gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b


Formann i hovedstyret
Gunnstein Nes
Øyatangen 6
5353 STRAUME
Mobiltelefon:
+47 970 74 750
Hjemmetelefon:
+47 56 32 02 66
Nestformann i hovedstyret/
reisesekretær

Gordon Tobiassen
Rostadnesv. 23
1667 Rolvsøy
Mobiltelefon:
+47 926 48 972
Hjemmetelefon:
+47 69 39 94 84
Hovedstyremedlem, arbeidsutvalg
Arne Rein Dahl
Helldalsåta 17
5225 Nesttun
Mobiltelefon:
+47 951 21 373
Hjemmetelefon:
+47 55 13 21 57
Sekretær/
Medlem valgkomite

Arve Solberg
Håvundv. 187
3714 Skien
Mobiltelefon:
+47 916 95 270
Hjemmetelefon:
+47 35 52 80 75
Ansvarlig redaktør
Dagfinn Nese
Stølane 26
4233 ERFJORD
Mobiltelefon:
+47 924 03 414
Hjemmetelefon:
+47 52 79 94 25


Hva Ordet og Israel står for
I mangfoldet av organisasjoner i vårt land reises spørsmålet om det var nødvendig med enda en ny bevegelse. Kunne det ikke greie seg med dem som allerede eksisterer?
Når Ordet og Israel ble opprettet, var grunnen at ingen av de eksisterende organisasjoner fullt ut dekker vår målsetting. I vår lille informasjonsfolder HVA ER OG  HVA VIL DEN NORSKE BEVEGELSEN ORDET OG ISRAEL, er vårt grunnlag og vår målsetting klart formulert. Indirekte skulle det også gå frem av de emner som tas opp på seminarer, stevner og møter.
Når spørsmålet tas opp på nytt, betyr det ikke at det har skjedd en forandring i syn. Men det er et forsøk på å fastholde og utdype vårt grunnlag og formål.
Vårt syn kan settes opp i tre hovedpunkter:

1. ORDET  2. ISRAEL  3. ORDET OG ISRAEL

1. ORDET
Med ORDET mener vi Guds ord slik vi møter det i den hellige skrifts .kanoniske bøker. I en tid hvor Guds ord settes under debatt og ofte må vike for vitenskapelige og filosofiske tankebaner, ønsker vi å stå vakt om ORDET. Vi tror at hele Bibelen er Guds inspirerte og fullt ut troverdige og urokkelige ord. Denne holdningen til Skriften bygger vi på Jesu og apostlenes autoritet. Jesus sa selv: SKRIFTEN KAN IKKE SETTES UT AV KRAFT, Joh 10: 35. Peter skriver i sitt andre brev 1: 21 om Skriften: “Drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud”. Og Paulus skriver i sitt 2. brev til Timoteus 3: 15-16 om at Skriften er inspirert av Gud og gir visdom som leder til frelse ved troen på Jesus Messias.
Dette betyr at det ved møter og stevner skal lyde en forkynnelse og undervisning som er bundet til og har sitt innhold fra Den hellige Skrift. Det skal heller ikke settes spørsmålstegn ved bibelordets guddommelige autoritet.
På den annen side mener vi ikke om oss selv at vi forstår alt hva Bibelen forteller. Men vi skal søke å forstå den ut fra dens egne forutsetninger. Derfor arbeider vi med å trenge dypere inn i Bibelens egen bakgrunn og de forhold den ble til under. Vi hilser med takk og vil formidle all kunnskap og forskning som kan kaste lys over Bibelens ord og dens samtid. Ved samvittighetsfull gransking av Bibelen selv, vil vi samtidig fordype oss i dens budskap til mennesker til alle tider, og gi videre det vi selv har fått erkjenne gjennom dette. Vi vil si med Paulus: “Ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus”, Fil 3: 12.
Vi tror på Jesus og vår tro på ham er bundet til Bibelens vitnesbyrd om ham. Det er i Skriften at han åpenbarer seg for oss idag og sier oss hvem han er. Ordet som ble menneske (kjød) er ikke legemlig iblant oss idag. Inntil han kommer igjen og åpenbarer seg synlig for oss slik han har sagt, holder vi oss derfor til hans ord som er det fullverdige uttrykk for hvem han er. Derfor er ORDET slik vi finner det i Bibelen, utgangspunktet for og rettesnoren for alt vårt arbeid.

