gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NTAv Charles Hansen 2016.05.25

Misjonshistorien i NT er skrevet ned av Lukas i Apostlenes gjerninger. Skriftet er en fortsettelse av hva han skrev i sitt evangelium. Mens Lukas i det første bind av sitt tobinds verk skrev om Jesu jordiske gjerning, så skriver han i det andre bind om Jesu gjerning gjennom sin menighet. Apg. 1:1-2. Noe av denne misjonshistorien var Lukas selv øyenvitne til. Derfor er det flere vi-avsnitt i denne boka. Apg. 16:10-17. 20:5-15. 21:1-18. 27:1-28:16. At en lege skrev Apostlenes gjerninger, merkes også ved medisinske uttrykk som blir brukt. Kol. 4:14. Apg. 9:18. 28:3-8Israels evige hovedstad, JerusalemBokas nøkkelord finner vi i Apg. 1:8 : «Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende». Dette nøkkelordet er også en disposisjon for hele boka. Vi leser derfor om hvordan vitnesbyrdet om Jesus nådde ut i Jerusalem i kap. 1 – 7, i hele Judea og Samaria i kap. 8 – 12 og til jordens ende i kap. 13 – 28. Evangeliets utbredelse vestover fra Jerusalem til Roma i en periode på vel tretti år, er det som beskrives. Og Gud lot altså Lukas som var av hedensk herkomst, fortelle denne grensesprengende misjonshistorien. Kol. 4:7-18.

Dette begynte imidlertid på en jødisk høytidsdag, pinsefestens dag. Apg. 2:1. For jødene var pinsen en innhøstingsfest for «førstegrøden av hvetehøsten». 2.Mos. 34:22. Omkring 3000 mennesker høstes inn i Guds rike denne pinsedagen. Apg. 2:41. Dagen begynte med at omkring 120 disipler var en samlet flokk. Apg. 2:1. Det var fordi menigheten allerede var dannet ved Jesu kors og født ved Jesu oppstandelse. Ef. 2:14-16. Kol. 2:13. Disiplene blir i løpet av pinsedagen også en salvet flokk. Pinsedagen er dermed menighetens salvingsdag. Apg. 2:33.

Den åndsutrustning som disiplene fikk, gjorde dem til frimodige vitner. Apg. 4:13.33. Men åndsutrustningen var ikke bare for de tolv apostler. Apg. 2:39. Lukas kan av den grunn tale om Åndens utrustende gjerning også blant samaritanere og hedninger. Apg. 8:15-18. 10:44-46. I det hele tatt blir Den Hellige Ånds gjerning mye omtalt i Apostlenes gjerninger. Det heter om menigheten at den «vokste ved Den Hellige Ånds hjelp». Apg. 9:31. Og det heter da evangeliet nådde Ikonium: «De talte frimodig i Herren, som ga sitt eget nådesord vitnesbyrd, idet han lot tegn og under skje ved deres hender». Apg. 14:3. Forkynnelsen lød ikke bare med ord, men også med kraft. Dette skyldtes et rikt bønneliv både personlig og i fellesskap. Apg. 9:11. !1:5. 4:23-31. 12:5. Som Lukas har nøye omtale av Jesu bønneliv i sitt evangelium, så har han mye omtale av menighetens bønneliv i Apostlenes gjerninger. Apg. 2:42.

Legen omtaler også betydningsfulle reiser av apostlene Peter og Paulus. Peter reiste til Samaria og hjalp til i vekkelsen der. Apg. 8:14-25. Han reiste til Lod og Jaffa og opplevde undergjerninger. Apg. 9:32-43. Og Peter dro til Kornelius’ hus i Cesarea og forkynte for hedninger. Apg. 10:1-48. I Cesarea fikk Peter overfor hedninger bruke nøkkelmakten som Jesus hadde gitt ham, slik han brukte den overfor jøder i Jerusalem. Apg. 15:7-11. Matt. 16:18. Men det var Paulus som ble hedningenes apostel. Rom. 11:13. Han var på reise til Damaskus da han ble frelst. Apg. 9:1-18. Han reiste til hjemstedet Tarsus etter å ha blitt kjent med apostlene i Jerusalem. Apg. 9:26-30. Hans første misjonsreise gikk til Kypros og byer i provinsen Galatia i Lilleasia. Apg. 13:1-14:27. Hans andre misjonsreise gikk til Lilleasia og videre til provinsene Makedonia og Akaia i Europa. Apg. 15:35-18:22. Og hans tredje misjonsreise gikk til Lilleasia, til Efesus og til flere greske byer. Apg. 18:23-21:14. Lukas omtaler også Paulus’ reise til Roma, etter å ha innanket sin sak for keiseren. Apg. 27:1-28:15.

Flere taler blir det også referert fra i Apostlenes gjerninger. Peter talte til jøder i Jerusalem på pinsedagen og til hedninger i Kornelius’ hus i Cesarea. Apg. 2:14. 10:45. Stefanus talte til jødiske rådsherrer i Jerusalem. Apg. 6:12. 7:2. Paulus talte til jøder i Antiokia i Pisidia og til hedninger i Aten. Apg. 13:16. 17:22. Og Paulus talte til menighetsledere fra Efesus i Milet. Apg. 20:17.

I Apostlenes gjerninger ser vi at Gud henvendte seg til Israel, selv etter pinsedagen. Apg. 3:12-26. Det forteller om den ekstra nådetid som Israel fikk av Gud, som Jesus omtalte i lignelsen om fikentreet: «Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned». Luk. 13:8-9. Da Paulus kom til Roma, måtte han imidlertid konkludere om Israel: «Dette folks hjerte er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte og deres øyne har de lukket igjen, så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke omvende seg, så jeg kan få lege dem. Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt til hedningene, og de skal høre». Apg. 28:27-28. Apostelens ord understreker at det da ikke var tid ennå for gjenreisningen av Israel. Apg. 1:6. Så lenge Israels konge Jesus befinner seg i himmelen, kan ikke Israels fulle gjenreisning komme. Apg. 3:20-21. I mellomtiden bygger Jesus sin menighet. Matt. 16:18. Det skjer ved at Jesus nå tar ut for sitt navn et folk av alle folk. Apg. 15:14. Åp. 5:9-10. Denne menighet består av en rest av Israel og en fylde av hedninger. Rom. 11:5.25. Slik Lukas i sitt evangelium skrev om Jesu gjerning i vel tretti år, så skriver han i Apostlenes gjerninger om menighetens virke i vel tretti år.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.