gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Guds ord - Brevene i NTAv Charles Hansen 2016.05.25

Brevene omfatter mye av stoffet i NT. Av de 27 bøker i NT er det hele 21 brev. 13 av disse brevene har apostelen Paulus som avsender. 1 av dem, Hebreerbrevet ,er stilet til troende i Jerusalem. Og 7 av brevene er alminnelige brev. Brevene har som regel antikkens form med avsender, adressat og hilsen nevnt først, og så en hilsen til slutt. Paulus dikterte sine brev, men pleide å avslutte med sin egen håndskrift. Rom. 16:22. 1.Kor. 16:21. Mens evangeliene og Apostlenes gjerninger beskriver historiske fakta om henholdsvis Jesu og menighetens virke, så understreker brevene betydningen av Jesu gjerning


Getsemane have i JerusalemPaulus’ brev kan deles inn i fire hovedgrupper: 1. Apostelens eldste brev: 1. og 2. Tessalonikerbrev. 2. Apostelens fire hovedbrev eller kampbrev: Galaterbrevet, 1. Korinterbrev, 2. Korinterbrev og Romerbrevet. 3. Apostelens fire fangenskapsbrev fra hans første fangenskap i Roma: Efeserbrevet, Kolosserbrevet, Filemonbrevet og Filipperbrevet. 4. Apostelens tre pastoralbrev: 1. Timoteusbrev, Titusbrevet og 2. Timoteusbrev.

Hebreerbrevet står i særklasse blant brevene både når det gjelder innhold og form. Det er nærmest skrevet som en preken. De alminnelige brev utgjør en egen brevgruppe bestående av disse sju brev: Jakobs brev, Peters første brev, Peters andre brev, Johannes’ første brev, Johannes’ andre brev, Johannes’ tredje brev og Judas’ brev. Disse har en mer almen adresse og understreker mer etikken enn det rent læremessige.

I Paulus’ to eldste brev handler det hovedsakelig om Jesu gjenkomst. Nøkkelordet i 1. Tessalonikerbrev er: «Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud , og vente på hans Sønn fra himlene». 1. Tess. 1:9-10. Og i 2. Tessalonikerbrev er nøkkelordet: «La dere ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her». 2.Tess. 2:2.

I Paulus’ fire hovedbrev handler det hovedsakelig om lov og nåde. Nøkkelordet i Galaterbrevet er: «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk». Gal. 5:1. Nøkkelordet i 1. Korinterbrev er: «Jeg ville ikke vite av noe annet blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet». 1. Kor. 2:2. Nøkkelordet i 2. Korinterbrev er: «Da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet». 2. Kor. 4:1. Og i Romerbrevet er nøkkelordet: «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro». Rom. 1:16-17.

I Paulus’ fire fangenskapsbrev handler det hovedsakelig om menighetens enhet i Kristus. Nøkkelordet i Efeserbrevet er: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus». Ef. 1:3. Nøkkelordet i Kolosserbrevet er: «Han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste». Kol. 1:18. Nøkkelordet i Filemonbrevet er: «Så sant du holder meg for din medbror i troen, så ta imot ham som meg selv»! Filem. v.17. Og nøkkelordet i Filipperbrevet er: «Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere»! Fil. 4:4.

I Paulus’ tre pastoralbrev handler det hovedsakelig om menighetsliv og menighetsordning. Nøkkelordet i 1. Timoteusbrev er: «Du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll». 1.Tim. 3:15. Nøkkelordet i Titusbrevet er: «Tal du slik det sømmer seg for den sunne lære». Tit. 2:1. Og i Paulus’ avskjedsbrev 2. Timoteusbrev er nøkkelordet: «Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide». 2.Tim. 4:2.

I Hebreerbrevet tales det hovedsakelig om Jesus Kristus som den store yppersteprest. Nøkkelordet i dette brevet er: «Nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, likesom han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter». Hebr. 8:6.

I de sju alminnelige brev tales det hovedsakelig om det praktiske kristenliv. Nøkkelordet i Jakobs brev er: «Likesom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger». Jak. 2:26. Nøkkelordet i Peters første brev er: «I samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart». 1.Pet. 4:13. Nøkkelordet i Peters andre brev er: «Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast! For når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble». 2.Pet. 1:10. Nøkkelordet i Johannes’ første brev er: «Dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd». 1.Joh. 1:7. Nøkkelordet i Johannes’ andre brev er: «Dette er kjærligheten at vi vandrer etter hans bud». 2.Joh. v.6. Nøkkelordet i Johannes’ tredje brev er: «Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten». 3.Joh. v.4. Og nøkkelordet i Judas’ brev er: «Å formane dere til å stride for den tro som èn gang for alle er blitt overgitt til de hellige». Jud. v.3.

Denne brevlitteraturen i NT er guddommelig inspirert. Apostelen Paulus sammenfatter det med å si: «Dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord». 1.Kor. 2:13.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.