gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NTAv Charles Hansen 2016.09.01

Den bibelske åpenbaring avslutter med Åpenbaringsboka. Den kalles gjerne for Johannes’ åpenbaring, siden den beskriver de syner som apostelen Johannes fikk på øya Patmos. Åp. 1:1. 22:8. Dit var Johannes blitt landsforvist p.g.a. sitt frimodige vitnesbyrd om Jesus Kristus. Åp. 1:9.


Charles Hansen (t.h) sammen med Gunnstein Nes

Ifølge kirkefader Ireneus skjedde dette ved avslutningen av keiser Domitians regjeringstid, dvs. på midten av 90-tallet e.Kr. Johannes’ åpenbaring hører hjemme blant den apokalyptiske litteratur og har fellestrekk med avsnitt hos profetene Esekiel og Daniel. Det apokalyptiske preget i skriftet går fram av syner og symboler som i hovedsak angår fremtiden, og som blir formidlet av engler. Åp. 12:3. 17:1. 1:1. 21:9.

Apostelen Johannes omtaler selv boka som «Jesu Kristi åpenbaring». Åp. 1:1. Han gir nemlig et mektig portrett av den om herliggjorte Kristus, som han møtte på Patmos. Åp. 1:17. Om denne Jesus sier apostelen at han er den «som er er og som var og som kommer». Åp. 1:4. Men han er også «løven av Juda stamme» og «Lammet som er slaktet». Åp. 5:5. 13:8. Denne Jesus er det som får det avgjørende ordet i historien. Det lyder i Åp. 22:13: «Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden».

Mens 1. Mosebok taler om begynnelsen, så taler Johannes’ åpenbaring om fullendelsen. Sjutallet er i Guds ord knyttet til fullendelsen. 1.Mos. 2:2. Sjutallet møter vi derfor en rekke ganger i denne boka. Vi hører om sju gullysestaker, sju stjerner, sju segl, sju basuner, sju tordener, sju engler, sju vredesskåler og sju fjell.

Jesu gjenkomst er en forutsetning for at fullendelsen kan komme. Bokas nøkkelord blir dermed Åp. 22:12 : «Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er». Når det er gjennomgangstemaet, skjønner vi at apostelen kan omtale skriftet som «denne profetiske bok». Åp. 22:19. En tydelig disposisjon av boka finner vi i Åp. 1:19: «Skriv det du så, det som nå er og det som skal komme etter dette». Det Johannes så er omtalt i kap. 1, det som nå er er omtalt i kap. 2 og 3, og det som kommer etter dette, er omtalt i kap. 4 -22.

Om mye av stoffet er fremtidig, så springer det likevel ut i fra forhold i samtiden. Åp. 13:18. 17:18. Boka er jo adressert til sju menigheter i den romerske provinsen Asia. Disse menigheter var i Efesus, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea. Åp. 1:11. Felles for dem var at de lå langs den såkalte Postveien. Dit skulle sju ulike brev sendes med sendebud, som så skulle bli lest opp i menighetene. Åp. 1:3. Felles for menighetene var at de hadde del «i trengselen og riket og tålmodet i Jesus». Åp. 1:9. Harde forfølgelser opplevde de kristne, som ikke ville delta i keiserdyrkelsen som fant sted i de dager. Åp. 2:9. 3:10.

I slike prøvsomme tider var det en trøst for de sju menigheter å lese om de himmelske scener som beskrives i kap. 4 og 5. Johannes sier: «Deretter så jeg – og se en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg som en basun, sa: Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette». Åp. 4:1. Her ser apostelen det bli oppfylt, som ble lovt menigheten i Filadelfia: «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør». Åp. 3:8. Og dessuten: «Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden». Åp. 3:10. Før endetidens trengsel bryter løs, vil den seirende menighet med representanter fra alle folk bli hentet hjem dit den hører hjemme. Åp. 5:19. 2.Tess. 1:6-7. Dette samsvarer med hva Jesus lovte: «Våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen». Luk. 21:36. Dette er hentefasen ved Jesu gjenkomst. Joh. 14:2-3.

Men Jesu gjenkomst er ikke bare en dags hendelse, men faktisk en epoke med flere hendelser. Jesus sa jo: «Som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være». Matt. 24:37. Derfor hører vi om nærværfasen av Jesu gjenkomst i Åp. 14:14: «Og jeg så – og se: En hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. På sitt hode hadde han en krone av gull, og i sin hånd en skarp sigd». En dommens tid vil da gå over jorden i løpet av en sjuårsperiode. Esek. 30:3. Dan. 9:27. Dette nærvær av Guds vrede vil jordboerne merke tydelig. Åp. 6:15-17. Salm. 2:5. De siste tre og et halvt år vil bli mest prøvsomme. Åp. 11:3. 13:4-7. Den perioden blir kalt for «den store trengsel». Åp. 7:14. Da vil Israel være hardt presset av Satan, Antikrist og den falske profet. Åp. 12:1-2. 16:13-14. En rest av Israel som tar sin tilflukt til Herren, vil imidlertid finne et skjulested disse tre og et halvt år. Åp. 12:6.14. Sef. 2:3.

Denne Israels rest vil ønske Kristus velkommen ved åpenbaringsfasen av Jesu gjenkomst. Åp. 19:11-16. Matt. 23:37. I den forbindelse ser apostelen himmelen åpnet over jorden. Det er fordi Kristus kommer for å opprette Guds rike på jorden fra pol til pol. Åp. 20:6. Hvem som skal arve dette riket, vil avgjøres ved en domsakt både i ørkenen og i Josafats dal. Åp. 20:4. Esek. 20:35-38. Joel 3:17-19. Fredsfyrsten og de herliggjorte hellige vil så herske på jorden i tusen år. Åp. 20:1-6. Vi skjønner av dette Johannes’ ord i Åp. 1:10: «Jeg var bortrykket i Ånden på Herrens dag». Apostelen fikk i syner se hva Herrens dag innebærer. Herrens vredes dag beskriver apostelen i Åp. 6:1-18:24. Sef. 2:3. Herrens veldes dag beskriver han i Åp. 19:1-21. Salm. 110:3. Og Herrens dag, den store og herlige beskriver han i Åp. 20:1-6. Apg. 2:20.

Tusenårsriket begynner med livets oppstandelse og avsluttes med dommens oppstandelse. Åp. 20:5-6. Den sistnevnte oppstandelse er knyttet til dommen ved den store, hvite trone. Åp. 20:13. Ved denne domsakt avgjøres det hvem som går fortapt. Åp. 20:15. De frelste derimot vil oppleve en fullendelse der alt blir nytt. Åp. 21:1-5. Da er Guds dag kommet, og Gud er blitt alt i alle. 2.Pet. 3:12-13. 1.Kor. 15:28. Johannes’ åpenbaring gir en troverdig fremstilling av fremtiden. Åp. 22:6. Boka er skrevet både til trøst og advarsel. Åp. 22:18-19.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.