gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Guds ord - Evangeliene i NTAv Charles Hansen 2016.05.25

NT fortsetter å berette den frelseshistorien som ble begynt i GT. Fire skribenter gir i evangeliene hver sin fremstilling av Jesu jordiske gjerning. Fremstillingen blir kalt for evangelium. Opprinnelig betydde det greske ordet evangelion lønn for å overbringe et godt budskap. Slik brukes ordet i Septuaginta, den greske oversettelse av GT, i 2.Sam. 4:10 og 18:22. Senere ble det brukt om et godt budskap, som herolden ropte ut. Slik brukes ordet i 2.Sam. 18:20 og 2.Kong. 7:9. Justin Martyr var den første som brukte ordet evangelium i betydningen evangelieskrift. I den betydningen har vi evangeliet etter Matteus, Markus, Lukas og JohannesBåt på Gennesaretssjøen

Av Charles Hansen
Pastor,
Ordet og Israels reisesekretær


Både Matteus og Johannes hørte med blant Jesu tolv apostler. Matt. 10:2-4. Men Markus og Lukas var assistenter til henholdsvis apostelen Peter og apostelen Paulus. 1.Pet. 5:13. Kol. 4:14. Disse fire skribenter erfarte Guds Ånds inspirasjon når de skrev ned evangelieskriftene. Dermed ble Jesu ord oppfylt: ”Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere”. Joh. 14:26. De tok denne oppgaven på alvor, slik Lukas uttrykker det: ”Ettersom mange alt har tatt seg fore å nedtegne historien om de ting som er blitt fullført blant oss, slik de har overgitt det til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og Ordets tjenere, så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg for å skrive det ned i sammenheng”. Luk. 1:1-3. De tre første evangelieskrifter har mye felles stoff. De kalles derfor for de synoptiske evangelier, da det greske ordet synopsis betyr å se sammen. Det fjerde evangelieskriftet har derimot mye særstoff. Men alle fire skrifter bærer vitnesbyrdet om noe særskilt: Jesu gjerning i jødenes land og i Jerusalem. Apg. 10:39. Hensikten med denne nedskrivningen er at mennesker skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og ved tro motta det evige liv. Joh. 20:31.

Evangeliet etter Matteus har et profetisk preg, evangeliet etter Markus har et praktisk preg, evangeliet etter Lukas har et historisk preg og evangeliet etter Johannes har et åndelig preg. Matteus omtaler Jesus Kristus som kongen. Bokas nøkkelord er Matt. 21:5: ”Se, din konge kommer til deg”. Skriftet understreker at Jesus er av kongeætten. Matt. 1:1-17. Kongens person blir omtalt i Matt. 1:1-4:11, kongens program i Matt. 4:12-16:12 og kongens lidelse, død og oppstandelse i Matt. 16:13-28:20. Evangeliet etter Matteus er spesielt stilet til jødene. Av den grunn blir det understreket at Jesus er en etterkommer av Abraham. Matt. 1:1. Hele 53 sitater fra GT finnes også hos Matteus. Gjentatte ganger skriver Matteus: ”For at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten”. Matt. 4:14. 8:17. Som toller var jo Matteus vant til å dokumentere. Fem taler av Jesus angående himlenes rike finnes også i dette skriftet. Matteus både begynner og avslutter sitt evangelium med å tale om tilbedelse av kong Jesus. Matt. 2:11. 28:17.

Markus omtaler Jesus Kristus som tjeneren. Bokas nøkkelord er Mark. 10:45: ”Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted”. Siden det berettes om tjeneren, er det ikke behov for noen ættetavle hos Markus. Tjenerens komme er omtalt i Mark. 1:1-13, tjenerens tjeneste i Mark. 1:14-10:52 og tjenerens fullendelse i Mark. 11:1-16:20. Evangeliet etter Markus er spesielt stilet til romerne. Latinske ord brukes flere ganger i den greske grunnteksten. Mark. 5:9. 12:42. Det er åpenbart at Markus fungerte som Peters tolk i Roma. 1.Pet. 5:13. Av den grunn omtales Peter mye hos Markus. Mark. 1:29. 13:3. Ellers er det klart fokus på Jesu undergjerninger. Mark. 4:35-7:23. Det skjedde noe hele tiden der Jesus gikk fram. Ordet straks brukes derfor rett ofte av Markus. Mark. 1:10.12.18. Det er 36 sitater fra GT i skriftet. Forutsigelsene der om Herrens lidende tjener får altså sin oppfyllelse i Jesus. Mark. 8:31-33. Markus begynner sitt evangelium med tjeneren Jesus sin fornedrelse i Jordan og avslutter med hans opphøyelse fra Oljeberget. Mark. 1:9. 16:19.

Lukas omtaler Jesus Kristus som Menneskesønnen. Bokas nøkkelord er Luk. 23:47: ”Sannelig, denne mannen var rettferdig”! Siden det berettes om Jesu menneskelighet av en lege, vies det plass til Jesu fødsel og oppvekst fra begynnelsen. Luk. 2:1-52. Menneskesønnens komme er omtalt i Luk. 1:1-2:52, Menneskesønnens forberedelse i Luk. 3:1-4:13, Menneskesønnens tjeneste i Luk. 4:14-19:27 og Menneskesønnens triumf i Luk. 19:28-24:53. Skriftet er spesielt stilet til grekerne. Derfor går Jesu ættetavle hos Lukas helt tilbake til Adam. Luk. 3:23-38. Det er en greker som skriver dette evangelium, og det har en tydelig universell karakter. Kol. 4:7-18. Luk. 24:47. Lukas understreker sterkt at alle mennesker er syndere, og at alle dermed trenger en frelser. Luk. 3:6. 19:10. Denne frelser er Menneskesønnen som brydde seg om mennesker som ble foraktet av andre. Luk. 7:36-50. 14:15-24. 17:11-19. Det er 25 sitater fra GT i dette skriftet. Skribenten var tydelig opptatt av sosiale forhold, og skrev derfor om både rike og fattige. Luk. 12:13-21. 16:19-31. I skriftet hører vi mye om bønn, noe Lukas både begynner og avslutter sitt evangelium med. Luk. 1:5-13. 24:52-53.

Johannes omtaler Jesus Kristus som Guds Sønn. Bokas nøkkelord er Joh. 1:14: ”Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet”. Ingen ættetavle av Jesus finnes i dette skriftet, siden han fremstilles som en som er evig. Joh. 1:1-3. At Guds sønn er livet, blir omtalt i Joh. 1:1-12:50, at Guds Sønn er lyset, blir omtalt i Joh. 13:1-17:26 og at Guds Sønn er kjærligheten, blir omtalt i Joh. 18:1-21:25. Skriftet er spesielt stilet til menigheten, og har av den grunn åndelige kommentarer til beretningene. Joh. 2:11. 7:39. Det er 20 sitater fra GT i dette evangelium. Jesu guddommelighet blir spesielt understreket gjennom sju Jeg er-utsagn. Jesus har altså Guds eget navn. Joh. 17:11. Sju tegn av Jesus omtaler også Johannes. De er alle varsler på at Guds rike en dag kommer synlig i herlighet. Særstoff hos Johannes er samtalen med Nikodemus og med den samaritanske kvinne. Joh. 3:1-21. 4:4-29. Likeså Jesu avskjedstale i Joh. 14:1-16:33. Det er Johannes, som sto Jesus så nær og lå opp til hans bryst ved nattverden, som fikk skrive ned denne spesielle talen. Skriftet til Johannes både begynner og avslutter med å omtale Jesus som livet, lyset og kjærligheten. Joh. 1:1-18. 21:1-25.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.