2. ISRAEL
Når vi arbeider for Israel, skyldes det ikke uten videre at vi er grepet av en Israelbegeistring. Vi arbeider ikke for Israel bare fordi vi synes at det er et vidunderlig land og et prektig folk. Det er heller ikke uten videre tale om en politisk holdning som tar sitt utgangspunkt i sionismen eller f.eks. statsdannelsen i 1948. Det er heller ikke tale om et humanistisk utgangspunkt som er motivert i alle de lidelser som i århundrer er påført jødene.
Vårt arbeide for Israel er motivert i ORDET.
Når Skriften forteller at Gud har utvalgt Israel som sitt eiendomsfolk og sin tjener, så har det konsekvenser for oss og vårt forhold til folket Israel. Gjennom lang tid har mange tolket Bibelens ord om Israel som ord som får sin oppfyllelse i kirken. Kirken er det nye Israel har det vært hevdet. Samtidig har Guds gamle eiendomsfolk, Israel, blitt satt utenfor den rett som Gud gav dem i sitt ord. Vi tror imidlertid at når Bibelen taler om Israel, så mener den først og fremst Israel. Når det f.eks. i Ezek 37 tales om “de døde ben” og tilføyes: “Disse ben er hele Israels folk”, så tror vi at det menes det som står. Og når Skriften taler om at vi av hedningerot har fått del med Israel i løftene til dette folk, så tror vi også det og vil dra de samme konsekvenser av det som Skriften selv drar. Når Skriften taler om en historisk materiell gjenreisning av landet og folket, så tror vi det. Og når Skriften taler om at løftene også har en åndelig oppfyllelse i kirken, så tror vi også det.
Alt dette får betydning for vår forståelse av det som skjer med Israel i vårt århundre. Nå taler ikke Skriften om en israelsk statsdannelse. Men det tales om at Israel skal samles i sitt land og bygge det opp igjen. Gud vil samle sitt folk som er spredt over alt og la dem bosette seg der. Vi ser det derfor slik at personer, bevegelser og organisasjoner som arbeider for dette, er villet av Gud. Når vi derfor som en kristen bevegelse samarbeider med slike, har det sitt utgangspunkt i vår forståelse av Skriften. Derfor ser vi positivt på en bevegelse som sionismen, selv om vi ikke har det samme åndelige utgangspunkt. Vi betrakter sionismen som et middel på vei mot det endelige mål.
Ut fra dette følger det også at vi må tale imot dem som er imot Israel. Men som en kristen bevegelse arbeider vi ikke på et politisk grunnlag. Vi har fått et ord å gå med, et ord om hva Gud vil med denne verden. Og da Gud vil at Israel skal samles i sitt fedreland, vil vi også advare dem som direkte og indirekte vil motarbeide Israels eksistens og suverenitet. En annen ting er at hvert enkelt menneske har fått et ansvar for å administrere den verden Gud har skapt. I overenstemmelse med dette, er det opp til hvert enkelt menneske å arbeide på andre premisser, også politiske.
Med dette som bakgrunn har vi formulert vårt formål i bevegelsens lov, paragraf 3 slik:
a) å formidle Bibelens syn på jødene som Guds utvalgte folk - og på landet Israel som løfteslandet til dette folk - i fortid, nåtid og fremtid.
b) å fremme forståelse for og kjærlighet til det jødiske folk og Israel.
c) å formidle sannferdig informasjon om Israel og spørsmål i forbindelse med konflikten i Midt-Østen.
d) å fremholde Bibelens budskap om Jesus Messias og Guds frelsesplan for Israel og folkene.

