gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLKAv Charles Hansen 2016.11.08

Uttrykket Guds folk møter vi fem ganger i Skriften. I GT hører vi på hebraisk om am elohim i Dom.20:2. 2.Sam. 14:13. Og i NT hører vi på gresk om laos theou i Hebr. 4:9. 11:25. 1.Pet.2:10. Men det finnes også lignende uttrykk som Herrens folk, ditt folk, hans folk og mitt folk, som er nevnt omkring fire hundre ganger


Jerusalem sett fra Oljeberget

Det særpregede med Guds folk, er at Gud kan si: «Jeg opprettet min pakt med dem». 2.Mos. 6:4. Det henspeiler på hva Gud sa til Abraham: «Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og din ætt etter deg, fra slekt til slekt – en evig pakt. Jeg skal være Gud for deg og for din ætt etter deg». 1.Mos. 17:7. Abrahams ætt blir dermed i Skriften en betegnelse på Guds folk. Det er typisk hva som sies om Gud i Hebr. 2:16: «Det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ætt tar han seg av».

Abrahams ætt betegner imidlertid både Israel og menigheten. Rom. 11:1. Gal. 3:29. Israel sto fram omkring to tusen år før menigheten, men menigheten var utvalgt før Israel. Menighetens utvelgelse fant sted «før verdens grunnvoll ble lagt». Dette uttrykket brukes tre ganger i Skriften: Joh. 17:24. Ef. 1:4. 1.Pet. 1:20. Og det taler om himmelske forhold. Israels utvelgelse derimot fant sted «fra verdens grunnvoll ble lagt». Dette uttrykket brukes sju ganger i Skriften: Matt. 13:35. 25:34. Luk. 11:50. Hebr. 4:3. 9:26. Åp. 13:8. 17:8. Og det taler om jordiske forhold. Den bibelske åpenbaring er preget av et både og. Så også når det gjelder Guds folk. Det er både et himmelsk folk og et jordisk folk.

Abraham selv fikk høre om det av Herren: «Så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand». 1.Mos. 22:17. Paulus bekrefter dette i Ef. 1:10: «Å samle alt til ett i Kristus både det som er i himmelen og det som er på jorden». Israel og menigheten har med hverandre å gjøre, siden Gud står bak begge. Dette kommer fram i Jesu lignelse i Luk. 15:11: «Og han sa: En mann hadde to sønner». Den eldste av dem ble hjemme hos far. Dette er et bilde på jødene. For Herren sa: «Min sønn, min førstefødte, er Israel». 2.Mos. 4:22. Den yngste sønnen dro til et land langt borte. Men han kom til seg selv og kom hjem igjen. Dette er et bilde på hedningene. Om dem heter det i Ef. 3:6: «Hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet».

At Israel og menigheten har med hverandre å gjøre, går også fram av Paulus’ omtale av det edle oljetreet i Rom. 11:16-24. Der hører vi om både naturlige greiner og ville greiner på det samme oljetreet. Det edle oljetreet er et tydelig bilde på Guds folk, som står i et paktsforhold til Herren. Ingen av greinene erstatter hverandre, men de utfyller hverandre. Derfor har begge typer greiner del «i sevjen fra roten». Rom. 11:17. Dette er Abrahams velsignelse som kommer over hele Abrahams ætt. Gal. 3:14. Om Israel og menigheten har ting felles, så har de også ting som er forskjellige. Israel har fått et jordisk kall. 5.Mos. 7:6. Menigheten har fått et himmelsk kall. Hebr. 3:1. Israel har fått en jordisk arv. 1.Mos. 12:7. Menigheten har fått en himmelsk arv. 1.Pet. 1:4. Israel har fått løfte om samling og gjenopprettelse i sitt løftesland. Esek. 37:1-14. Menigheten har fått løfte om samling og bortrykkelse til himmelen. 1.Tess. 4:13-18. Israel skal bli det ledende folk i den kommende tidsalder. Jer. 31:7. Menigheten skal herske sammen med Kristus i den kommende tidsalder. 2.Tim. 2:12.

Vi skjønner av dette at Israel og menigheten har en særstilling overfor Gud. Som skaper av alle ting, er Gud den som eier himmel og jord. 1.Mos. 14:19. Men Guds spesielle eiendom i himmelen er menigheten. Menigheten omtales derfor som Guds «eiendomsfolk». Tit. 2:14. Og Guds spesielle eiendom på jorden er Israel. Moses kunne jo si: «Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk». 5.Mos. 7:6. Am segullah er det hebraiske uttrykket som er oversatt med eiendomsfolk. Am betyr folk og segullah betyr skatt. For Jesus er Israel virkelig en skatt. Han sa: «Himlenes rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den, og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren». Matt. 13:44. I denne tid har Israel vært en skjult skatt blant alle hedningefolkene. Esek. 37:12. Ved tidsalderens ende vil Jesus igjen ta seg av denne skatten. Matt. 23:39.

Men Jesus sa også: «Igjen er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den». Matt. 13:45-46. En perle dannes nede i havdypet. Det skjer når perlemuslingen blir skadet. Da dekkes såret av perlemor til perlen er formet. Ut av Jesu sår blir menigheten dannet i denne tid. Ef. 2:13-16. Både Israel og menigheten utgjør altså Guds eiendomsfolk. Dette eiendomsfolket er skapt for å ære Gud. Salm. 100:3-4. Ef. 1:6.12.14.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.