seeren! For den som nå kalles profet, kaltes i gammel tid seer". Siden
profeten slik representerte Gud, ble han kalt en "Guds mann". 1.Sam.
2:27. 9:6. Når han profeterte, sa han fram hva Gud ville ha fram. 1.Kor.
14:3. I profetutsagnene var det derfor vanlig at det lød: "Så sier
Herren". Esek. 3:11. De sanne profeter i Israel bar altså ikke fram sine
egne ord, men Guds ord. Apostelen Peter kan slå fast: "Dere vet først og
fremst dette, at ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen tydning.
For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de
hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd". 2.Pet. 1:20-21.
Profetene var sterkt grepet av Gud når de bar fram de profetiske
budskap. Det nevnes derfor at "Herrens hånd" kom over dem. Esek. 1:3.
3:14. Profetene kunne også til tider illustrere budskapet med
symbolhandlinger. Jes. 20:2-4. Jer. 16:1-4. Profetien kunne være
tilbakeskuende og gjelde fortiden. 1.Mos. 1:1-31. Profetien kunne være
samtidsprofeti og gjelde nåtiden. Jer. 2:13. Og profetien kunne være
forutsigende og gjelde fremtiden. Jer. 29:10-11.

I Josvas bok hører vi om hvordan løfteslandet Kana`an ble inntatt av
Israels folk under Josvas ledelse. Nøkkelordet i boka er inntok. Josv.
6:20. I Dommerboka hører vi om frafall fra Herren og frafallets
konsekvenser, men også om hvordan Herren frelste ved dommere. Bokas
nøkkelord er frelser. Dom. 3:9.15. Samuelsbøkene beretter om
kongedømmets innføring i Israel og dets karakter. Likeså om de to første
kongene Saul og David. Bøkenes nøkkelord er: Herren, hærskarenes Gud.
1.Sam. 1:11. 2.Sam. 5:10. Kongebøkene beretter om kongedømmets videre
utvikling i Israel fra Salomo av, om rikets deling og om bortføringen av
de ti stammer og senere de to stammer. Bøkenes nøkkeord er: Herren
styrte det slik. 1.Kong. 12:15.

I de senere profetene Jesaja, Jeremia, Esekiel og Tolvprofetboka lyder
det advarsler til Israel og dessuten etiske råd. I Jesaja er
nøkkelordet frelse. Jes. 52:10. I Jeremia er nøkkelordene: Vend tilbake.
Jer. 3:14.22. I Esekiel er nøkkelordene Herrens herlighet. Esek. 1:28.
Hoseas nøkkelord er mann og kone. Hos. 2:2. Joels nøkkelord er: Jeg vil
utgyte min Ånd. Joel 3:1. Amos' nøkkelord er: Jeg vil sende ild. Amos
1:4. Obadjas nøkkelord er: Som du har gjort, skal det gjøres med deg.
Obad. v.15. Jonas nøkkelord er angre. Jon. 4:2. Mikas nøkkelord er: Hva
som er godt. Mika 6:8. Nahums nøkkelord er: En nidkjær og hevnende Gud.
Nah. 1:2. Habakkuks nøkkelord er: Hvorfor og hvor lenge. Hab. 1:2-3.
Sefanjas nøkkelord er Herrens dag. Sef. 1:7. Haggais nøkkelord er: Legg
merke til. Hagg. 1:5.7. Sakarjas nøkkelord er: Ved min Ånd, sier Herren.
Sak. 4:6. Malakis nøkkelord er: Men dere sier. Mal. 1:6-7.

Kristus er mye omtalt i det som kalles profetene i GT. I Josvas bok
kalles han for "høvdingen over Herrens hær". Josv. 5:14. I Dommerboka
kalles han for "Herrens engel". Dom. 2:1. Jesaja omtaler både den
lidende og den herskende Messias. Jes. 53:5-8. 11:4. Disse to sider ved
Kristi gjerning skapte frustrasjon hos profetene. "De gransket hvilken
eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han
forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter". 1.Pet. 1:11.
Men Kristi lidelser og hans herlighet forklarer for oss at det var
nødvendig med Kristi første og andre komme. Sak. 8:3. Kristi fødested
Betlehem er omtalt av profeten Mika. Mika 5:1. Kristi virkeområde er
omtalt av profeten Jesaja. Jes. 9:1-2. Kristi gjerning har ikke vært
forgjeves. Apostelen Peter sier: "Ham gir alle profetene det vitnesbyrd
at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn".
Apg. 10:43. Ved Kristi gjenkomst vil Herrens dag komme og sette
sluttstrek for denne tidsalder. Jes. 2:10-22. Som følge av dette vil den
kommende tidsalder bryte inn, der både Israel og skaperverket er
gjenreist. Sak. 14:1-9. Skriftprofetenes ord i GT er både sanne og
troverdige. Vi kan si med apostelen Paulus: "Jeg tror alt det som er
skrevet i loven og i profetene". Apg. 24:14.

 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.