3. ORDET OG ISRAEL
Ordet og Israel hører naturlig sammen. Da Gud utvalgte Israel som sitt eiendomsfolk, var det ikke for Israels skyld, men for sin egen skyld. Gud bruker Israel for å virkeliggjøre sin frelsesplan. Det var til Israel ordet først kom. Og det står fast for all tid at frelsen kommer fra jødene. Det var i dette folket Messias ble født. Det var til dette folket alle løftene ble gitt. I Abraham og hans ætt skal alle slekter på jorden velsignes. Dette skjer når folk av alle stammer, tunger og slekter vender seg i tro til Jesus Messias som Guds Sønn og verdens frelser. I ham ble frelsesverket fullbragt på korset, da han gav sitt liv til soning for våre synder. I ham forenes jøder og hedninger i troen til ett folk, Ef 2: 11-22. I ham har vi alle del i paktene og løftene som ble gitt til Israel.
Som troende venter vi på at den tiden skal komme da Messias skal åpenbare sin herlighet for alle folk på jord og opprette sitt rike ved sin gjenkomst. Dette ber vi om daglig i den bønn Herren selv lærte sine disipler å be: “La ditt rike komme”, Matt 6: 10.
Men vi tror etter Guds ord at han også vil bruke sitt gamle eiendomsfolk for å fullføre sine løfter. Derfor er Israel fortsatt med i Guds frelsesplan. Peter sier det slik i sin tale til sitt eget folk: “Gjør derfor bot og vend om, så skal deres synder bli strøket ut. Da skal Herren gi tider med lindring, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han skal være i himmelen inntil den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter, Ap.gj. 3: 19-21. Paulus har det samme i tankene når han venter på at hans folk skal bli frelst og komme med i fullt tall. Det skal bli som liv av døde, Rom 11: 1-15.
Vårt store mål er at all vår tale om ORDET og ISRAEL må sikte på dette ene: At Jesus Messias må bli herliggjort. Denne herliggjørelse er på det nøyeste forbundet med Guds rikes komme. Dette er det vår tjeneste også sikter på. Da Jesus kom for første gang, forkynte han at Guds rike var kommet nær, ja, var midt iblant oss. Ved sin død og oppstandelse la han grunnen til at alle mennesker kunne komme inn i Guds rike ved tro og dåp til hans navn. Vi skal som troende være med på å fremskynde Guds dag ved å bringe evangeliet ut til alle folkeslag. Det er derfor vårt store ønske at mennesker både blant jøder og hedninger ved vårt vitnesbyrd og vårt arbeid må bli kalt inn i Guds rike ved tro og dåp og bli bevart i troen på Jesus som Guds rikes konge.
Vi føler et særskilt kall til å be og arbeide for ORDET og ISRAEL, og vi ønsker å samle alle bibeltroende kristne fra ulike kirkesamfunn til å stå sammen i dette arbeidet. Vi vet ut fra Guds ord at Jesus er redningsmannen fra Sion, som skal ta bort all ugudelighet fra Jakob,Rom 11: 26. Når dette skjer, når Gud sitt mål med Israel sin tjener.
Jesu gjenkomst er en naturlig del av det kristne budskap. Men som vi har vist, er den på det nøyeste knyttet til Israel og deres lovede Messias. Før de tar imot ham, kan ikke Gud fullende sine løfter. Derfor har vi formulert vår målsetting slik vi gjør det i vår informasjonsfolder:
a) Vi vil arbeide for at den kristne menighet må få Bibelens syn på Israel.
Vi tror at dette har betydning for vår holdning til Israel og for forståelsen av Skriften.
b) Vi vil arbeide for at det jødiske folk må få Bibelens syn på Jesus Messias.
Vi vil tilskynde til bønn for Israel og til å be om å få noe av det sinnelag som Paulus hadde, og som han uttrykker på denne måten: “Av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud om at de må bli frelst”, Rom 10: 1. Et slikt sinnelag, virksomt i bønn, vil kunne bane veien for et sant kristens vitnesbyrd overfor Israel, et vitnesbyrd som kan vekke jødene til misunnelse for at vi har fått del i de forjettelser som fra først av var lovet Abraham og hans ætt.  


Bevegelsens sekretær er:   Arve Solbeg, tlf. 91 39 68 15.
E-mail: kontor@ordetogisrael.no          Internett: www.ordetogisrael.no
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.